Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UCHWAŁA nr 22/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 22/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia rozpatrzenia wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli organów i biura Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Opolu

Na podstawie § 2, pkt.17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wyjaśnienia i sposób realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołów kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej: 1/07/IV/2015
z dnia 03.06.2015 r, 2/8/IV/2015 z dnia 21.10.2015 r., 3/9/IV/2015 z dnia 18.11.2015 r.
oraz z wystąpienia do przewodniczącego Okręgowej Rady z dnia 24.09.2015 r.
2. Wyjaśnienia, sposób realizacji i zaleceń pokontrolnych zestawiono w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Okręgowej Rady.


Załącznik:
Wyjaśnienia i sposób realizacji wniosków oraz zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołów kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej organów oraz biura OPL OIIB.

Początek strony