Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Sprawozdanie Klubu Seniora od 01.01.2016 r. do 06.06.2016 r.

Działalność Klubu Seniora przy Okręgowej Radzie
 Opolskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku

Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem działania Klubu Seniora, zaplanowano zorganizowanie w 2016 roku trzech zebrań seniorów oraz trzech spotkań Zespołu Koordynującego. Seniorzy Klubu  są również zapraszani na spotkania organizowane przez Komisję Seniorów FSNT-NOT Rady Opolskiej NOT. Zebrania seniorów Klubu zaplanowano  w dniach: 6 czerwca, 19 września i 25 października br., spotkania Zespołu Koordynującego  w dniach: 8 kwietnia, 14 września i 18 października. Zapraszani będą również na organizowane zebrania przez Komisję Seniorów FSNT-NOT w dniach 19 stycznia, 8 marca, 16 maja, w miesiącu październiku i w miesiącu grudniu na tzw. zebranie opłatkowe zaplanowane w dniu 14 grudnia.


Realizacja do 6 czerwca 2016:
•    W dniu 19 stycznia seniorzy Klubu seniora byli zaproszeni na zebranie zorganizowane przez Komisję Seniorów FSNT-NOT z udziałem prof. Franciszka Marka – byłego rektora Opolskiego Uniwersytetu, który wygłosił referat pt.: „Wkład Śląska w dorobek kultury ogólnonarodowej”. Każdy region Polski wniósł coś nowego do ojczyzny, np. Wielkopolska stworzyła formy administracyjne natomiast Śląsk wniósł sztukę pisania, którą miał już przed chrztem Polski. Zakonnicy i misjonarze a m. in. Cyryl był twórcą najstarszego pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego, przełożył biblię na ten język, a Metody wprowadził do liturgii język słowiański. Dowodem kulturowym Śląska są zabytki pisma polskiego tzw. Księga henrykowska – zawierająca Kronikę założenia i wyposażenia klasztoru cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku /1268-1273/,  w jej tekście zachowało się pierwsze zdanie w języku polskim/gwarą śląska/. Pierwszy, polskim drukarzem był Kacper Elyan /Elian, Helian/z Głogowa. Założyciel pierwszego warsztatu drukarskiego we Wrocławiu. Wydrukował po polsku modlitwę „Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga”. Z Klubu Seniora Izby było 18 osób. Współorganizatorem tego zebrania był Klub Seniora.
•    W dniu 8 marca seniorzy z Klubu Seniora Izby byli zaproszeni na zebranie zorganizowane przez Komisję Seniorów FSNT-NOT z okazji Dnia Kobiet, z udziałem prof. Stanisława S. Nicieji - rektorem Opolskiego Uniwersytetu, który na wstępie poinformował uczestników zebrania, że nie kandyduje w wyborach na rektora Uniwersytetu Opolskiego, że przekazuje Uniwersytet w dobrej kondycji zarówno naukowej jak i finansowej, że starania powołania wydziału lekarskiego rokują powodzenie. Kandydatem na stanowisko nowego rektora jest prof. Masnyk. W kolejności przeszedł do spraw Wschodnich. W VII tomie „Kresowa Atlantyda” omawia sprawy o kresowiakach Wołynia i Łucka. Na Wołyniu mieszkali przeważnie Żydzi, Białorusini, Ukraińcy i Polacy. W czasie wojny na Polakach dokonano strasznych mordów. Zginęło ok. 80 tys. osób. Dokonali tego Ukraińscy upowcy /UPA-Ukraińska Powstańcza Armia/. Nawiązał prof. do historii polskiej – historia państwa powinna być nauką a nie walką. Każde wybory – wycinają poprzednią ekipę, zwalają zaniedbania na poprzedników i obsadzają swoimi ludźmi, nie zawsze kompetentnymi. Z klubu Seniora Izby uczestniczyło 15 osób.
•    W dniu 16 maja Prezydium Komisji Seniorów FSNT-NOT zorganizowało zebranie z udziałem Pani Anny Konopnickiej – radcy prawnego, zapraszając seniorów z Klubu Seniora Izby. Uczestniczyło w tym zebraniu 15 seniorów z Klubu Seniora Izby. Pani mgr Anna Konopnicka omówiła m. in. sprawy spadkowe, jak należy sporządzać testament, gdzie można potwierdzić prawo do spadku i wiele innych problemów związanych z prawem do dziedziczenia.
•    W dniu 8 kwietnia odbyło się spotkanie Zespołu Koordynującego Klubu Seniora Izby na którym:
- omówiono program szkolenia z udziałem Pani mgr inż. Małgorzaty Adamkiewicz. Ustalono temat, a mianowicie: „Obowiązki i uprawnienia oraz organizacja nadzoru budowlanego w oparciu o nowelizację Ustawy z 1994 r. a obowiązującej od 28 czerwca 2015 r.”.
- ustalono temat szkoleniowy prowadzonej przez Panią mgr inż. Małgorzatę Adamkiewicz w dniu 19 września, a mianowicie: „Obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo budowlane z 1994 r., a obowiązującej od 28 czerwca 2015 r.
- ustalono, że w dniu 25 październiaka odbędzie się zebranie członków Klubu Seniora z udziałem pani dr n. m. Katarzyny Bogackiej – kierownika Ośrodka Terapii Ogólnej Szpitala Vital Medic z Kluczborka.
- ustalono, że kol. Andrzej Zwierzchlejski oraz Jan Kępa w terminie do 31 maja przeprowadzą rozmowy z seniorami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  i uściślą osoby, które wyrażają chęć być w Klubie Seniora Izby.
- ustalono, że kol Marian Kraus przeprowadzi podobne rozmowy z osobami, które posiadają specjalność elektryczną.
- ustalono, że kol. Czesław Kozów podobne rozmowy przeprowadzi z osobami mającymi specjalność sanitarną i inną.
•    W dniu 6 czerwca odbyło się zebranie zorganizowane przez Zespół Koordynujący Klub Seniora Izby z udziałem mgr inż. Małgorzaty Adamkiewicz, która omówiła organizację oraz kompetencje i obowiązki organów nadzoru budowlanego wg znowelizowanej Ustawy Prawo budowlane z 1994 r., a obowiązującej od 28 czerwca 2015 r. Wprowadzenie do tematu omówił przewodniczący Zespołu Koordynującego kol. Tadeusz Tarczyński. Pani mgr inż. Małgorzata Adamkiewicz bardzo dokładnie omówiła organizację w powiatach, w województwach i w inspektoracie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Bardzo szczegółowo przedstawiła uprawnienia organów administracyjnych oraz podała różnice zwłaszcza w artykule 29 ust. 1  i w art. 29 ust. 2 w odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane przed nowelizacją.
Omówiła również jakie uprawnienia posiadają organa nadzoru w odniesieniu do obiektów będących w użytkowaniu oraz w odniesieniu do wydawania zgody na użytkowanie obiektów wzniesionych bez pozwolenia budowanego bądź wymaganego zgłoszenia. W dalszej kolejności omówiła procedurę postępowania w odniesieniu do istotnych odstąpień od projektu podczas realizacji obiektów budowlanych /art. 36a/. Podała również obowiązki organu, który wydał decyzję określoną w art. 28 Ustawy /w sprawie wydania pozwolenia na budowę/ o przeniesieniu decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki za warte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, że jest w posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pani mgr inż. Adamkiewicz zwróciła uwagę na obowiązki organu wydającego zezwolenia na użytkowanie obiektu poprzedzoną obowiązkową kontrolą organu a przede wszystkim o tym m. in. że obowiązkową kontrolę może przeprowadzić wyłącznie osoba zatrudniona w tym organie i posiadająca uprawnienia budowlane. W dyskusji uczestniczyło kilka osób z grona uczestników zebrania. Po prelekcji i przeprowadzeniu dyskusji przewodniczący Zespołu Koordynującego podziękował za bardzo dobre omówienie tematu wręczając wiązankę kwiatów. Na zebranie byli zaproszeni seniorzy z Komisji Seniorów FSNT-NOT oraz członkowie Koła Seniorów PZITB.

 

Przewodniczący Klubu Seniora OPL OIIB
                        
Tadeusz Tarczyński

Początek strony