Wydrukuj tę stronę

Informacje OKK

 Biuro Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

czynne jest w godz. 9,oo – 14,oo.

 tel. 669 37 95 43; 
e-mail: 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie sesji jesiennej 2021

Informujemy, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych na sesję jesienną 2021 można składać do 31 sierpnia 2021 roku.

Dokumenty można składać osobiście – po uprzednim telefonicznym wyznaczeniem terminu złożenia dokumentów –
telefon: 669 – 37 – 95 – 43 lub za pośrednictwem poczty albo firm kurierskich na adres:

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

45-061 Opole, ul. Katowicka 50

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji jesiennej 2021 – 19 listopada 2021 r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji jesiennej 2021 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach:

   - konstrukcyjno – budowlanej,
   - inżynieryjnej mostowej,
   - inżynieryjnej drogowej,
   - inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
   - inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
   - inżynieryjnej hydrotechnicznej,
   - inżynieryjnej wyburzeniowej,
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
     i kanalizacyjnych,
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa:

Część I

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH (plik do pobrania) wraz z następującymi załącznikami:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów/ dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika/ dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika*;
 2. Suplement do dyplomu/ zaświadczenie o przebiegu studiów*;
 3. Informacja administratora danych osobowych (plik do pobrania)
 4. Życiorys zawodowy
 5. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 6. Formularz osobowy (plik do pobrania);
 7. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych);
 8. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (plik do pobrania)

Część II

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 1. Oświadczenie osoby kierującej praktyką (plik do pobrania) wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
  1.1.  Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej (plik do pobrania)
   1.2. Decyzją w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką
   1.3. Zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierującej praktyką;
 2. Dokument potwierdzający zatrudnienie w okresie odbywania praktyki zawodowej.
 3. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;

WAŻNE:

 1. W/w dokumenty należy składać w skoroszycie sztywnym PCV formatu A-4 bez perforacji.
 2. Każdy załącznik należy umieścić odrębnie w koszulce krystalicznej, ponumerować i ułożyć w skoroszycie zgodnie z numeracją we wniosku. Załącznik złożony z kilku kartek musi być spięty zszywaczem.
 3. Dokumenty dot. praktyki zawodowej powinny być składane w odrębnym skoroszycie.

 

Pierwszą ratę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wpłacać na konto:

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

45-061 Opole, ul. Katowicka 50

SANTANDER BANK POLSKA SA – ODDZIAŁ W OPOLU

81 1090 2138 0000 0001 0083 9148

z dopiskiem: „ I rata za postępowanie kwalifikacyjne”.

 

Zgodnie z uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, ustala się:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA LUB KIEROWANIA:

- z tytułu kwalifikowania 1 000 zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1 000 zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA:

- z tytułu kwalifikowania 1 550 zł

- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1 550 zł

- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 850  

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się dotychczasową wysokość opłat