Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Opolu przy ul. Katowickiej 50.
Administratorem Pani/Pana danych jest Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 50.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: . Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem "Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 50.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail:

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164). – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Początek strony