Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UCHWAŁA nr 20/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 20/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie harmonogramu przygotowania sprawozdań
z działalności organów Izby za 2015 rok


Na podstawie § 2 pkt 4 i 5 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący harmonogram przygotowania sprawozdań z działalności organów Izby za 2015 rok:
1) Przygotowanie sprawozdań komisji opiniodawczo-doradczych nastąpi w terminie do dnia 11.01.2016 r., osoby odpowiedzialne: przewodniczący komisji opiniodawczo-doradczych,
2) Przygotowanie sprawozdań z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i przekazanie do OKR nastąpi w terminie do dnia 11.01.2016 r., osoby odpowiedzialne: przewodniczący ww. organów oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator,
3) Przygotowanie sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2015 rok
oraz projektu korekty do prowizorium budżetowego na 2016 r. nastąpi w terminie
do dnia 06.02.2016 r., osoba odpowiedzialna: skarbnik OPL OIIB,
4) Przygotowanie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady OPL OIIB i przekazanie
do OKR nastąpi:
4.1 w terminie do 25.01.2016 r. pierwsza wersja sprawozdania obejmująca analizę rea-lizacji uchwał Zjazdu, Okręgowej Rady, Prezydium, działalności merytorycznej, itp.,
4.2 w terminie do 22.02.2016 r., wersja finalna sprawozdania.
Osoba odpowiedzialna: przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB,
5) Przygotowanie sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej
OPL OIIB nastąpi w terminie do dnia 21.03.2016 r., osoba odpowiedzialna: przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB.


§ 2


Ustala się następujące terminy odbycia posiedzeń organów OPL OIIB w celu przyjęcia sprawozdań, o których mowa w paragrafie poprzedzającym tej uchwały za rok 2015:
1) posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB – w dniu 09.03.2016 r.,
2) posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB – w dniu 17.03.2016 r.,
3) posiedzenia OKK, OSD i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – w terminie
do dnia 29.01.2016 r.


§ 3

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2) Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB
oraz osobom odpowiedzialnym wskazanym powyżej.

Początek strony