Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okregowej Rady, Pokrzywna - 14-15.03.2014 r.

Ostatnie XVIIII posiedzenie Okręgowej Rady w III kadencji działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu odbyło się w dniu 14 marca 2014 r. w Hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej. Obrady Okręgowej Rady poprowadził jej przewodniczący Wiktor Abramek.
      Na posiedzeniu zostały podjęte przez Okręgową Radę OPL OIIB uchwały Nr 2/XVIII/R/2014 -9/XVIII/R/2014 ,  w których zostały zatwierdzone uchwały Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB (5 szt) podjęte w 2014 roku, a także przyjęto sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady za 2013 rok, Ramowy program działania OPL OIIB w kadencji 2014-2018, wykonanie budżetu i sprawozdanie finansowe za 2013 rok,  prowizorium budżetowe OPL OIIB na 2014 rok oraz przyjęto do wiadomości wnioski i zalecenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli, przyznano dofinansowanie do Ogól-nopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej mającej się odbyć w dniach 7-9 maja 2014 r. w Prószkowie a także wystąpiono z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członka OPL OIIB.      
     Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady i przewodnicząca Składu Orzekającego Maria Mleczko-Król przedstawiła informację o uchwałach Składu Orzekającego OPL OIIB za okres od 01.01.2014 r. do 28.02.2014 r.  Bilans uchwał  przedstawia się następująco:  33 uchwały o wpisie na listę członków Izby,  12 uchwał o wznowieniu członkostwa,  7 uchwał o zawieszeniu w prawach członków z powodu niepłacenia składek, 25 uchwał o zawieszeniu w prawach członków na wniosek zainteresowanego,  7 uchwał o skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich, 2 uchwał o skreśleniu z powodu śmierci, 1 uchwała  o skreśleniu z powodu przeniesienia członkostwa, 4 uchwały o skreś-leniu na wniosek zainteresowanego.  
     Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy OPL OIIB  Adam Rak powiadomił o efektach kwalifikacji do egzaminów na uprawnienia budowlane (złożono około 60 wniosków) , dokonał również podsumowania pracy Komisji w tej kadencji, podkreślając dobra pracę jej członków.
      Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kostarczyk-Gąska poinformowała   o wynikach kontroli podziękowała Okręgowej Radzie za współpracę, szczególnie podkreślając dobrą współpracę z  przewodniczącym Okręgowej Rady.
     Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator Mieczysław Molencki przekazał informację o prowadzonych w 2014 roku postępowaniach (3 sprawy nowe w trybie odpowiedzialności zawodowej: na inspektora nadzoru inwestorskiego, na kierownika budowy - projektanta oraz projektanta).
Podziękował również Okręgowej Radzie, Prezydium Okręgowej Rady za współpracę, biorąc pod uwagę fakt, że w nowej kadencji będą już nowi rzecznicy.  
    Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Duda poinformował o aktualnie rozpatrywanych sprawach (6 spraw w trybie odpowiedzialności zawodowej), podziękował również Okręgowej Radzie za współpracę, szczególnie przewodniczącemu Okręgowej Rady.
     Na koniec przewodniczący Okręgowej Rady Wiktor Abramek  podziękował wszystkim członkom Okręgowej Rady za pracę w III kadencji  działania OPL OIIB, wręczając okolicznościowe podziękowania na piśmie.
W dniu następnym, tj. 15 marca obradowały organy OPL OIIB : Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej oraz komisje opiniodawczo-doradcze : Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz Komisja Prawno-Regulaminowa. Po zakończeniu obrad  uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Okręgowej Rady udali się autokarem na wycieczkę krajoznawczą do Czech , skąd  zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Maria Mleczko-Król poprowadziła zainteresowanych na Kopę Biskupią.
 
Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                   Sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB
                                   III kadencji

Początek strony