Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

Dnia 08.04.2017 r. w Prószkowie obradował XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod przewodnictwem kol. Piotra Rybczyńskiego. W obradach wzięło udział 85 delegatów ze 105 uprawnionych.

16 marca br. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach obchodów 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego zorganizowała konferencję dotyczącą odpowiedzialności i zaufania w zawodach zaufania publicznego pt.: „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Opolskiej Izby, moderatorem sesji II gdzie dyskutowano m.in. o kompetencjach etycznych inżyniera budownictwa, zachowaniach sprzecznych z normą etyczną wobec kształtowania prestiżu zawodu, standardach i normach etycznych ujętych w kodeksach etyki był m. in. Mieczysław Molencki - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa a także zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Więcej

Wyniki sondażu internetowego

W dniu 14 marca 2017 r. w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie zapoznawczo - informacyjne rzeczników odpowiedzialności zawodowej (rzeczników dyscyplinarnych) i przewodniczących sądów dyscyplinarnych z Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z województwa opolskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu izb samorządowych. Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych zapoznali zebranych z działalnością swoich organów, ich strukturą, trybami prowadzonych postępowań, a także karami nakładanym na członków izb za popełnione przewinienia zawodowe i dyscyplinarne. Przedstawili także problemy z jakimi spotykają się w swojej codziennej działalności oraz statystyki spraw prowadzonychh we wszystkich izbach samorządu zawodowego.

W dniach 26-27 stycznia 2017 r. w Jarnołtówku odbyło się coroczne seminarium drogowe nt. "Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej" zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Coroczne spotkanie noworoczne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa połączone z uroczystym wręczeniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVIII sesji egzaminacyjnej  odbyło się 21 stycznia 2017 roku w hotelu „Arkas”  w Prószkowie.

 

Po raz 25. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała Laury Umiejętności i Kompetencji. Uroczystość odbyła się 5 stycznia br. w siedzibie NOSPR w Katowicach, gdzie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymała również Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

 

Strona 66 z 70
Początek strony