Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  w Opolu jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego działającą na mocy ustawy z dnia USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  w Opolu powstała w  2001 roku i jest jedną z 16 okręgowych izb podlegających pod Polską Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  w Opolu zrzesza ponad 2600 inżynierów i techników w dziewięciu branżach:
•    konstrukcyjno-budowlanej (BO)
•    instalacji sanitarnych (IS)
•    instalacji elektrycznych (IE)
•    wodnej i melioracyjnej (WM)
•    budownictwa drogowego (BD)
•    budownictwa mostowego (BM)
•    budownictwa kolejowego (BK)
•    telekomunikacji (BT)
•    wyburzeniowej (BW)
Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej dla miejsca stałego zamieszkania izby samorządu zawodowego.

Członkowie izby podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Akty prawne regulujące zasady działania izby:

  • USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
  • USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 stycznia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Regulaminy krajowych oraz okręgowych organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • Kodeks postępowania europejskich inżynierów dyplomowanych


Organy Statutowe Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
•    Okręgowy Zjazd OPL OIIB
•    Okręgowa Rada OPL OIIB
•    Okręgowa Komisja Rewizyjna OPL OIIB
•    Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna OPL OIIB
•    Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OPL OIIB
•    Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB


Organy Pozastatutowe Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
•    Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie OPL OIIB,
•    Komisja Prawno – Regulaminowa przy Okręgowej Radzie OPL OIIB,

•    Forum Młodych Inżynierów przy Okręgowej Radzie OPL OIIB,

 

Początek strony