Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OPOLSZCZYZNY DO ODWIEDZENIA
ZESPOŁÓW KONSULTACYJNYCH W RAMACH DNIA OTWARTEGO INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Dzień otwarty budownictwa to inicjatywa, która pozwoli uzyskać informacje i odpowiedzi na pytania w sprawach nurtujących społeczeństwo regionu (inwestorów, przyszłych inwestorów) w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego oraz użytkowania obiektów budowalnych. Celem akcji będzie także udzielenie fachowych porad, pomocy i informacji mieszkańcom województwa opolskiego, szczególnie w zakresie problematyki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego

Punkt konsultacyjny – Opole: Lokalizacja – budynek NOT Opole, ul. Katowicka 50,
dnia 23 września 2023 roku, w godz. 9:00-14:00

Punkt konsultacyjny – Grodków: Lokalizacja - Ratusz w Grodkowie, Rynek 1,
dnia 23 września 2023 roku, w godz. 9:00-14:00

Punkt konsultacyjny - Namysłów: Lokalizacja - Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a,
dnia 29 września 2023 roku, w godz. 9:00-14:00

Pytania można również przesyłać mailowo na adres e-mail:  

 

 

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i znaleźć lepszą pracę - mamy dobre wiadomości. W ramach projektu Opolskie kształcenie ustawiczne osoby od 15 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, będą mogli starać się o dofinansowanie do kursów/szkoleń/studiów podyplomowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

WIĘCEJ INFORMACJI

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geotechniki Instytutu Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na III Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech2024 „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”. Konferencja odbędzie się w dniach 02-03 lipca 2024 r. w Warszawie. Obrady odbędą się w Centrum Wodnym – Kampus SGGW w Warszawie.  

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od wielu lat stwierdza malejącą ilość kadr specjalizujących się w projektowaniu obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych oraz pogórniczych.

Efektem braku znajomości tego zagadnienia są przypadki realizacji projektów z wieloma błędami niedoszacowania lub przeszacowania konstrukcji, co bezpośrednio prowadzi do zagrożenia trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji lub nieekonomicznego projektowania takich obiektów.

Równocześnie zdarzają się przypadki, że mimo prawidłowo wykonanego projektu budowlanego wykonawcy realizujący inwestycje na terenach narażonych na ujemny wpływ deformacji terenu nieświadomie wadliwie realizują takie obiekty.

W związku z tym Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach przy współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie mając na celu poprawę sytuacji w tym zakresie organizuje w dniach: 26  ÷ 27 października 2023 roku w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach V Konferencję Naukowo - Techniczną „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”, która będzie poświęcona problemom obejmującym: PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ISTNIEJĄCYMI I PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH.

Zapraszamy na Ogólnopolski Kongres "Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce" organizowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. godzina 10:00 w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa
W programie Kongresu:
✔️ Debata: Cyfryzacja procesu budowlanego – konieczność czy szansa
✔️ Zagraniczni goście i prezentacja międzynarodowych praktyk w zakresie cyfryzacji
✔️ Panele praktyczne i punkty konsultacyjne
✔️ Strefa networkingowa z cateringiem

Potwierdzenie przybycia do 18 sierpnia 2023 r. poprzez formularz

OFERTA SPECJALNA DLA CZŁONKÓW OKRĘGOWYCH IZB INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA PROGRAM ARCADIA-TERMOCAD ŚCHE 10, WAŻNA DO 31 SIERPNIA 2023 R.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

 

ArCADia-TERMOCAD to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wymaganych przy transakcjach najmu i sprzedaży budynków lub lokali oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło i chłód pomieszczeń. Wykorzystywany może być również do certyfikowanych obliczeń BREEAM. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, bogatej bazie podpowiedzi oraz możliwości pobierania geometrii budynku wraz z niezbędnymi danymi z parametrycznego projektu architektonicznego użytkownik programu w łatwy i szybki sposób opracowuje konieczne dokumenty zgodnie z wymogami prawnymi. Modelowanie bryły budynku umożliwia zaimplementowany do programu w pełni funkcjonalny edytor graficzny TERMOCADIA, który pozwala na import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).

Rozpoczęto rekrutację na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Planowanie Przestrzenne – Skala miasta i regionu, realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Rekrutacja trwa do 30 września 2023 roku.

Zajęcia prowadzone są przez uznanych nauczycieli akademickich – profesorów i doktorów z ośrodków z całego kraju i uczelni poznańskich, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej; uznanych specjalistów oraz wybitnych wykładowców ze świata nauki i praktyki m. in. badaczy z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, architektów miast, a także kadrę zarządzającą jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. W gronie prelegentów znajdują się także znamienici eksperci na co dzień zajmujący się praktyką planistyczną lub urbanistyczną, reprezentujący sektor prywatny lub publiczny, organizacje pozarządowe, a także pełniący znaczące funkcje w strukturach samorządów m. in. Urzędu Miasta Poznania, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej czy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczną się w październiku 2023 roku.

Więcej informacji pod linkiem:

https://architektura.put.poznan.pl/sp-planowanie-przestrzenne

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem:

https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

 

W piątkowe popołudnie grupa opolskich inżynierów budownictwa z powiatu namysłowskiego wzięła udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym zorganizowanym wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie przy udziale przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej w Hotelu Jakubus w Jakubowicach. Uczestników spotkania przywitał Dariusz Bajno, Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. Nastepnie Konrad Gęsiarz, Starosta Namysłowski przedstawił prowadzone inwestycje w powiecie tj. budowę nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie oraz budowę stadionu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Historię budowy ośrodka Jakubus przedstawił Mirosław Sokołowski, inspektor nadzoru.

Aktualne uwarunkowania działalności administracji architektoniczno-budowalnej w świetle zmian w ustawie Prawo budowlane omówiła Magdalena Hojeńska, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim, Adam Birski przedstawił formalno-prawne aspekty działalności nadzoru budowalnego.

Tradycyjnie po części oficjalnej nastąpiła dyskusja, wymiana doświadczeń oraz spotkanie integracyjne przy kawie.

 

Do Sejmu wpłynął (5.07.2023) projekt Ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Wnioskodawcą jest Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. Proponowane zmiany dotyczą dwudziestu ośmiu ustaw i mają na celu - jak to określono w projekcie ustawy - „likwidowanie zbędnych barier administracyjnych i prawnych”. Przy okazji art. 15 , proponuje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551). Główną zmianą w stosunku do obowiązującej Ustawy jest możliwość powołania innych niż Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak podaje projekt ustawy „organizacji zawodowych”, jednak pod warunkiem uzyskania zgody na jej utworzenie przez właściwego Ministra.

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych z dn. 05.07.2023 r. w zakresie dotyczącym architektów i inżynierów:

Art. 15. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Samorząd zawodowy architektów tworzą członkowie zrzeszeni w izbie architektów oraz organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1.
2. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa tworzą członkowie zrzeszeni w izbie inżynierów budownictwa oraz organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1.”;
2) w art. 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1.
2. Członek izby samorządu zawodowego albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1, podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.”;
3) w art. 8d ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W związku z przetwarzaniem przez właściwe organy krajowych i okręgowych izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa, lub organizacje zawodowe, o których mowa w art. 8f ust. 1, danych osobowych uzyskanych w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 3 )), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
2. Właściwe organy krajowych i okręgowych izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa, lub organizacje zawodowe, o których mowa w art. 8f ust. 1, informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 1, przy pierwszej czynności skierowanej do
osoby, której dane dotyczą.”;
4) po art. 8e dodaje się art. 8f w brzmieniu:
„Art. 8f. 1. Zadania samorządu zawodowego, o których mowa w art. 8, mogą wykonywać także organizacje zawodowe, których cele statutowe wiążą się z tymi zadaniami.
2. Wykonywanie zadań samorządu zawodowego przez organizację zawodową, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek tej organizacji.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, może być wyrażona wyłącznie organizacji zawodowej, o której mowa w ust. 1, która posiada strukturę organizacyjną odpowiadającą strukturze izby architektów lub izby inżynierów budownictwa.
4. Członkiem organizacji zawodowej, o której mowa w ust. 1, może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w art. 5 ust. 1 lub 2.
5. Do organizacji zawodowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
6. Ilekroć w ustawie jest mowa o organach okręgowych i krajowych izby architektów lub izby inżynierów budownictwa, należy przez to rozumieć odpowiednio okręgowe i krajowe jednostki organizacji zawodowej, o której mowa w ust. 1.”;
5) w art. 9 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) organizacje zawodowe, o których mowa w art. 8f ust. 1.”;
6) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
„Członkostwo w okręgowych izbach i organizacjach zawodowych”;
7) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Osoby, o których mowa w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, podlegają na ich wniosek wpisowi na listę członków wskazanej przez nich okręgowej izby, albo organizacji 10
zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1, i podlegają przepisom ustawy, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9.”;
8) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członek izby albo organizacji zawodowej, o której mowa w art. 8f ust. 1, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w
art. 41.”.

Strona 8 z 68
Początek strony