Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Informacje OKK

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

BIURO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ CZYNNE JEST

OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZ. OD 08:00 DO 15:00.

45-061 OPOLE, UL. KATOWICKA 50 – III PIĘTRO, POKÓJ 52

TEL.  77/441 38 95, FAX: 77/441 38 99; e-mail:


INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SESJI WIOSENNEJ

PRZYJMOWANE SĄ  DO 31 SIERPNIA 2019 ROKU


EGZAMIN PISEMNY ODBĘDZIE SIĘ 22 LISTOPADA 2019 ROKU GODZ. 10:00


Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych prosimy załączyć następujące dokumenty:

 1. Formularz osobowy (www.opl.piib.org.pl - DRUKI).
 2. Życiorys zawodowy.
 3. Książka praktyki zawodowej/oświadczenie (par. 3 ust. 7 rozporządzenia)/zaświadczenie (par. 4 rozporządzenia)/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.
 4. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu z okresu odbywania praktyki zawodowej (potwierdzone za zgodność lub kopia + oryginał do potwierdzenia).
 5. Kserokopia dyplomu ukończenia uczelni w dwóch egzemplarzach + oryginał do potwierdzenia lub świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 6. Uprawnienia  budowlane osoby nadzorującej praktykę zawodową.
 7. Zaświadczenie o przynależności do Izby osoby nadzorującej praktykę zawodową ( od 2003 roku).
 8. Dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne:
  • uprawnienia odrębne (do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi – 800,00 zł.
  • uprawnienia łączne (do projektowania i kierowania robotami budowlanymi)              – 1.100,00 zł.
  wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto: Bank Zachodni WBK  I Oddział Opole, nr konta:  81 1090 2138 0000 0001 0083 9148 z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne" .
 9. Oświadczenie (www.opl.piib.org.pl - DRUKI).
 10. Projekt (osoby ubiegające się o uprawnienia do projektowania)


UWAGA!

Osoba nadzorująca praktykę powinna mieć pieczątkę z numerem uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do OIIB.

Do książki praktyki zawodowej  (praktyka zawodowa do 23.09.2014 r.) lub zaświadczeń o odbytej praktyce należy dołączyć ZESTAWIENIE ZBIORCZE.


Wszelkie informacje dot. uprawnień budowlanych można uzyskać pod nr tel. 77/441 38 95 lub osobiście: Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna , Opole ul. Katowicka 50 – pokój nr 52, III piętro (budynek NOT).

BIURO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ CZYNNE JEST OD WTORKU DO CZWARTKU W GODZ. 8:00 - 15:00


Przykładowe pytania egzaminacyjne  wraz z wykazem aktów prawnych znajdują się na stronie internetowej:

www.piib.org.pl – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.

 

 

Początek strony