Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

ZJAZD JUBILEUSZOWY, Opole - 29.09.2012 r.

W dniu 29 września 2012 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 10-lecia działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Opolskiej Okręgowej Izby Architektów. Utoczystość ta miała miejsce się w nowym skrzydle budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej przy   ul. Katowickiej 48 w Opolu.
Obchody objął patronatem honorowym Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta.
Uroczystość poprowadził redaktor Radia Opole Janusz Maćkowiak. W obchodach Jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i samorządu zawodowego architektów oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych branż budowlanych (PZITB, PZITS, SEP, SITK RP, SITWiM),  środowiska budowlanego  i szkolnictwa wyższego, organów państwowych i samorządowych.
Wśród zaproszonych gości, byli m.in. :
- Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński,
- Wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś,
- Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński,
- Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki,
- Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  Waldemar Szleper,
- Wiceprzewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  Andrzej Tabor,
- Franciszek Buszka – Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- Leonard Szczygielski – Sekretarz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej prof. Stefania Grzeszczyk,
- Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej prof. Tadeusz  Łagoda,
- Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak,
- Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego Marek Świetlik,
- Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas,
- Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Bolesław Pustelnik,
- Prezes Energopol Trade Opole  Krzysztof Skrzypek,
- Prezes Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Piotr Kętrzyński,
- Prezes Radia Opole Paweł Frącz,
- Kierownik Oddziału  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jerzy Wróblewski,
- Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu Ryszard Furtak,
- Prezes Klubu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego Danuta Lepucka.

Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wiktor Abramek powitał zaproszonych gości oraz członków samorządów zawodowych, podziękował prof. Stefanii Grzeszczyk za możliwość zorganizowania uroczystości w nowym skrzydle dydaktycznym Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, a następnie zapoznał zebranych z zadaniami i zakresem działania  samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, przedstawił również strukturę izby, a na koniec – w związku ze złą kondycją budownictwa na terenie Województwa Opolskiego -  zaproponował utworzenie zespołu ds. stałego monitorowania sytuacji w budownictwie na Opolszczyźnie. Skład tego zespołu tworzyliby przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych inżynierów budownictwa i architektów, stowarzyszeń naukowo-technicznych, ośrodków akademickich i Opolskiej Izby Gospodarczej.   
Kolejno wystąpił Przewodniczący Rady Okręgowej Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Zbigniew Bomersbach przedstawił rolę i zadania architektów w procesie przetwarzania przestrzeni dla potrzeb człowieka, określił minione 10 lat jako walkę architektów i inżynierów o jakość przestrzeni publicznej.
Następnie wystąpił Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dwóch poprzednich kadencji, który podsumował 10 lat działalności izby, omówił genezę izby i pierwsze kroki w jej tworzeniu,  przedstawił także problemy minionych kadencji, podziękował również wszystkim za współpracę i pomoc w tworzeniu izby, szczególnie kolegom z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, władzom państwowym i samorządowym, uczelniom technicznym,  kolegom z innych izb okręgowych i członkom naszej izby.
 Podczas uroczystości zostali wyróżnieni członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przedstawiciele środowiska budowlanego  odznaczeniami państwowymi, resortowymi i samorządowymi.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Elżbieta Daszkiewicz, odznaczenie to wręczył Wojewoda Opolski.
Następnie głos zabrał Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, który podkreślił rolę inżynierów i architektów w kształtowaniu środowiska, w szczególności w tworzeniu ładu przestrzennego, zwrócił uwagę na  partycypację  w odpowiedzialności za społeczeństwo i życzył sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej.
W trakcie uroczystości zostały również wręczone przez Wojewodę Opolskiego odznaczenia  resortowe  „Za zasługi dla budownictwa” następującym osobom: Małgorzacie Kostarczyk-Gąsce, Wiesławowi Baranowi, Jerzemu Denkiewiczowi, Marianowi Krausowi, Mieczysławowi Molenckiemu, Adamowi Skaldowskiemu i Krzysztofowi Skrzypkowi.  
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Wicemarszałka Województwa Opolskiego Tomasza Kostusia, który ogłosił, że Kapituła Marszałka Województwa Opolskiego  uhonorowała Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”, w imieniu Izby odznakę odebrali przewodniczący organów OPL OIIB: Wiktor Abramek, Małgorzata Kostarczyk-Gąska, Adam Rak, Mieczysław Molencki i Andrzej Duda. Odznaka ta również zostala przyznana indywidualnie Adamowi Rakowi.
W swym wystąpieniu Wicemarszałek podziękował za 10 lat współpracy z OPL OIIB oraz OOIA,  za pomoc doradczą w opiniowaniu projektów i  szacowaniu szkód po powodzi, życzył również dobrej  i efektywnej współpracy na następne lata, dobrego i rozsądnego prawa oraz zdrowia, pomyślności  i determinacji w dążeniu do celu.
Następnie Prezes Polskiej Izby Inżynierow Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki wręczył Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Odznaka ta została przyznana  następującym osobom: Piotrowi Jasińskiemu, Sławomirowi Mojzykowi, Józefowi Morcińcowi, Romanowi Edwardowi Kaczorowskiemu, Zenonowi Leśniakowi i pośmiertnie Janowi Kalecie.
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa złożył podziękowania dla tworzących izbę, dla architektów  dla wszystkich,  którzy wnieśli swój wkład  w rozwój Województwa Opolskiego, życzył aby rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i okręgowe sądy dyscyplinarne miały jak najmniej spraw, podziękował          za wspólne świętowanie razem z architektami, prosił o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, pogratulował dorobku i życzył dalszych sukcesów.
Kolejną częścią uroczystości stanowiły wystąpienia gości.
Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński: przypomniał osiągnięcia budownictwa w Opolu,  
podziękował inżynierom i architektom za wspaniale nowe obiekty, m.in. Solaris, Amfiteatr Opolski
z Muzeum Polskiej Piosenki, Miejską Bibliotekę Publiczną, Filharmonię, Nadbrzeża Młynówki, itd. złożył gratulacje za wspaniałe osiągnięcia. Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej prof. Stefania Grzeszczyk  zwróciła uwagę na stały związek OPL OIIB z Politechniką Opolską poprzez m.in. uczestnictwo studentów w szkoleniach izby,  korzystanie z biblioteki i czytelni Politechniki przez członków izby,  aktywny udział pracowników Politechniki w pracach  izby, konkurs im. prof. Oswalda Matei na najlepszą pracę dyplomową.  Złożyła również życzenia w imieniu własnym i władz Politechniki Opolskiej inżynierom i architektom,  szczególnie tym odznaczonym - wielu osiągnięć i sukcesów.  Prodziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej dr inż. Józef Gigiel – w imieniu Rektora  
Politechniki Opolskiej Marka Tukiendorfa złożył serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu.
Przewodniczący Śląskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  Franciszek Buszka chwalił Opolską Izbę za pracę  w trudnych czasach, podziękował członkom Opolskiej Izby za współpracę w tworzeniu samorządu zawodowego, szczególne podziękowania dla Adama Raka, Wiktora Abramka, Henryka Nowaka, Mieczysława Molenckiego, złożył również serdeczne gratulacje.Sekretarz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Leonard Szczygielski przekazał
na ręce Przewodniczącego Izby Opolskiej list gratulacyjny za twórczość i osiągnięcia Izby.
Prezes Klubu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego Danuta Lepucka podziękowała  za możliwość udziału w uroczystości oraz za wkład w rozwoju województwa, życzyła Jubilatom wielu sukcesów .
Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas w imieniu własnym i Zarządu OIG przekazał słowa uznania za 10 lat pracy w liście gratulacyjnym złożonym na ręce Przewodniczącego OPL OIIB.
Senior OPL OIIB Tadeusz Tarczyński w imieniu Seniorów powiedział, że obecność na tym spotkaniu Marszałka Województwa, Wicewojewody Opolskiego, Prezydenta M.Opole, Dziekana Wydziału Budownicvtwa jest odbierane jako wielkie uznanie dla tych osób, którzy zaangażowali sie w budownictwie, jako ważne wydarzenie w historii budownictwa. Zaapelował do władz wojewódzkich, aby ze swej strony zrobiły wszystko any nie doszło do podziału województwa opolskiego.
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Jerzy Przybyła złożył podziękowania dla przewodniczących obydwu izb za współpracę i jedność. Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak przekazał życzenia inżynierom, technikom, architektom następnych rocznic i sukcesów oraz budowy nowych dzieł inżynierskich. Po części oficjalnej odbył się koncert Męskiego Zespołu Wokalnego Towarzystwa Przyjaciół Opola CAMERTON, a następnie przyjęcie okolicznościowe w starej części budynku Wydziału Budownictwa.

Przygotowała: Halina Kaniak
                    Sekretarz Okręgowej Rady Opolskiej
             Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

15.JPG
15.JPG
16.JPG
16.JPG
1.JPG
1.JPG
17.JPG
17.JPG
18.JPG
18.JPG
3.JPG
3.JPG
2.JPG
2.JPG
9.JPG
9.JPG
6.JPG
6.JPG
22.JPG
22.JPG
23.JPG
23.JPG
14.JPG
14.JPG
24.JPG
24.JPG
11.JPG
11.JPG
28.JPG
28.JPG
5.JPG
5.JPG
7.JPG
7.JPG
10.JPG
10.JPG
29.JPG
29.JPG

Początek strony