Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Zarządzanie, eksploatacja i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz grzewczych_12-13.10.2017 r.

W dniach 12-13.10.2017 r. w Jarnołrtówku odbyła się konferencja szkoleniowa dla zarządów i pracowników przedsiębiorstw: wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykonawczych oraz biur projektów, zarządców nieruchomości i administracji samorządowej organizowana przez Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Zarząd Oddziału w Opolu, Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowane zostały wykłady na temat:

I.    Rola nadzoru budowalnego w aspekcie wymagań ustawy o wyrobach budowalnych po zmianach - Patrycja Krawczyk oraz Krystian Pietruszka z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
II.  Zasady ustalania taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, system naliczania opłat za korzystanie z wody w świetle nowej ustawy Prawo wodne, kryteria ustalania niezbędnych przychodów i kosztów – amortyzacja, raty kapitałowe, odsetki, należności nieregularne, koszty zakupu wody, a także metody alokacji kosztów,  alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców, struktura i rodzaje planowanych taryf,  ustalanie cen i stawek opłaty abonamentowej - podstawowe zasady różnicowania,  wskaźniki do ustalania taryf na rok 2018, stawki opłat za korzystanie ze środowiska , inne zagadnienia wynikające z uwarunkowań formalno-prawnych - mgr ekonomii Ewa Margiciok;

III.    Wystąpienia sponsorskie; technologie ochrony powietrza - 25 lat walki ze smogiem w Opolu Firma - Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA;

IV.   Oczyszczanie ścieków w Brzegu – projekty inwestycyjne realizowane w Aglomeracji Brzeg - Przedstawiciel PWiK Brzeg;
V.    Nowe otwarcie Polskiej Spółki Gazownictwa w województwie opolskim - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu Mirosław Kozioł;
•    Prezentacja wyrobów Firmy GAZEX – technika sanitarna.
VI.    Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej - cel i zakres projektu - Przedstawiciel WiK Opole;
VII.    Wystąpienia sponsorskie: technologie i technika sanitarna:
•    Prezentacja wyrobów Firmy HABA-Beton – technologie i wyroby betonowe;
VIII.    Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie i na budowie wg aktualnego stanu prawnego - Grażyna Janka – Składzień Prezes Klubu Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego;


IX.    Wystąpienia sponsorskie: technologie i technika sanitarna:
•    Kanalizacja ciśnieniowa dla wiejskiej, rozproszonej zabudowy firmy PENTAIR, marka JUNG PUMPEN;
•    Systemy regulacji i posadowienia włazów w oparciu o elementy tworzyw sztucznych – innowacyjne i uniwersalne rozwiązania cechujące się wysoką trwałością eksploatacyjną - Prezentacja Firmy EW INVEST.


Na koniec dnia zaproszono uczestników do zwiedzania zgromadzonych zasobów w MUZEM GAZOWNICTWA w Paczkowie.

Drugi dzień szkolenia to:

I.    Zagrożenia w funkcjonowaniu systemów zaopatrzenia w wodę i ich wpływ na zdrowie publiczne. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów wodociągowych - Prof. Izabela Zimoch Politechnika Śląska, mgr inż. Barbara Mulik.


II.    Wystąpienia sponsorskie: technologie i technika sanitarna:
•    „Z Wavin można więcej – innowacje Wavin w sieciach wodno-kanalizacyjnych” - Prezentacja Firmy Wavin Polska;
•    Prezentacja wyrobów Firmy AEON International - technika sanitarna.

III.    Wymagania projektowe i eksploatacyjne sieci wodociągowych na obszarach zabudowanych w aspekcie ich ochrony przeciwpożarowej – Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu;
IV.    Wystąpienia sponsorskie: niekonwencjonalne wykorzystanie energii:
•    Prezentacja technologii Firmy Schmid Polska - energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej;
•    Aspekty rynkowe dotyczące pomp ciepła i wykorzystania energii w technice sanitarnej pre-zentacja Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

 

Początek strony