Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsulatcyjne w powiecie namysłowskim, Namysłów - 27.03.2013 r.

W dniu 27 marca 2013 r. już po raz dziewiąty odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach  cyklu spotkań organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy współudziale władz starostwa, tym razem spotkanie odbyło się w Namysłowie.
Współorganizator spotkania Starosta Namysłowski - Julian Kruszyński przywitał zebranych i otworzył spotkanie.
       Celem organizowanych spotkań jest nawiązanie współpracy z opolskimi starostwami w celu budowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie, będącymi jednocześnie członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. projektantami, kierownikami budów  i inspektorami nadzoru.
W spotkaniu ze strony Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady: przewodniczący - Wiktor Abramek, z-ca przewodniczącego : Henryk Nowak, sekretarz - Halina Kaniak, skarbnik - Ryszard Karwasiecki oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Mieczysław Molencki a także kierownik biura OPL OIIB  - Jan Broniewicz.
Powiat namysłowski reprezentowali :
- Julian Kruszyński – Starosta Powiatu Namysłowskiego
- Andrzej Gosławski – Sekretarz Powiatu Namysłowskiego
- Edmund Dworecki – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Namysłowskiego
- Katarzyna Kucharska – przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa   
  Jerzy Kisiela - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
- Radosław Kilan i Andrzej Prokop  – przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
   w Namysłowie.
W spotkaniu uczestniczył także Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Spotkanie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Wiktor Abramek, który przedstawił zaproszonych gości, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz przedstawił program spotkania.
Następnie Starosta Powiatu Namysłowskiego Julian Kruszyński powitał uczestników spotkania, podzięko-wał za liczny udział przedstawicieli branży budowlanej, wyraził nadzieję, że debata dzisiejsza rzuci właściwe światło na procedury niezbędne w procesie budowlanym, które powinny toczyć się sprawnie  i nieść zadowolenie wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.
Zgodnie z porządkiem spotkania przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Wiktor Abramek omówił główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zapoznał również z działalnością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu,  przedstawił zadania realizowane przez izbę, poinformował o współpracy Izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami technicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej jak również  z inspekcją pracy, zapoznał z listą nadanych uprawnień budowlanych  z podziałem na poszcze-gólne branże techniczne, poinformował  o organizowanych przez Izbę szkoleniach i konkursach, omówił również trudności występujace w procesie uzyskania pozwolenia  na budowę w Polsce na tle innych krajów.
      Kolejnym punktem programu było wystąpienie Okręgowego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynatora Mieczysława Molenckiego, który krótko przedstawił problem odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, zwrócił uwagę na problem przekraczania zakresu posiadanych uprawnień przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  oraz nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej.
     Następnie przedstawiciele wydziałów Starostwa Namysłowskiego przedstawili swoje doświadczenia  zwiazane z  procesem budowlanym, tj. zatwierdzaniem projektów budowlanych, udzielaniem pozwoleń na budowę i dopuszczeniem do użytkowania, uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, i tak :
-Edmund Dworecki – Naczelnik Wydziału  Architektury i Budownictwa scharakteryzował dokumenty przedkładane o pozwolenie budowlane bądź zgłoszenie robót,  zwracając uwagę tylko na najczęściej występujące nieprawidłowości w przedkładanych dokumentach, począwszy od wniosku, poprzez  oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pełnomocnictwo
 i opłaty skarbowe, a skończywszy na projekcie budowlanym.
- Katarzyna Kucharska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa omówiła wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i najczęściej występujące błędy we wnioskach o to pozwolenie oraz w operatach wodnoprawnych.
Dalej Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu Krystian Walkowiak omówił uchybienia wynikające z doświadczeń WINB, poruszył problem samowoli budowlanej, zmiany w pozwoleniu  na budowę a także zgłoszenia zakończenia budowy i pozwolenia na użytkowanie, omówił kwestię budowy i przebudowy oraz odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę, zwrócił uwagę także  na zmiany prawa budowlanego oraz na prace związane z kodeksem budowlanym.
Ostatni punkt programu - dyskusję poprowadził zastępca przewodniczącego OPL OIIB Henryk Nowak. W dyskusji poruszone między innymi następujące tematy :
- oddawanie budynków do użytkowania przy przebudowie;
- istotne i nieistoitne odstąpienie od projektu budowlanego, tolerancja zmian;
- interpretacja uprawnień budowlanych;
- projekty gotowe – wielokrotnego zastosowania;
- terminy załatwienia spraw w postępowaniu o pozwolenie na budowę;
- oświadczenia o zapewniebniu dostaw energii, wody, gazu, odbioru scieków,  itd;
- oswiadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną;
- studnie chłonne a pozwolenie na budowę/zgłos\zenie;
- oswiadczenieo prawie dysponowania niruchomoscią na cele budowlane;
- mapa do celów projektowych w przypadku przebudowy obiektu;
- wezwania do usunięcia braków w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
- zamówienia publiczne – kwestia niskiej ceny.
Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował wszystkim za udział w spotkaniu życząc członkom Izby  sukcesów zawodowych i dobrej współpracy   z przedstawicielami organów administracji budowlanej.

Materiał przygotowała:

Halina Kaniak
Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony