Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsultacyjne w powiecie oplskim, Opole - 09.05.2012 r.

 W dniu 09 maja 2012 r. w Starostwie Opolskim przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z cyklu spotkań organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy współudziale władz poszczególnych Starostw.
Współorganizatorem spotkania w Starostwie Opolskim był Starosta Opolski – Henryk Lakwa, który z powodu nadmiernych obowiązków nie mógł wziąć udziału w spotkaniu, natomiast wydelegował przedstawiciela Starostwa.
Celem spotkań jest nawiązanie współpracy z opolskimi starostwami i budowanie dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi     w budownictwie, będącymi jednocześnie członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
tj. projektantami, kierownikami budów  i inspektorami nadzoru.
Osoby zatrudnione w Starostwie Opolskim przedstawiły swoje doświadczenia w sprawach   zatwierdzania projektów budowlanych, udzielania pozwoleń na budowę i dopuszczenia do użytkowania zaś projektanci, wykonawcy,  kierownicy budów czy inspektorzy nadzoru - swoje doświadczenia dotyczące współpracy  z organami jw. w procesie budowlanym.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu: przewodniczący - Wiktor Abramek, z-cy przewodniczącego : Henryk Nowak, Adam Skardowski, sekretarz - Halina Kaniak, skarbnik - Ryszard Karwasiecki oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Mieczysław Molencki a także kierownik biura OPL OIIB  - Jan Broniewicz oraz a także członkowie Izby z powiatu opolskiego.
W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście :
- Pan Krzysztof Wysdak – członek Zarządu Powiatu Opolskiego
- Pani Urszula Mularczyk – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- Pan Andrzej Horak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w pow. opolskim
- Pan Zbigniew Bomersbach – Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Architektów w Opolu
- Pan Zbigniew Jakubowski – emerytowany Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
 - Jerzy Wróblewski – Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Opolu
oraz przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Opolskiego :
- Pan Kazimierz Krawczyk – Naczelnik Wydziału Budownictwa
- Pan Marek Parfimczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.


Spotkanie otworzył członek Zarządu Powiatu Opolskiego Krzysztof Wysdak, który przywitał zebranych  oraz podziękował za zorganizowanie spotkania, życząc jednocześnie dużo pracy i dobrej współpracy członkom Izby z organami administracji budowlanej.
Następnie Wiktor Abramek - przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, witając wszystkich i dziękując za przybycie na spotkanie przedstawił główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zapoznał z działalnością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, poinformował o współpracy izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami technicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej jak również  z inspekcją pracy i strażą pożarną, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowlanych  z podziałem na poszczególne branże techniczne, poinformował o organizowanych szkoleniach oraz zorganizowanym po raz pierwszy przez Izbę Dniu Budowlanych i konkursie „Inżynier Roku”.
Dalej wystąpił Mieczysław Molencki – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, który przedstawił krótką informację nt. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Następnie Pan Zbigniew Jakubowski – emerytowany inspektor Państwowej Inspekcji Pracy wygłosił krótką prelekcję nt. niektórych poważniejszych wypadków w budownictwie występujących                              na Opolszczyźnie.
Kolejno głos zabrał Pan Kazimierz Krawczyk – Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Opolskiego, który scharakteryzował dokumenty przedkładane o pozwolenie budowlane bądź zgłoszenie robót,                      a szczególnie przedstawił błędy i uchybienia projektantów i Inwestorów w przedkładanych dokumentach, zwrócił również uwagę na problem konfliktu w zakresie uprawnień w przypadku adaptacji projektów typowych.
Potem głos zabrał Marek Parfimczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Opolskiego nt. najczęściej występujących błędów we wnioskach o pozwolenia wodnoprawne.  
Następnie Pani Urszula Mularczyk - Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego omówiła  podstawowe uchybienia wynikające z doświadczeń WINB, zwracając uwagę na słabą wiedzę kierownika budowy nt. dziennika budowy jak również na brak uprawnień budowlanych do specyficznych robót, np. drogowych, zaapelowała również o współpracę z urzędem, który chce pomóc a nie zaszkodzić.
Kolejnym punkt programu była dyskusja, którą poprowadził Zastępca przewodniczącego OPL OIIB Adam Skardowski. W dyskusji zostały poruszone między innymi następujące tematy :
- problem uprawnień budowlanych nadawanym architektom przez PIIB dla obiektów o kubaturze
  do 1000 m3, w szczególności wyjaśnienie naliczania kubatury w kontekście braku obowiązujących   
  przepisów;
- uwierzytelnianie dokumentów dołączonych do wniosku o pozwolenie na budowę
  i do  projektu budowlanego;
- roboty wymagające pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót.
Adam Skardowski przedstawił zebranym również założenia do zmiany Prawa budowlanego, informując jednocześnie, że regionalne spotkanie konsultacyjne odnośnie założeń do ustawy Prawo budowlane odbędzie się w dniu 23 maja br. we Wrocławiu, organizatorem spotkania jest Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Na koniec wystąpił także Zbigniew Bomersbach – przewodniczący Opolskiej Izby Architektów, który  
podziękował za zaproszenie na spotkanie oraz potwierdził dobre relacje pomiędzy architektami   i pracownikami Starostwa Opolskiego.
Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie, a w szczególności zaproszonym gościom.


Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                                    Sekretarz Okręgowej Rady Izby

 

DSCN0829.JPG
DSCN0829.JPG
DSCN0831.JPG
DSCN0831.JPG
DSCN0853.JPG
DSCN0853.JPG
DSCN0865.JPG
DSCN0865.JPG
DSCN0872.JPG
DSCN0872.JPG
DSCN0882.JPG
DSCN0882.JPG
DSCN0888.JPG
DSCN0888.JPG

Początek strony