Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

Dnia 1 grudnia br. odbyło się trzecie z kolei obwodowe zebranie wyborcze członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z branży BO, tym razem od nazwisk rozpoczynających sie od litery P do Ż.

Dnia 24.11.2017 r. w auli Politechniki Opolskiej na obwodowym zebraniu wyborczym nr 2 (członkowie z branży BO - nazwiska rozpoczynające się od litery K do O) wybrano kolejnych delegatów na okręgowe zjazdy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2018-2022.

Dnia 17 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej rozpoczęły się pierwsze obwodowe zebrania wyborcze na delegatów na okręgowe zjazdy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2018-2022. Na zaproszonych 473 z branży BO (nazwiska rozpoczynające się od litery A do J), uprawnionych do głosowania było 472 członków, w zebraniu natomiast uczestniczyło 35, co stanowi 7,4%. Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak, który poinformował, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, zostanie wybranych 19 nowych delegatów.

Dnia 20 października br. 30 członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyło w wyjeździe techniczno - szkoleniowym na budowę nowych odcinków drogi ekspresowej "Zakopianki" w tym na budowę tunelu na odcinku Lubień - Naprawa (2056 m).

 

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była organizatorem cyklicznej narady szkoleniowej naszych członków, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno – budowlanej oraz organów samorządowych z województwa opolskiego. Narada odbyła się w dniach 09-11.10.2017 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego - Adriana Czubaka.

Inżynieria należy do najstarszych dziedzin działalności ludzkiej - jej historia jest tak długa, jak historia cywilizacji. Społeczna rola inżynierii w rozwoju ludzkości miała zawsze podstawowe znaczenie, ponieważ - syntetycznie wyrażając problem - standard życia ludzkiego w dużym stopniu zależy od jego poziomu. Można to zauważyć od początku dziejów ludzkich aż do współczesnych. Można oczekiwać stałego wzrostu roli inżynierii w przyszłości.

Inżynieria jako dziedzina działalności technologicznej jest bardzo ważnym elementem gospodarki krajowej i międzynarodowej. Postęp w gospodarce jest obecnie niemożliwy bez odpowiednio rozwiniętej infrastruktury budowlanej i transportowej.
Współczesne osiągnięcia inżynierii lądowej i wodnej, także dzięki postępowi budowania wiedzy i nauki, są bardzo spektakularne. Potwierdzają to liczne wysokie budynki, tamy, duże mosty, autostrady, stadiony sportowe i hale widowiskowe, teatry itp., zbudowane w ostatnich dziesięcioleciach, które mają silny wpływ na obszary miejskie i pozaeuropejskie oraz na krajobrazy. Z drugiej jednak strony konieczne jest wskazanie mniej spektakularnych, ale bardzo ważnych ze względów społecznych i ekonomicznych dziedzin inżynierii lądowej i wodnej, takich jak budynki mieszkalne, małe mosty, drogi, budynki przemysłowe itd. Pierwszy obszar można uznać za nadzwyczajną dziedzinę inżynierii lądowej i wodnej, ilustrując jej wysoki poziom, a drugi można nazwać "codzienną robotą" inżynierów budownictwa lądowego. Obie są równie ważne.


Postęp społeczny, gospodarczy i kulturalny w każdym kraju jest niemożliwy bez aktywności inżynierów budownictwa, w oparciu o ich wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe. Skutki ich działalności widoczne są wyraźnie w postaci budynków i struktur różnych typów. Są ogólnie społecznie akceptowane, a nawet podziwiane. Jednak w wielu przypadkach rola inżynierów budownictwa nie jest wystarczająco ceniona przez społeczność w porównaniu do innych zawodów, np. prawników, lekarzy, ekonomistów czy artystów, a także - w zawodach technicznych - architektów, inżynierów elektronicznych, informatyków , nanotechnologów. Pomimo dynamicznego rozwoju i nowoczesnych osiągnięć, inżynieria budownictwa jest powszechnie traktowana jako raczej tradycyjna dziedzina techniki. Powyższą sytuację można zaobserwować w wielu krajach, w tym europejskich. W rzeczywistości rola inżynierów budownictwa w postępie społecznym, gospodarczym i kulturalnym jest szczególnie wysoka. Ponadto inżynieria budownictwa to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że inżynierowie budownictwa są wysoce odpowiedzialni za bezpieczeństwo użytkowania wszelkich budynków i konstrukcji. Jest to szczególnie ważny czynnik społecznej roli inżynierów budownictwa, którzy w związku z tym powinni wykazać się w swojej działalności szczególnie wysoką etyką zawodową.


Poza działalnością czysto technologiczną, inżynierowie budownictwa są jednocześnie zobowiązani do oszacowania skutków społecznych swoich decyzji. Aby spełnić ten warunek, inżynierowie powinni poszerzyć swoją wiedzę także w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych. Jest to nowy trend w tak zwanych krajach wysoko rozwiniętych.
Należy podkreślić, że jeden z najważniejszych oficjalnych dokumentów, które powstały niedawno, mianowicie Deklaracja Madrycka, podpisana w marcu 2016 r. przez przedstawicieli światowych i europejskich organizacji inżynieryjnych, jest zgodna z wyżej przedstawioną społeczną rolą inżynierów budownictwa. Deklaracja definiuje podstawowe wyzwania stojące przed mieszkańcami Ziemi w kontekście chęci zapewnienia im zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Wyzwania te obejmują między innymi: ostrożne zarządzanie globalnymi zasobami naturalnymi, zmianami klimatycznymi, niepowstrzymywany proces urbanizacji i wzrost populacji na świecie. Dokument ten zwraca również uwagę na odpowiedzialność inżynierów budownictwa wobec społeczeństwa na rzecz stworzenia zrównoważonego świata i dobrobytu jego mieszkańców. Co więcej, jest to szczególnie ważne dla naszej społeczności inżynierskiej w sytuacji, w której siedem z 17 celów strategicznych programu ONZ 2030 jest głęboko i bezpośrednio związanych z działalnością inżynierów budownictwa.


Biorąc pod uwagę przedstawioną krótko sytuację, Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) podjęła decyzję o ogłoszeniu roku 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE). Głównym celem tej proklamacji jest zwrócenie uwagi społecznej na podstawową rolę inżynierów budownictwa w zakresie postępów w standardach życia ludzkiego oraz podnoszenie ich prestiżu w społeczeństwach krajów europejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji nt. "Zarządzanie, eksploatacja i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz grzewczych" dostępnymi w zakładce Kalendarium wydarzeń

W dniach 12-13.10.2017 r. w Jarnołrtówku odbyła się konferencja szkoleniowa dla zarządów i pracowników przedsiębiorstw: wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykonawczych oraz biur projektów, zarządców nieruchomości i administracji samorządowej organizowana przez Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Zarząd Oddziału w Opolu, Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Strona 63 z 70
Początek strony