Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Sesja Rady Ochrony Pracy 28.04.2017 r.

28 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, towarzysząca obchodom corocznie Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, ustanwionego w 1996 roku przez światowe organizacje związków zawodowych. Sesję zorganizował Związek Zawodowy „BUDOWLANI”, odbył się ona w sali Kolumnowej Sejmu RP. Naszą Izbę Okręgową reprezentowała Anna Rawska-Skotniczny, która jest również członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

Po uczczeniu minutą ciszy wszystkich ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęto omawianie bieżących problemów związanych z wypadkowością w pracy. Sesja została podzielona na dwa panele, pierwszy dotyczył identyfikacji rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych, w czasie której uczestnicy mogli się przekonać, że budownictwo nadal przoduje w niechlubnych statystykach wypadków, i to zarówno zbiorowych jak i śmiertelnych. W 2016 roku na 239 (464) wypadków śmiertelnych (ciężkich) ogółem aż 51 (70) dotyczyło budownictwa.
Interesujące wnioski dotyczące roli Państwowej Inspekcji Pracy oraz wyzwań w obliczu coraz większej ilości tzw. „śmieciowych umów”, a także wypadków do których doszło w „szarej strefie”, przedstawił Główny Inspektor Pracy, Pan Roman Giedrojć. Długoterminowe trendy oraz metodykę badania korelacji między ilością wypadków, a wieloma czynnikami, które mogą mieć na nie wpływ (przykładowo jak wielkość firmy czy wiek osób poszkodowanych), przedstawili pracownicy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Na podstawie analizy wieloletnich badań nad wypadowością wskazali, że korelacja może być pozorna, przykładowo sama wielkość firmy wyrażona ilością zatrudnionych pracowników nie ma bezpośredniego przełożenia na ilość wypadków, natomiast do zmniejszania wypadków w takich firmach przyczyniają się rozbudowane procedury BHP i systemy kontroli, które są zależne od wielkości inwestycji budowlanej i ilości podmiotów gospodarczych biorących w niej udział.
Druga część niestety zawierała mniej konkretnych informacji, choć tematyka była znacznie bardziej interesująca z punktu widzenia inżyniera budownictwa, dotyczyła bowiem dobrych praktyk zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak i pracodawców reprezentowanych przez Pana Marka Goliszewskiego, Prezesa Business Centre Club, złożyli uczestnikom sesji życzenia zmniejszenia ilości wypadków w branżach oraz poprawy warunków pracy.
Po zakończeniu sesji organizatorzy umożliwili zainteresowanym osobom zwiedzenie budynku Sejmu. Po przejściu do największej sali znajdującej się w kompleksie budynków Sejmu RP uczestnicy sesji zapoznali się z historią Sejmowej Sali Posiedzeń, która od 1928 jest miejscem obrad Sejmu. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć konferencję prasową, na której posłowie opozycji protestowali przeciwko powiększeniu obszaru Warszawy, co było interesujące w kontekście niedawnych zmian granic Opola.

Sala Kolumnowa Sejmu RP, od lewej stoją: Marek Karnowski ze Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów, Antoni Falikowski – prezes zarządu Śląskiej Izby Pracodawców, Anna Rawska-Skotniczny z Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów, Jan Guza - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Elżbieta Nowicka-Słowik - Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Tomasz Golis – kierownik ośrodka szkoleniowego BHP Śląskiej Izby Pracodawców oraz Zbigniew Janowski, Przewodniczącego Związku Zawodowego „BUDOWLANI”.

Sala Posiedzeń Sejmu

Początek strony