Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UCHWAŁA nr 19/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 19/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zwołania
XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, w związku z § 10 ust. 9 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się o zwołaniu XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na dzień 16 kwietnia 2016 r. w miejscowości Górażdże,
w Centrum Konferencyjnym Górażdże Cement SA, ul. Główna 25.

§ 2

1. Przyjmuje się projekt porządku obrad XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
do tej uchwały.
2. Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB do wniesienia, w zależności od zaistnienia ku temu potrzeby, uzupełnień lub modyfikacji do projektu porządku obrad XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.

§ 3

Przyjmuje się projekt Regulaminu XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do tej uchwały.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB.


Załączniki


Początek strony