Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:


REGULAMIN KONKURSU „INŻYNIER ROKU”
dla członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

I.    Postanowienia ogólne

1.    Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu ustanawia konkurs pod nazwą „Inżynier Roku”.
2.    Regulamin określa cele konkursu, kategorie, warunki uczestnictwa i procedurę.
3.    Konkurs adresowany jest do członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dotyczy obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych na terenie kraju.
4.    W konkursie przyznawane są tytuły „Inżynier Roku” i wyróżnienia.
5.    Tytuły nadawane są corocznie za obiekty zrealizowane bądź zaprojektowane w roku poprzednim lub do 30 czerwca roku bieżącego.
6.    Koszty organizacji konkursu pokrywane są ze środków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ze środków pozyskanych od sponsorów.

II.    Cele konkursu
Celem konkursu jest:
1.    Promocja wyróżniających się w środowisku zawodowym inżynierów - członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.    Promocja osiągnięć twórców nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań w projektach budowlanych i w sposobach realizacji inwestycji.
3.    Nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, inwestorami, wykonawcami i kadrą inżynieryjno- techniczną, stosującymi nowe techniki i technologie budowlane, a osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektantami, kierownikami budów, kierownikami robót).

III.    Kategorie konkursu

1.    Tytuł „Inżyniera Roku” może być przyznany dla następujących kategorii obiektów:
a)    obiekty kubaturowe i inne inżynierskie,
b)    obiekty liniowe ( infrastruktura).
2.    Tytuł „Inżynier Roku” jest przyznawany dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne:
a)    projektant lub zespół projektantów,
b)    kierownik budowy, kierownik robót lub grupa: kierownik budowy + kierownicy robót.

IV.    Warunki uczestnictwa w konkursie do tytułu „Inżynier Roku”

1.    Kandydat musi być czynnym członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.    Kandydatem może być również zespół członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy brali czynny udział przy realizacji tego samego obiektu budowlanego.
3.    Dopuszcza się zgłoszenie danego kandydata lub zespołu tylko w jednej kategorii i tylko na podstawie jednego wykonanego obiektu budowlanego w roku poprzednim lub do 30 czerwca roku bieżącego.
4.    Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:
a)    członek lub grupa członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
b)    stowarzyszenia naukowo- techniczne współpracujące z OPL OIIB, z którymi podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach PIIB,
c)    instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy uczestniczący w procesie budowlanym zgłoszonego do konkursu obiektu lub projektu.

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów
1.    Termin zgłaszania kandydatów do konkursu upływa z dniem 31 lipca tego roku, w którym dany konkurs jest przeprowadzany.
2.    Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, a wnioski w jednym egzemplarzu wg wymogów określonych w rozdziale VI niniejszego regulaminu należy składać w siedzibie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu przy ulicy Katowickiej 50.

VI. Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wniosek powinien zawierać:
1.    W kategorii kierownik budowy lub grupa kierownik budowy + kierownicy robót:
a)    opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na budowę,
b)    krótki opis technicznych rozwiązań z uzasadnieniem wniosku dotyczącego obiektu, zastosowanej technologii itp.,
c)    dokumentację fotograficzną zrealizowanego obiektu,
d)    kopię decyzji na użytkowanie lub inny dokument poświadczający zakończenie budowy,
e)    inne dokumenty, np. opinia użytkownika.

2.    W kategorii projektant lub zespół projektantów:
a)    krótki opis technicznych rozwiązań z uzasadnieniem wniosku dotyczącego projektu,
b)    dokumentację fotograficzną lub kopie istotnych rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym
i wykonawczym,
c)    kopię pozwolenia na budowę,
d)    inne dokumenty, np. opinia zamawiającego o projekcie, opinia realizatora obiektu.

3.    Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata lub kandydatów na uczestnictwo w konkursie wyrażoną
w formie pisemnej.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1.    Komisję Konkursową w liczbie 5 osób powołuje w każdym roku Rada OPL OIIB.
2.    Komisja Konkursowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3.    Tryb pracy Komisji Konkursowej określa jej przewodniczący.
4.    Komisja Konkursowa dokonuje oceny złożonych wniosków do dnia 31 grudnia tego roku, w którym dany konkurs jest przeprowadzany.
5.    Komisja Konkursowa może powołać do współpracy ekspertów spośród członków OPL OIIB.
6.    Z posiedzeń Komisji Konkursowej sporządzane są protokoły.
7.    Laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe statuetki „Inżynier Roku”. W przypadku przyznania tytułu zespołowego „Inżyniera Roku” statuetki otrzymuje każdy z członków wyróżnionego zespołu.
8.    W roku kalendarzowym może być przyznanych maksymalnie 4 tytuły „Inżynier Roku” wraz ze statuetkami i 4 wyróżnienia (po 1 w każdej z grup i kategorii).
9.    Zastrzega się możliwość nie przyznania tytułów i nagród w danym roku dla wszystkich funkcji i kategorii obiektów.
10.    O rozstrzygnięciu konkursu Komisja Konkursowa powiadamia Prezydium OPL OIIB.
11.    Rada OPL OIIB może dodatkowo, na wniosek Komisji Konkursowej, przyznać nagrodę pieniężną laureatowi konkursu w wysokości do 3.000 zł lub nagrody rzeczowe.
12.    Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
13.    Tytuły „Inżynier roku” wraz ze statuetkami, wyróżnienia i nagrody są wręczane podczas obchodów „Dnia Budowlanych”.

Początek strony