Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okręgowej Rady, Opole - 14.03.2013 r.

W dniu 13 marca 2013 r. odbyło się XIII posiedzenie Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W posiedzeniu udział wzięli członkowie okręgowej rady a także przedstawiciele jej organów statutowych, tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –Koordynator oraz przedstawiciel Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej a także kierownik biura OPL OIIB
i radca prawny.
Obrady Okręgowej Rady OPL OIIB prowadził jej przewodniczący Wiktor Abramek według przyjętego porządku obrad, po uprzednim stwierdzeniu prawomocności posiedzenia.
Na posiedzeniu zostały podjęte przez Okręgową Radę OPL OIIB następujące uchwały:
 - uchwała zatwierdzająca uchwały Prezydium Okręgowej Rady w okresie od 20.12.2012 r.
   do 06.03.2013 r. (15 uchwał dotyczacych: Konkursu im. prof. dr hab. inż. Oswalda Matei, opłat
   za tymczasowe członkostwo w OPL OIIB w ramach świadczenia usługi transgranicznej, przyznania   
   zapomogi bezzwrotnej członkowi  OPL OIIB, delegowania członków OPL OIIB na konferencje
   naukowo-techniczne, dofinansowania członkom OPL OIIB  kosztów uczestnictwa w konferencjach
   naukowo-technicznych, Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom OPL OIIB,
   Regulaminu przyznawania członkom OPL OIIB dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferen-
   cjach naukowo-technicznych, seminariach lub szkoleniach, Regulaminu organizacji i rozliczania  
   szkoleń z funduszu OPL OIIB, zmian w regulaminie Biura OPL OIIB, kontynuacji ubezpieczenia  
   członków organów i komisji OPL OIIB, badania bilansu i sprawozdania finansowego za 2012 rok,  
   sfinansowania nagród finalistom zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowla-
   nych, korekty uchwały ws. Terenowych Punktów Szkoleniowych w pięciu okręgach),
 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
   w Opolu za 2012 rok.;
 - w sprawie przyjęcia programu działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu  
    na 2013 rok;
 - w sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Opolskiej Okręgowej Izby  Inżynierów  
   Budownictwa w Opolu za 2012 rok;
 - w sprawie prowizorium budżetowego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa w Opolu   
   na 2013 rok;
-  w sprawie przyjęcia do wiadomości wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej  
   Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa w Opolu;   
-  w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Biurze Opolskiej Okręgowej Izby  
    Inżynierów  Budownictwa w Opolu.

    Przewodniczący Okręgowej Rady przedstawił wyjaśnienia i sposób realizacji wniosków oraz zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołów kontroli Okręgowej KomisjiRrewizyjnej OPL OIIB.  
     Przewodnicząca Składu Orzekającego Maria Mleczko Król zaznajomiła zebranych o wpisach na listę członków (34), wznowieniach członkostwa (9), zawieszeniach w prawach członków (13), skreśleniach
z listy członków (2 z powodu śmierci, 14 z powodu zaległości w płaceniu składek, 13 na wniosek zainteresowanego, 3 z powodu przeniesienia członkostwa) w okresie od stycznia do końca lutego 2013 r.  
     Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy OPL OIIB Adam Rak zapoznał
z przygotowaniami do wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, poinformował                     o kwalifikacji dokumentów kandydatów (7 branż, łącznie 63 osoby), która odbędzie się 18 marca br.          oraz o terminach egazminów: egzamin pisemny odbędzie się 17 maja br., egzamin ustny –  w dniach
17-20 maja br.
    Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator Mieczysław Molencki poinformował,  
że od początku roku  wpłynęły do rzecznika 3 wnioski - w trybie odpowiedzialności  zawodowej
(dot. projektantów), wszystkie wnioski zostały skierowane do prokuratury, zostały również zakończone
4 sprawy z ubiegłego roku, powiadomił także o planowanym w Jarnołtówku w m-cu październiku br. szkoleniu dla rzeczników  i członków sądów okręgowych izb regionu południowego, którego organizatorem będzie Izba Opolska.
    Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Duda zakomunikował, że w 2013 roku
do Sądu wpłynęła do rozpatrzenia 1 sprawa (dot. inspektora nadzoru), w m-cu kwietniu br. zostanie wydana decyzja.
    Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB Andrzej Jarzembowski omówił pracę komisji  w 2012 r.  i w I kwartale bieżącego roku. Sprawozdania  z pracy komisji zostały wcześniej przekazane przewodniczącemu Okręgowej Rady, który przedstawił je Okręgowej Radzie.  
Komisja przeprowadziła 11 kontroli (w 2012 r. – 8, w 2013 r. – 6),  odbyła 10 posiedzeń ( w 2012 r. – 7,
w 2013 r. – 3) i przyjęła 24 uchwały (w 2012 r. – 14, w 2013 r. – 10),  między innymi w sprawie wniosków do Krajowej Rady PIIB o nadanie odznak honorowych PIIB, przyjęcia sprawozdania działalności komisji, zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sposobie zagospodarowania nadwyżki budżetowej OPL OIIB za 2012 rok oraz uchwała o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby                 za 2012 rok).  
   Przewodniczący  Okręgowej Rady podsumował  dotychczasowe spotkania konsultacyjne OPL OIIB                              w starostwach oraz poinformował o terminach i programie spotkań w 2013 roku zarówno w starostwach (Namysłów, Prudnik, Głubczyce i m. Opole)  jak również w okręgach (5 w I pólroczu).
      Na posiedzeniu poruszana również była sprawa zmiany Prawa budowlanego oraz braku  przedstawiciela PIIB w pracach Komisji Kodyfikacyjnej do zmiany Prawa budowlanego, dyskutowano również  nt. opodatkowania szkoleń organizowanych przez Izbę oraz w sprawie spotkań przedwyborczych połączonych ze szkoleniami w okręgach (propozycja przewodniczącego Okręgowej Rady).
      Przewodniczący Okręgowej Rady Wiktor Abramek  przekazał informację nt. przygotowań do organi- zacji XII  Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB, który odbędzie się w dniu 13.04.2013 r. w Hotelu Mercure w Opolu.
Na posiedzeniu został również przyjęty bez uwag protokół z XII posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB
w dniu 20.12.2012 r.


Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                        Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony