Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB_18.04.2018 r.

W dniu 18.04.2018 r. odbyło się I posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji obejmującej lata 2018-2022 przy 100% frekwencji.

W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej - Wiktor Abramek, Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Rafał Porada, oraz Zbigniew Pastuszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator, Kierownik biura -  Jan Broniewicz oraz prawnik Piotr Klim. Podsumowano działania w ostatnim okresie. Omówiono: organizację pracy Prezydium OPL OIIB, realizację budżetu za okres styczeń – marzec 2018 r., plan szkoleń na I półrocze br., plan działania na najbliższy okres. Informację bieżącą z pracy złożyli przewodniczący organów OPL OIIB. Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie:  przyznania członkowi OPL OIIB dofinansowania kosztów uczestnictwa
w konferencji naukowo-technicznej, ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków organów i komisji  OPL OIIB, oraz ubezpieczenia uczestników w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków imprez (wyjazdy techniczne, pikniki, festyny) orgaznizowanych przez OPL OIIB. Omówiono sprawy wniesione na posiedzeniu oraz przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB zakończył posiedzenie.

Początek strony