Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

W czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” 9/2018 (wydanie wrześniowe) ukazał się wywiad pt. „Plany i wyzwania” przeprowadzony z prof.  Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych odbywał się w dniu 7 września br., w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE) ogłoszonego przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślenie fundamentalnej roli społecznej inżynierów budownictwa i wskazanie działań na rzecz podniesienia ich prestiżu w społeczeństwie europejskim.

Cech Kominiarzy Polskich w Opolu kolejny już raz organizuje Konferencję naukowo-techniczną pod nazwą "BEZPIECZNE CIEPŁO-2018" w dniach 11-13.10.2018 r.

 Mgr inż. Tadeusz Tarczyński

Członek Honorowy PZITB, Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Opolu, Przewodniczący ZO  PZITB w Opolu latach 1954-1955 oraz 1960-1970. Aktywny działacz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa od 1951 roku oraz wieloletni działacz opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Informujemy członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Celem portalu jest pokazanie często trudnych tematów związanych z budownictwem w sposób prosty.

Dnia 23 czerwca br. po raz kolejny w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej dokonano wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXXI sesji egzaminacyjnej.

REGULAMIN  ZASAD  DOFINANSOWANIA
INDYWIDUALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
CZŁONKÓW OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

    Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu (zwana dalej OPL OIIB) wspiera członków Izby w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo - technicznych (seminariach lub szkoleniach) i zakupu wydawnictw technicznych (książek, norm, katalogów, itp.) o tematyce przydatnej członkom Izby w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

1.    Dofinansowanie kosztów uczestnictwa odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego członka OPL OIIB, złożonego w Biurze OPL OIIB. W przypadku uczestnictwa w konferencji nie później niż na miesiąc wcześniej przed datą jej rozpoczęcia, a w przypadku zakupu wydawnictw technicznych do końca listopada danego roku kalendarzowego.
2.    Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego OPL OIIB.
3.    Kwota dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach i zakupie wydawnictw technicznych w danym roku kalendarzowym może wynieść maksymalnie 400 zł i jednocześnie nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu uczestnictwa  w danej konferencji lub zakupie tych wydawnictw.
4.    Dofinansowanie kosztów uczestnictwa jest przekazywane na wskazany rachunek bankowy zainteresowanego członka OPL OIIB. W przypadku konferencji po spełnieniu wymogu przedłożenia w biurze OPL OIIB  w terminie do 30 dni od daty jej ukończenia, zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, a w przypadku zakupu wydawnictw technicznych po przedłożeniu oryginału imiennej faktury lub rachunku.
5.    Dofinansowania kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego członków dokonywane są w danym roku kalendarzowym do wysokości środków finansowych, przewidzianych na ten cel w budżecie OPL OIIB.
6.    Rejestr przyznanych i przekazanych dofinansowań kosztów indywidualnego doskonalenia członków prowadzi Biuro OPL OIIB.
7.    Druki wniosków o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencji i zakupu wydawnictw technicznych stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 3 przedstawia  wzór zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencji (w przypadku braku zaświadczenia od organizatora).

Regulamin
okręgowych komisji rewizyjnych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
uzupełniony i 
poprawiony przez XX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB 18-19 czerwca 2021 r.

Strony: 109-116
 
 

Regulamin
okręgowych komisji kwalifikacyjnych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
uzupełniony i 
poprawiony przez XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB 17-20 czerwca 2020 r.

Strony: 117-124

Strona 60 z 70
Początek strony