Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UCHWAŁA nr 16/IX/R/2015


UCHWAŁA nr 16/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia r.

w sprawie prowizorium budżetowego Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Opolu na 2016 rok


Na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przyjętych przez XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Postanawia się, że prowizorium budżetowe Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na rok 2016 po stronie przychodów i wydatków – stanowić będzie ogółem kwotę 1 931 291,62 zł.
2. Wydatki budżetowe w kwocie 1 931 291,62 zł stanowić będą:
- wydatki do poniesienia w 2016 r. w kwocie 1 157 500,00 zł,
- rezerwa na wydatki na 2016 rok w wysokości 773 791,62 zł.

§ 2

1. Do czasu uchwalenia przez XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu budżetu Izby na rok 2016 gospodarka finansowa Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu prowadzona będzie w oparciu o prowizorium budżetowe, o którym jest mowa w paragrafie poprzedzającym tej uchwały.
2. Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu do dysponowania rezerwą na wydatki w 2016 roku w wysokości 773 791,62 zł z prowizorium budżetowego Izby na rok 2016
z przeznaczeniem na działalność Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu zgodnie ze Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Regulaminem okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz obowiązującymi Zasadami gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

1. Szczegółowe zestawienie tabelaryczne przychodów i wydatków na rok 2016 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z mocą od dnia
1 stycznia 2016 r.

3. Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.Załącznik:
1. Prowizorium budżetowe - Zestawienie tabelaryczne planu przychodów
i wydatków na 2016 rok

Początek strony