Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Dnia 08.04.2017 r. w Prószkowie obradował XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod przewodnictwem kol. Piotra Rybczyńskiego. W obradach wzięło udział 85 delegatów ze 105 uprawnionych.

Wśród gości zaproszonych byli m. in.: Stefan Czarniecki – Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Urszula Kallik – Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, Katarzyna Kubicz - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w  Opolu oraz Zbigniew Bomersbach – Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów.

Aktywnym członkom OPL OIIB zostały wręczone honorowe odznaki PIIB, Złotą Odznakę otrzymała Joanna Kurnatowska, zaś Srebrne: Anna Rawska – Skotniczny, Dariusz Bajno, Bogusław Barłóg i Wojciech Otto. Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak przedstawił sprawozdanie z jej działalności w 2016 roku oraz program działania na rok 2017. Wykonanie budżetu za 2016 rok oraz budżet na rok 2017 przedstawił skarbnik - Ryszard Karwasiecki. Sprawozdania z działalności organów kolejno zaprezentowali: Wiktor Abramek - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Zbigniew Pastuszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator, Andrzej Duda - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Rafał Porada - Okręgowa Komisja Rewizyjna. Następnie zostały podjęte przez Zjazd uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdań organów  statutowych izby, sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu OPL OIIB za 2016 r., a także programu działania i budżetu OPL OIIB na 2017 rok.

Okręgowy Zjazd  udzielił  absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2016 roku. Okręgowy Zjazd podjął także uchwały w sprawie zmniejszenia liczby Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB, udzielenia pożyczki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na sfinansowanie przez PIIB remontu i adaptacji budynku położonego w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1, który został nabyty przez PIIB w celu urządzenia siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także zaakceptował wnioski o nadanie Odznak Honorowych PIIB dla członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Podczas obrad delegaci zgłosili 7 wniosków zjazdowych, z czego 2 wnioski uzyskały akceptację delegatów i zostały skierowane do Okręgowej Rady OPL OIIB oraz 4 wnioski do Krajowej Rady PIIB. Na uwagę zasługują wnioski dotyczące rozszerzenia tematyki dostępnych szkoleń w systemie e – learningowym oraz przeprowadzenia konsultacji wśród członków Izby przygotowywanego projektu zasad doskonalenia zawodowego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Początek strony