Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UCHWAŁA nr 17/IX/R/2015


UCHWAŁA nr 17/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu Adama Skardowskiego
jako członka Okręgowej Rady
i objęcia przez inną osobę mandatu członka Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu


Na podstawie § 10 ust. 13 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przy zasto-sowaniu postanowienia § 2 in principio i § 3 ust. 2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów – Okręgowa Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wygaśnięciem mandatu Adama Skardowskiego jako członka Okręgowej Rady – spowodowanym rezygnacją jego osoby z dalszego pełnienia funkcji członka Okręgowej Rady, co nastąpiło na jego pisemny wniosek z dnia 10.09.2015 r. (data wpływu do Izby: 10.09.2015 r.) – postanawia się o zarekomendowaniu najbliższemu Okręgowemu Zjazdowi Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu potwierdzenia objęcia mandatu członka Okręgowej Rady przez Pana Zenona Mieruszyńskiego jako kandydata, który w ostatnio przeprowadzo¬nych wyborach do Okręgowej Rady uzyskał 37 jako kolejno największą liczbę głosów.
2. Po uzyskaniu potwierdzenia przez Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu objęcia przez Pana Zenona Mieruszyńskiego mandatu członka Okręgowej Rady, Pan Zenon Mieruszyński – jako powołany
w trakcie kadencji Okręgowej Rady – będzie pełnił swoją funk¬cję do czasu zakończenia kadencji tego organu.


§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Okręgowej Rady.

Początek strony