Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UCHWAŁA nr 21/IX/R/2015


UCHWAŁA nr 21/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie projektu uchwały Okręgowego Zjazdu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu

Na podstawie postanowienia § 2 pkt 2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów – w związku z uchwałą nr 14/XIV Zjazd/OPL OIIB/2015 Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu w sprawie przyjęcia „Programu działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015” – przy zastosowaniu art. 18 pkt 1 i 8 ustawy
z dnia 15.12.2000 r.o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz postanowienia § 21 Zasad gospodarki finansowej PIIB – Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2015 roku przez Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwały
nr 14/XIV Zjazd/OPL OIIB/2015 Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w sprawie przyjęcia „Programu działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015” postanawia się o przedstawieniu pod obrady najbliższemu Okręgowemu Zjazdowi Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu projektu uchwały
w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu.
2. Projekt uchwały wskazanej w ustępie poprzedzającym stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Okręgowej Rady.

Załącznik:

Początek strony