Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsultacyjne, Opole - 02.10.2013 r.

Ostatnie spotkanie – dwunaste z  cyklu spotkań konsultacyjnych organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy współudziale władz starostwa odbyło się w Urzędzie Miasta Opole w dniu 2 października  2013 r.
Współorganizatorem spotkania był Zastępca Prezydenta Miasta Opola Krzysztof  Kawałko. Niestety nikt z przedstawicieli Prezydenta nie miał czasu uczestniczyć w spotkaniu.
      Celem organizowanych spotkań jest nawiązanie współpracy z opolskimi starostwami i budowanie dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej
i osobami pracującymi w budownictwie, będącymi jednocześnie członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. projektantami, kierownikami budów  i inspektorami nadzoru a także ujednolicenie procedur w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę lub pozwoleń wodnoprawnych.
W spotkaniu ze strony Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady: przewodniczący Wiktor Abramek, z-cy przewodniczącego : Henryk Nowak i Adam Skardowski, sekretarz Halina Kaniak, skarbnik Ryszard Karwasiecki   oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  Adam Rak a także  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Mieczysław Molencki,  jak również członkowie Izby z Opola.
W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście :
- Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Opolu
- Beata Wartenberg – Naczelnik  Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola
- Małgorzata Rabiega – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
- Agnieszka Maślak – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu  
  Miasta Opola
- Barbara Hetmańska – Kanclerz Politechniki Opolskiej
- Zbigniew Domański, Jolanta Grodecka i Magdalena Kilian - przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji  
  Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu
W spotkaniu nie zabrakło również naszego seniora Tadeusza Tarczyńskiego.
     Spotkanie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Wiktor Abramek, który powitał zaproszonych gości, przedstawicieli Urzędu Miasta Opola oraz członków Izby  z miasta Opola, następnie przedstawił członków Prezydium OPL OIIB i przedstawicieli organów Izby: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz omówił program spotkania.  
     Zgodnie z programem spotkania przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Wiktor Abramek przedstawił główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zapoznał również z działalnością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, poinformował   o współpracy izby z Opolską Izbą Gospodarczą, Politechniką Opolską i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej jak również  z inspekcją pracy, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowlanych  z podziałem na poszczególne branże techniczne, poinformował o organizowanych przez Izbę szkoleniach, konkursie „Inżynier Roku” oraz konkursie  na najlepiej zdany egzamin na uprawnienia budowlane oraz o szkoleniach, w tym e-learningowych    oraz w okręgach, zachęcał do korzystania ze strony internetowej Izby,  zwrócił również  uwagę  na inicjatywy podejmowane przez Izbę w celu tworzenia nowych miejsc pracy, między innymi  spotkanie w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole), omówił również trudną sytuację w budownictwie na terenie Opolszczyzny oraz zwrócił uwagę na bariery hamujące proces budowlany.
    Następnie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  – Mieczysław Molencki wygłosił krótką prelekcję nt. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (odpowiedzialność cywilna, karna, zawodowa, dyscyplinarna), przedstawił także przykłady nagannego zachowania członków Izby oraz wynikające z tego tytułu konsekwencje.   
    Kolejny punkt programu to wystąpienia naczelników wydziałów Urzędu Miasta Opola, w których zostały przedstawione uwagi w sprawach zatwierdzania projektów budowlanych, udzielania pozwoleń na budowę i dopuszczenia do użytkowania, uzyskiwania decyzji środowiskowych:
- Beata Wartenberg  – Naczelnik  Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta
Opola scharakteryzowała dokumenty przedkładane o pozwolenie budowlane bądź zgłoszenie robót,   
przedstawiła nieprawidłowości projektantów i inwestorów w przedkładanych dokumentach, zwróciła  
uwagę  na zawartość projektu budowlanego oraz niezbędne uzgodnienia, w trakcie wystąpienia został
również zainicjowany z sali temat uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą sanitarnym
lub Sanepidem;
- Agnieszka Maślak – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu  
Miasta Opola omówiła zakres niezbędny do uzgodnienia w Wydziale (organizacja ruchu, geometria  
drogi, kanalizacja deszczowa) i związane z tym dokumenty;
- Małgorzata Rabiega – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
przedstawiła decyzje i pozwolenia, jakie wydawane są w Wydziale, omówiła wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i najczęściej występujące błędy we wnioskach o to pozwolenie, zwróciła uwagę na strony postępowania, pełnomocników, opłaty skarbowe oraz wymagania dla wniosku o pozwolenie wodnoprawne i operatu wodnoprawnego, poinformowała, że skrót wystąpienia znajdzie się na stronie internetowej Izby.
    Następnie Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Opolu przedstawił strukturę działania nadzoru budowlanego i ich kompetencje, omówił podstawowe uchybienia w budowni-ctwie na Opolszczyźnie na podstawie doświadczeń WINB, poruszył kwestię odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę, pojęcie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu, omówił także prob-lem oddania do użytkowania obiektu budowlanego oraz  przedstawił proponowane zmiany  w prawie budowlanym oraz propozycje do  kodeksu budowlanego.
   Ostatni punkt programu - dyskusję poprowadził zastępca przewodniczącego OPL OIIB Adam Skardowski. W dyskusji członkowie Izby przedstawili swoje doświadczenia dotyczące współpracy    z organami w procesie budowlanym, poruszono między innymi następujące tematy :
- kwestia zawartości w projekcie danych o ochronie środowiska (Bogusław Dąbrowski - RDOŚ)
- nowa forma wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (pytanie przesłane e-mailem)
- informacji BIOZ w przypadku zgłoszenia robót polegających na budowie przyłączy (pytanie przesłane
  e-mailem)
- uzgadnianie projektu budowlanego z rzeczoznawcą sanitarnym w przypadku odstępstw od warunków  
  technicznych (Adam Rak),
- przyłącza (pytanie przesłane e-mailem), pojęcie „przyłącza wyjaśnił Krystian Walkowiak,
- zawartość projektu budowlanego po zmianach rozporządzenia - kwestia analizy możliwości  racjonalne-
  go wykorzystania odnawialnych źródeł energii (pytanie przesłane e-mailem), wyjaśnień udzieliła Beata
  Wartenberg.
Ponadto w trakcie dyskusji Stanisław Staniszewski zwrócił uwagę na przedłużające się w urzędach procedury w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń, nie pozwalające na wywiązywanie się  z zawartych umów, co uznał za skandal i zaapelował Izby, aby domagała się praw dla inżynierów. Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Wiktor Abramek poinformował, ze Izba czyni różne kroki aby poprawić prawo budowlane, a tym samym ułatwić życie inżynierom, ale nie zawsze nasz apel dociera do właściwych drzwi.
Adam Skardowski zaproponował S. Staniszewskiemu udział w czytaniu kolejnej wersji nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych jako członek Izby, mający prawo do wniesienia swoich  uwag.
Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie życząc sukcesów zawodowych i dobrej współpracy uczestnikom  procesu budowlanego z przedstawicielami organów administracji budowlanej.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                           Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony