Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

REGULAMIN  ZASAD  DOFINANSOWANIA
INDYWIDUALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
CZŁONKÓW OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

    Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu (zwana dalej OPL OIIB) wspiera członków Izby w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowo - technicznych (seminariach lub szkoleniach) i zakupu wydawnictw technicznych (książek, norm, katalogów, itp.) o tematyce przydatnej członkom Izby w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

1.    Dofinansowanie kosztów uczestnictwa odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego członka OPL OIIB, złożonego w Biurze OPL OIIB. W przypadku uczestnictwa w konferencji nie później niż na miesiąc wcześniej przed datą jej rozpoczęcia, a w przypadku zakupu wydawnictw technicznych do końca listopada danego roku kalendarzowego.
2.    Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego OPL OIIB.
3.    Kwota dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencjach i zakupie wydawnictw technicznych w danym roku kalendarzowym może wynieść maksymalnie 400 zł i jednocześnie nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu uczestnictwa  w danej konferencji lub zakupie tych wydawnictw.
4.    Dofinansowanie kosztów uczestnictwa jest przekazywane na wskazany rachunek bankowy zainteresowanego członka OPL OIIB. W przypadku konferencji po spełnieniu wymogu przedłożenia w biurze OPL OIIB  w terminie do 30 dni od daty jej ukończenia, zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, a w przypadku zakupu wydawnictw technicznych po przedłożeniu oryginału imiennej faktury lub rachunku.
5.    Dofinansowania kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego członków dokonywane są w danym roku kalendarzowym do wysokości środków finansowych, przewidzianych na ten cel w budżecie OPL OIIB.
6.    Rejestr przyznanych i przekazanych dofinansowań kosztów indywidualnego doskonalenia członków prowadzi Biuro OPL OIIB.
7.    Druki wniosków o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencji i zakupu wydawnictw technicznych stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 3 przedstawia  wzór zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencji (w przypadku braku zaświadczenia od organizatora).

Regulamin
okręgowych komisji rewizyjnych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

§ 1
Okręgowa komisja rewizyjna jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,
określonym w art. 14 ust.1 pkt 3 i art. 23
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946)
§ 2
1. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje obowiązki wynikające z ustawy,
statutu i uchwał okręgowego zjazdu, a w szczególności:
1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby,
2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Komisji
Rewizyjnej,
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.
2. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania głównie przez
planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:
1) badaniu wykonania uchwał finansowych okręgowego zjazdu,
2) ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych okręgowej rady,
3) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,
4) analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez okręgową radę.
3. Na wniosek prezydium okręgowej rady, okręgowa komisja rewizyjna opiniuje
zamierzenia finansowe oraz gospodarcze prezydium rady.
4. Kadencja okręgowej komisji rewizyjnej trwa 4 lata.


§ 3

1. Okręgową komisję rewizyjną tworzą: przewodniczący i 4÷6 pozostałych członków
wybranych przez okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten zjazd.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje
jej przewodniczący nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wyboru.
Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków
okręgowej komisji rewizyjnej.
3. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera spośród swoich członków zastępców
przewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów,
więcej jednak niż połowę oddanych ważnie głosów. W razie nieskuteczności wyborów przeprowadza się je ponownie.
4. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
5. Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej komisji rewizyjnej nie wywiązuje się ze
swoich obowiązków, przewodniczącemu komisji przysługuje prawo złożenia
wniosku o jego odwołanie na najbliższym zjeździe izby.

§ 4

1. Okręgowa komisja rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby,
jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale.
2. Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy
lub na wniosek przynajmniej jednego członka komisji rewizyjnej albo na wniosek okręgowej rady izby.
3. Propozycje porządku obrad przedstawia jej przewodniczący.
4. Okręgowa komisja rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
w obecności więcej niż połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczą-
cy obrad i sekretarz. Protokół powinien zostać przyjęty na następnym posiedzeniu komisji
i przesłany wraz z uchwałami do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
6. Udział członków w posiedzeniach komisji rewizyjnej jest obowiązkowy (nieobecność wymaga usprawiedliwienia).
7. Prawo uczestniczenia w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych mają
członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.
§ 5
1.Pracami okręgowej komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
2. Do zakresu czynności przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej
należy:
1) reprezentowanie komisji wobec okręgowej rady,
2) opracowanie planu pracy komisji i czuwanie nad jego realizacją,
3) podział pracy pomiędzy członków komisji,
4) zwoływanie posiedzeń komisji i przewodniczenie im,
5) podpisywanie korespondencji w imieniu komisji,
6) składanie w imieniu komisji informacji lub sprawozdań na posiedzeniach
plenarnych okręgowej rady oraz na okręgowym zjeździe.
3. Zastępca przewodniczącego wskazany przez komisję jest stałym zastępcą przewodniczącego
i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
4. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
1) protokołowanie posiedzeń,
2) prowadzenie korespondencji,
3) kompletowanie dokumentacji komisji.

§ 6

1. Okręgowa komisja rewizyjna, za wiedzą przewodniczącego okręgowej rady,
przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
2. W nagłych lub wyjątkowych wypadkach doraźną kontrolę może rozpocząć
sam przewodniczący.
3. Okręgowa komisja rewizyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym okręgowej
rady może powoływać biegłych i ekspertów w określonych odrębnymi przepisami wypadkach lub na zakończenie kadencji okręgowej rady
§ 7
1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez okręgową komisję rewizyjną sporzą-
dza się protokół, który powinien zawierać wnioski i zalecenia.
2. Protokół z kontroli obejmujący wnioski i zalecenia oraz uchwały okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący
komisji przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu okręgowej rady oraz przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej.
§ 8
1.Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej może uczestniczyć z głosem
doradczym w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium.
2. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej, na zaproszenie prezydium okręgowej rady,
mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady i jej prezydium z głosem
doradczym podczas omawiania spraw finansowych i gospodarczych.
 
§ 9
Członkowie prezydium okręgowej rady oraz pracownicy biura okręgowej izby
obowiązani są udzielać na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej ustnych oraz
pisemnych wyjaśnień.
§ 10
1. Pełną obsługę administracyjną okręgowej komisji rewizyjnej zapewnia biuro
okręgowej izby.
2. Wydatki okręgowej komisji rewizyjnej pokrywane są z budżetu okręgowej izby.
 
§ 11
1.W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez
przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, czynności jego sprawuje wiceprzewodniczący.
2. Sprawowanie funkcji przewodniczącego przez wiceprzewodniczącego trwa
do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez okręgowy zjazd.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa i statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Regulamin
okręgowych komisji kwalifikacyjnych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

§ 1
Okręgowa komisja kwalifikacyjna jest organem okręgowej izby inżynierów
budownictwa, określonym w art. 14 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1946).

Kadencja okręgowej komisji kwalifikacyjnej trwa 4 lata.
§ 2
1. Okręgową komisję kwalifikacyjną tworzą: przewodniczący i 5÷18 pozostałych
członków wybranych przez okręgowy zjazd izby.
2. Okręgowa komisja kwalifikacyjna może powołać odpowiednie zespoły specjalistyczne.
3. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej powołuje co najmniej 3-osobowe
zespoły orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.
§ 3
Okręgowa komisja kwalifikacyjna:
1) prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania:
– uprawnień budowlanych,
– tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
2) powołuje zespoły egzaminacyjne w celu przeprowadzenia
kwalifikacji i egzaminów dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia
budowlane. Liczba zespołów egzaminacyjnych zależy od bieżących potrzeb,
3) na podstawie postępowania kwalifikacyjnego oraz wyników egzaminów
wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób wymienionych
w pkt 1 i przesyła je do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru prowadzonego
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o którym
mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,
4) prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane,
5) dokonuje co najmniej raz w roku analizy przeprowadzanych postępowań kwalifikacyjnych,
6) sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej
i zawodowej członków okręgowej izby inżynierów budownictwa,
7) składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
8) wyjaśnia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych.
§ 4
1. Pierwsze posiedzenie wybranej komisji kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący,
najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia okręgowego
zjazdu izby. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im.

Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków komisji kwalifikacyjnej.
2. Komisja kwalifikacyjna wybiera spośród swoich członków:
1) jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego,
2) sekretarza,
3) przewodniczących zespołów specjalistycznych.

Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niz połowę oddanych ważnych głosów.

§ 5
1. Okręgowa komisja kwalifikacyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby,
lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.
2. Posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej
inicjatywy lub na wniosek przynajmniej dwóch członków komisji.
3. O terminie i miejscu posiedzenia członków komisji zawiadamia się pisemnie
na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Posiedzeniom komisji kwalifikacyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub
upoważniony przez niego zastępca przewodniczącego.
5. Uchwały komisji kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy
jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, zwykłą
większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
6. Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują:
protokolant i przewodniczący obrad.
7. Rozstrzygnięcia spraw związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dotyczącym
wniosków o nadanie uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy
budowlanego podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
8. Postępowanie kwalifikacyjne komisja kwalifikacyjna prowadzi zgodnie z trybem
określonym w regulaminach postępowania kwalifikacyjnego w sprawach
nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
ustalonych przez Krajową Radę Izby.
9. Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej komisji kwalifikacyjnej nie wywiązuje
się ze swoich obowiązków, przewodniczącemu komisji przysługuje prawo złożenia
wniosku o jego odwołanie na najbliższym okręgowym zjeździe izby.
10. Udział członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej w posiedzeniach komisji
jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
§ 6
Przewodniczący komisji kieruje pracami okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia komisji kwalifikacyjnej,
2) opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków,
3) proponuje porządek dzienny obrad,
4) organizuje prace komisji w zakresie postępowania kwalifikacyjnego,
5) przydziela sprawy do załatwienia członkom komisji,
6) organizuje prace komisji związane z przeprowadzeniem egzaminów na uprawnienia
budowlane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych,
7) przesyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby
oraz do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego,
8) ustala osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru osób, którym komisja
nadała uprawnienia budowlane,
9) dokonuje analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,
10) podpisuje korespondencje okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
11) składa sprawozdanie z działalności komisji kwalifikacyjnej okręgowemu zjazdowi
izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
12) może uczestniczyć, na zaproszenie, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
13) może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby
i jej prezydium,
14) reprezentuje okręgową komisję kwalifikacyjną na zewnątrz.
§ 7
Zastępca przewodniczącego komisji wqskazany przez komisję w razie nieobecności przewodniczącego wykonuje
jego czynności.
§ 8
1. Tryb postępowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminów określają
regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby:
a) regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych,
b) regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyznacza przewodniczącego oraz członków zespołu
egzaminacyjnego
3. Członkowie komisji oraz zespołów egzaminacyjnych nie mogą prowadzić zajęć
oraz brać udziału w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminu
na uprawnienia budowlane.
4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje jego pracę, a wyniki egzaminów
przedstawia komisji kwalifikacyjnej z właściwym wnioskiem w sprawie
nadania uprawnień budowlanych.
§ 9
1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji
kwalifikacyjnej, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego wskazany przez komisję. Sprawowanie
przez niego funkcji trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego.
2. W razie przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego
obowiązki przejmuje sekretarz komisji albo członek komisji kwalifikacyjnej
wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 10
1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie
uprawnień budowlanych lub tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
2. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych określa Krajowa Rada Izby.
3. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego określa Krajowy Zjazd Izby.
§ 11
1. Pełną obsługę okręgowej komisji kwalifikacyjnej zapewnia biuro okręgowej izby.
2. Wydatki komisji pokrywane są z budżetu okręgowej izby.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia
zawarte w ustawie o samorządach zawodowych, statucie samorządu zawodowego
i Kodeksie postępowania administracyjnego.

Regulamin
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

§ 1
1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest organem okręgowej
izby inżynierów budownictwa określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946).
3. Kadencja okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej trwa 4 lata.
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946),
2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1409 z późn. zm.),
3) rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
§ 3
1. Rzecznika w liczbie od 1 do 9 wybiera okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo
ustalanej przez ten zjazd.
2. W odrębnym głosowaniu okręgowy zjazd wybiera rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych rzeczników.

W wyborze tym rzecznik pełniący koordynatora przez ostatnie dwie kadencje nie może kandydować.
3. Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach
zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
4. W uzasadnionych wypadkach okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej
koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem
do okręgowego zjazdu o odwołanie rzecznika, który nie wywiązuje się
ze swoich obowiązków.
§ 4
Rzecznik:
1) jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowanie wyjaśniające
oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności
zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, z wyłączeniem
postępowań zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
2) składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach,
o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
3) składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdanie ze swojej działalności oraz
przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
4) przedkłada sprawozdanie Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 5
1. Postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków
izb inżynierów budownictwa rzecznik prowadzi na podstawie ustawy
o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów
wykonawczych do tej ustawy.
3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym
przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania karnego.
4. W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2, stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 6
Podział zadań pomiędzy rzecznikami ustalają rzecznicy.
§ 7
Rzecznik koordynujący pracę rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem
doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.
§ 8
1. Pełną obsługę rzecznika zapewnia biuro okręgowej izby.
2. Wydatki związane z działalnością rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem
wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym
przez rzecznika, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.
§ 9
Tryb postępowania rzecznika w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem
jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone
przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Regulamin
okręgowych sądów dyscyplinarnych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

§ 1
1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego sądu dyscyplinarnego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Okręgowy sąd dyscyplinarny jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa
określonym w art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946).
3. Kadencja okręgowego sądu dyscyplinarnego trwa 4 lata.
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946).
2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
3) sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby inżynierów budownictwa.
§ 3
1. Sąd składa się z przewodniczącego i 5÷16 pozostałych członków wybranych
przez okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej na kadencję przez
zjazd okręgowy.
2. Członkowie sądu sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach
zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
3. W uzasadnionych wypadkach, kiedy członek sądu nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków, przewodniczący sądu może wystąpić do okręgowego zjazdu
izby z wnioskiem o jego odwołanie.
§ 4
Sąd:
1) rozpatruje sprawy i orzeka o winie, niewinności lub zatarciu kary w sprawach
skierowanych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
lub właściwy nadzór budowlany,
2) rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
3) dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności
zawodowej i dyscyplinarnej członków właściwej okręgowej izby
inżynierów budownictwa,
4) składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdania ze swej działalności oraz
przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
5) przedkłada roczne sprawozdania Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu.
§ 5
Sąd orzeka w składzie 3-osobowym jako sąd pierwszej instancji.
§ 6
1. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach o przewinienia dyscyplinarne sąd
prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi
przepisami wykonawczymi.
2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie sąd
prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane.
3. W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje
się przepisy Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności
dyscyplinarnej i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie.
§ 7
1. Członkowie sądu wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza
sądu na posiedzeniu organizacyjnym zwołanym w ciągu jednego miesiącaod zakończenia Zjazdu.
2. Przewodniczący sądu kieruje pracą sądu, a w szczególności:
1) zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i wyznacza terminy poszczególnych posiedzeń,
2) ustala składy kompletów orzekających oraz wyznacza przewodniczącego składu orzekającego,
3) zapewnia sprawny przebieg postępowania.
3. W razie ponownego rozpatrywania sprawy, do składu kompletu orzekającego
nie mogą być wyznaczeni członkowie sądu, którzy poprzednio brali udział w sprawie.
§ 8
1. Zastępca przewodniczącego sądu wskazany przez Sąd jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie
jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
2. Jeżeli niemożność pełnienia obowiązków przez przewodniczącego sądu
ma charakter trwały, najbliższy okręgowy zjazd izby wybiera nowego
przewodniczącego.
§ 9
Przewodniczący sądu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
okręgowej rady izby i jej prezydium.
§ 10
1. Pełną obsługę sądu zapewnia biuro okręgowej izby.
2. Wydatki związane z działalnością sądu, w tym wydatki związane z postępowaniem
przed sądem, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.
§ 11
Tryb postępowania sądu w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem
jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone
przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Regulamin okręgowych rad
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

§ 1
Okręgowa rada jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,
określonym w art. 14 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2014 r.,
 poz. 1946, wybieranym przez okręgowy zjazd izby.
Kadencja rady trwa 4 lata.
§ 2
W okresie między zjazdami okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa na obszarze działania izby, realizując obowiązki
wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajowego Zjazdu oraz okręgowego
zjazdu izby, a w szczególności:
1) kieruje działalnością okręgowej izby,
2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby,
3) dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby na obwody wyborcze
i ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd,
4) realizuje budżet i sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
5) składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdanie
ze swojej działalności,
6) wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę,
7) reprezentuje okręgową izbę inżynierów budownictwa przed organami administracji
rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami
zawodowymi,
8) podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby, zawieszenia
w prawach członka, skreślenia z listy lub wznowienia członkostwa;
wymienione czynności może wykonywać co najmniej 3-osobowy zespół orzekający
powołany przez przewodniczącego rady,
9) prowadzi listę członków okręgowej izby,
10) występuje do okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu
odpowiedzialności zawodowej,
11) prowadzi rejestr ukaranych członków okręgowej izby z tytułu odpowiedzialności
zawodowej oraz dyscyplinarnej,
12) do obsługi administracyjnej powołuje biuro okręgowej izby, określa jego wewnętrzną
strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy oraz odpowiednie
regulaminy, a także może powołać placówki terenowe,
13) może tworzyć komisje i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze
o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres
zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi, ich nazwę oraz skład osobowy i ich
przewodniczących,
14) zapewnia obsługę administracyjną pozostałych organów okręgowej izby
określanych w § 8 ust. 2 pkt 1 i 3–6 statutu,
15) dokonuje wpisu cudzoziemców na listę członków okręgowej izby, na podstawie
decyzji Krajowej Rady Izby,
16) przyznaje środki samopomocowe według kryteriów zatwierdzonych uchwałą rady.
§ 3
1. Okręgowa rada izby składa się z przewodniczącego oraz od 14 do 29 pozostałych
członków rady wybranych przez okręgowy zjazd izby, w liczbie każdorazowo
ustalanej przez ten zjazd.
2. Zadania określone w § 2 okręgowa rada izby realizuje poprzez działania własne
lub swojego organu wykonawczego, którym jest prezydium okręgowej rady izby.
§ 4
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady izby zwołuje jej przewodniczący
w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia zjazdu.
2. Na posiedzeniu tym rada ukonstytuowuje się i dokonuje wyboru prezydium.
Dla skuteczności wyboru niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej
liczby członków rady.
3. Prezydium rady składa się z przewodniczącego, zastępców przewodniczącego,
sekretarza, skarbnika, ewentualnie zastępcy sekretarza i zastępcy skarbnika
oraz członków w liczbie określonej przez radę, lecz ogółem nie więcej niż
z 12 osób razem z przewodniczącym.
4. Przy ukonstytuowywaniu się rady za wybranych na poszczególne funkcje
uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów,
więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali
taką samą liczbą głosów, a wybór ich spowodowałby przekroczenie liczby
miejsc mandatowych, przeprowadza się wybory uzupełniające dla tych
samych osób.
5. Okręgowa rada i jej prezydium podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
6. Wykonanie uchwał należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku
z pełnioną funkcją, chyba że właściwy organ wykonanie uchwały powierzy
innej osobie.
7. Uchwały rady podejmowane w sprawach indywidualnych doręcza się wraz
z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem
o trybie, formie i terminie odwołania.
§ 5
1. Do kompetencji i obowiązków prezydium okręgowej rady izby należy:
1) wykonywanie uchwał okręgowej rady izby,
2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,
3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych,
4) powoływanie komisji i zespołów o charakterze doraźnym,
5) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem w granicach ustalonych
w budżecie oraz zaciąganie w imieniu okręgowej rady izby zobowiązań
w zakresie wynikającym z udzielonych przez okręgową radę izby upoważnień,
6) podejmowanie między posiedzeniami okręgowej rady izby uchwał w sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów izby.
2. Uchwały prezydium okręgowej rady izby, podjęte w zakresie jego działania,
mają moc uchwał okręgowej rady izby i są przedstawiane do zatwierdzenia
okręgowej radzie izby na jej najbliższym posiedzeniu.
3. Oświadczenia woli w imieniu okręgowej rady izby składają co najmniej dwaj
członkowie prezydium, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego,
z zastrzeżeniem zawartym w § 15 ust. 2.
§ 6
Okręgowa rada izby może w razie potrzeby na obszarze swojego działania powołać
placówki terenowe do administracyjnej obsługi członków, określając ich organizację
i kompetencje.
§ 7
1. Posiedzenia okręgowej rady izby odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej
niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący rady.
3. Posiedzenia rady są zwyczajne i nadzwyczajne:
1) posiedzenia zwyczajne odbywają się w terminach ustalonych przez radę,
2) posiedzenia nadzwyczajne zwołuje przewodniczący rady z własnej inicjatywy,
na wniosek prezydium rady lub na wniosek co najmniej 2/3 członków
rady albo na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej.
4. Posiedzenia rady prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępujący
go, upoważniony zastępca przewodniczącego.
5. Porządek obrad posiedzenia rady proponuje przewodniczący.
6. O terminie posiedzenia rady należy powiadomić członków rady, przesyłając
zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad, co najmniej
na 7 dni przed terminem posiedzenia.
7. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej
połowy członków rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na wniosek
1/5 obecnych członków rady ustala się tajność głosowania.
8. Z posiedzenia rady sporządza się protokół, który podpisuje sekretarz rady. Protokół
powinien być udostępniony członkom rady przed następnym posiedzeniem
rady i na nim przyjęty. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu umieszcza się
w porządku obrad posiedzenia rady. Przyjęte do protokołu poprawki należy
odnotować w kolejnym protokole.
9. W posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium mogą brać udział z głosem
doradczym przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji
kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, okręgowy rzecznik
odpowiedzialności zawodowej oraz inne zaproszone osoby.
10. Odpisy podjętych uchwał przesyła się – w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia
– do wiadomości Krajowej Radzie Izby.
11. Udział członków okręgowej rady w posiedzeniach rady jest obowiązkowy,
a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
12. Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej rady nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
przewodniczącemu okręgowej rady przysługuje prawo złożenia
wniosku o jego odwołanie na najbliższym okręgowym zjeździe izby.
§ 8
1. Posiedzenia prezydium rady zwołuje przewodniczący rady, nie rzadziej
niż dwa razy w kwartale.
2. W odniesieniu do posiedzeń prezydium rady mają zastosowanie odpowiednio
postanowienia jak dla posiedzeń rady, zawarte w § 7 ust. 2–9 i ust. 11.
§ 9
1. Rada ustala corocznie program swojej działalności i składa sprawozdanie
z jego realizacji na corocznym zjeździe okręgowej izby.
2. Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków, ustala dla nich
zakres czynności, formy pracy i sprawozdawczości.
3. Członkowie okręgowej rady sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy.

Członkom okręgowej rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych
w związku z wykonywaną funkcją na zasadach określonych w zasadach gospodarki finansowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd. Przewodniczący okręgowej rady może być zatrudniony

w izbie okręgowej w ramach umowy o pracę na czas okręlosny nie dłuższy niż kadencja rady

na zasadach określonych w zasadach gospodarki finansowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd.
§ 10
1. Przewodniczący rady reprezentuje okręgową radę izby i kieruje jej pracami,
a w szczególności:
1) udziela informacji w sprawie zasad wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,
2) opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków rady,
3) proponuje porządek obrad rady i jej prezydium,
4) zwołuje posiedzenia rady i jej prezydium,
5) kieruje do członków rady sprawy do załatwienia,
6) podpisuje korespondencję urzędową,
7) przyjmuje i zwalnia pracowników biura izby; pełni w stosunku do nich obowiązki
pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Przewodniczący okręgowej rady reprezentuje okręgową izbę.
3. Przewodniczący okręgowej rady powołuje co najmniej 3-osobowe składy
orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.
4. Przewodniczący okręgowej rady wykonuje zadania kierownika jednostki określone
w odrębnych przepisach.
§ 11
Kompetencje oraz zakres czynności zastępców przewodniczącego okręgowej rady
izby ustala dla każdego z nich, na wniosek przewodniczącego rady, okręgowa rada izby.
§ 12
1. Sekretarz rady odpowiada za wykonanie uchwał rady i jej prezydium.
2. Sekretarz ponadto odpowiada za:
1) redagowanie: protokołów z posiedzeń rady i jej prezydium oraz projektów uchwał,
2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem obowiązkowych rejestrów i list członków izby,
3) załatwianie bieżącej korespondencji,
4) nadzorowanie sprawozdawczości rady,
5) redagowanie komunikatów, informacji i obwieszczeń rady,
6) załatwianie skarg i wniosków oraz innych spraw zlecanych przez przewodniczącego,
7) przedstawianie do zatwierdzenia przez radę uchwał prezydium,
8) informowanie rady o ważniejszych pracach i decyzjach prezydium,
9) przygotowanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności rady
i jej prezydium,
10) nadzorowanie terminowego przesyłania uchwał do wiadomości Krajowej
Rady Izby.
3. Sekretarz odpowiada przed radą za całokształt prac biura i jego placówek terenowych
oraz zgłasza przewodniczącemu rady odpowiednie wnioski w tym
zakresie.
§ 13
1. Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową rady, a w szczególności:
1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu
i przedstawia je na posiedzeniach rady,
3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową izby,
4) wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządzaniem majątkiem izby,
5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie,
6) kontroluje działalność gospodarczą, inwestycyjną i remontową izby,
7) sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich
i ubezpieczeniowych oraz rozliczeń z Krajową Izbą w tym zakresie,
8) przedkłada radzie izby wnioski o zawieszenie w prawach członkowskich
oraz o skreślenie z listy członków okręgowej izby, w związku z zaleganiem
w opłacaniu składek członkowskich.
2. Skarbnik w swej pracy nadzoruje głównego księgowego i może w tym względzie
korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.
§ 14
1. Rada prowadzi działalność finansowo-gospodarczą w ramach budżetu uchwalonego
przez okręgowy zjazd izby.
2. Uchwalenie budżetu izby na bieżący rok kalendarzowy powinno nastąpić do
dnia 30 kwietnia.
3. Do czasu uchwalenia nowego budżetu na dany rok kalendarzowy rada działa
na podstawie prowizorium, które odpowiada wpływom i wydatkom rady za
odpowiedni okres roku ubiegłego.
4. Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć, pod warunkiem
pokrycia wydatków odpowiednio uzyskanymi wpływami.
§ 15
1. Zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem,
nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umorzenie wierzytelności następuje na
podstawie uchwały rady.
2. Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego, które zgodnie z przepisami
wymagają dwóch podpisów, mogą być podpisywane przez upoważnionych
członków prezydium, w tym przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego
oraz sekretarza lub skarbnika.
§ 16
Wydatki rady okręgowej oraz powoływanych przez okręgowe izby placówek
terenowych, komisji i zespołów są pokrywane z budżetu okręgowej izby.
§ 17
1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez
przewodniczącego rady, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego
wyznaczony przez radę.
2. Sprawowanie funkcji przewodniczącego rady przez zastępcę przewodniczącego
trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez okręgowy
zjazd izby.
3. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub
skarbnika, ich obowiązki pełnią ich zastępcy lub członkowie rady wyznaczeni
przez radę.
§ 18
1. Do obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej organów izb oraz
członków izb okręgowa rada izby powołuje biuro okręgowej izby.
2. Pracami biura kieruje kierownik biura.
3. Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska kierownika biura należy do kompetencji
przewodniczącego rady.
4. Kierownik biura pełni obowiązki na podstawie regulaminu, który określa
kompetencje i zadania związane z realizacją zadań statutowych izby oraz zasady
dysponowania funduszami, podpisywania oświadczeń, dokumentów
i korespondencji.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946)

i statutu samorządu zawodowego inzynierów budownictwa..

Politechnika Opolska zaprasza zainteresowanych na studia w specjalności instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne

Więcej informacji

W dniu 16.05.2018 r. odbyło się II posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji obejmującej lata 2018-2022.

W dniach 08-09.06.2018 r. grupa członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w wyjeździe technicznym. W pierwszym dniu, uczestnicy zwiedzili Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy.

 

Zarząd Koła Opole Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Oddziale w  Katowicach  serdecznie  zaprasza  do udziału  w  konferencji,  która  odbędzie  się   w   dniach 26–27 czerwca 2018 r. w Opolu pod tytułem „Bierne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych - rzetelność wykonania, próby ogniowe”

Strona 1 z 11

Początek strony