Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsultacyjne w powiecie nyskim, Nysa - 19.10.2011 r.

W dniu 19.10.2011 r. w sali konferencyjnej Muzeum w Nysie miało miejsce kolejne spotkanie konsultacyjne, zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu (OPL OIIB) przy współudziale Starostwa Nyskiego.
Celem spotkania – podobnie jak spotkania wcześniejsze - była integracja środowiska osób pracujących  
w organach administracji architektoniczno-budowlanej i osób pracujących w budownictwie, poprzez wymianę doświadczeń organów zatwierdzających projekty budowlane, udzielających pozwolenia  na budowę i dopuszczenia do użytkowania oraz doświadczeń projektantów, wykonawców , kierowników budów czy inspektorów nadzoru uczestniczących w procesie budowlanym.
W spotkaniu udział wzięli : członkowie Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu (Wiktor Abramek, Henryk Nowak, Adam Skardowski, Halina Kaniak, Ryszard Karwasiecki) oraz przedstawiciele części z jej organów statutowych, tj.  Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (Andrzej Duda) i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (Mieczysław Molencki), a także kierownik biura izby Jan Broniewicz, jak również zaproszeni goście :
- Marek Cygan – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nysie,
- Zofia Goleniowska – Zespół Szkół Technicznych w Nysie,
- Eugenia Kantorowicz –  naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Nyskiego,
- Ryszard Tarasek – Urząd Miejski w Nysie,   
- Swietłana Wiśniewska – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie,  
- Grzegorz Worach – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie,
- Pan Zbigniew Jakubowski – emerytowany Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
oraz przedstawiciele Opolskiej Okręgowej Izby Architektów m.in.: Andrzej Szuba i  Henryk Witowski.
Do udziału w spotkaniu został również zaproszony Adam Fujarczuk – Starosta Powiatu Nyskiego  i Jacek Tarnowski – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Nyskiego, lecz obydwaj
nie przybyli na spotkanie oraz Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, któremu obowiązki służbowe uniemożliwiły w ostatniej chwili udział w spotkaniu.
Spotkanie otworzył Wiktor Abramek - przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, który powitał zaproszonych gości oraz członków samorządu zawodowego przybyłych na to spotkanie.
Dalej przewodniczący OPL OIIB przedstawił główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zapoznał z działalnością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowlanych z podziałem na poszczególne branże techniczne, poinformował o organizowanych szkoleniach, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, poinformował o współpracy izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej jak również  z inspekcją pracy i strażą pożarną.
Następnie wystąpił Pan Zbigniew Jakubowski – emerytowany inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który wygłosił krótką prelekcję nt. niektórych poważniejszych wypadków w budownictwie występujących na Opolszczyźnie.
Z kolei Mieczysław Molencki – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przedstawił krótką informację nt. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Po czym  Eugenia Kantorowicz – Naczelnik Wydziału Architektury I Budownictwa Starostwa Nyskiego poinformowała o błędach ze strony projektantów i Inwestorów w dokumentach przedkładanych o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót.
Błędy występujące we wnioskach o pozwolenia wodnoprawne miały być tematem wystąpienia Jacka Tarnowskiego – Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Nyskiego , ale z uwagi na jego nieobecność na spotkaniu ten punkt porządku spotkania nie został zrealizowany.
W związku z nieobecnością Krystiana Walkowiaka – Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uczestnikom spotkania nie zostały przedstawione podstawowe uchybienia wynikające z doświadczeń WINB.
Ostatni punkt programu spotkania, jakim była dyskusja i odpowiedzi na zgłoszone pytania – poprowadził Zastępca przewodniczącego OPL OIIB Adam Skardowski.
W dyskusji zostały poruszone między innymi następujące tematy :
- projekt budowlany, projekt wykonawczy i projekt technologiczny;
- mapa do celów projektowych,
- odbiory robót;
- zasadność żądań dokumentów przez organy administracji budowlanej;
- zespół uzgadniania dokumentacji projektowych;
- ceny za usługi projektowe (problem ceny rażąco niskiej);
- stosowanie polskich norm;
- zasadność wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę zjazdu na rowie przydrożnym;
- zawiadamianie projektanta o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych;
- roboty zanikające a odpowiedzialność projektanta;
- rola projektanta na budowie i kierownika budowy;
- wymagania związane z formą projektu budowlanego;
- oświadczenia projektantów, sprawdzających;
- plan bioz, informacja bioz;
- książka obiektu budowlanego;
Wyjaśnień na zgłoszone zapytania udzielali obecni na spotkaniu przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz koledzy architekci, jak również przedstawiciele samorządu zawodowego.
Podsumowania spotkania dokonał przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował za zorganizowanie spotkania, a zaproszonym gościom i członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za udział w spotkaniu.


Materiał przygotowała: Halina Kaniak
Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony