Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Plan działania Forum Młodych Inżynierów

Plan działania Forum Młodych Inżynierów przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu (FMI OPL OIIB) w 2020 roku


Zgodnie z § 4 ust.1. Regulaminu działania Forum Młodych Inżynierów Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu [Załącznik nr 3 do uchwały Rady OPL OIIB nr 6/I/R/2018 z dnia 03.04.2018 r.] podstawą działania Forum Młodego Inżyniera jest plan pracy ustalany - na wniosek Zespołu Koordynującego - corocznie przez Radę Okręgową OPL OIIB.

Plan działania Forum Młodych Inżynierów na 2020 r.
1. Utrzymywanie spotkań Zespołu Koordynującego co najmniej raz na kwartał przed posiedzeniem Rady OPL OIIB
2. Kontynuowanie integrowania środowiska młodej kadry inżynierskiej
3. Kontynuacja podnoszenia kwalifikacji zawodowych – organizacja/współorganizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, wyjazdów technicznych itp. w tym m.in. ok. 2 posiedzeń wyjazdowych dla członków Forum
4. Podtrzymywanie stałych kontaktów z młodymi członkami OPL OIIB, w celu gromadzenia informacji na temat ich wniosków i postulatów, w zakresie:
4.1. Polepszenia wymiany informacji o działalności OPL OIIB,
4.2. Wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi członkami OPL OIIB,
4.3. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4.4. Aktualizacja bieżących kontaktów (e-mail, tel. kom., adres),
4.5. Poszukiwania i uatrakcyjnienia form komunikacji między członkami Forum.
5. Aktywizacja członków Forum do działania na rzecz FMI OPL OIIB, ale i dla samej OPL OIIB
6. Współpraca z Komisją ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego w przygotowaniu programów szkoleń dla wszystkich członków OPL OIIB ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb młodych członków OPL OIIB (przynajmniej raz/ półrocze przedstawić propozycję min. 1 tematu szkolenia)
7. Realizacja innych zadań (wyzwań) powierzonych przez Okręgową Radę OPL OIIB zgodnie ze Statutem PIIB i Regulaminem Okręgowych Rad

 

Początek strony