Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podjęcie uchwał o przyznanie Odznak Honorowych PIIB;
 • wstępne omówienie planu kontroli na I kw. 2022 roku.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • realizacja szkoleń w I półroczu 2021 r.;
 • wstępny plan szkoleń na II półrocze 2021 r.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: informacja z pracy Komisji Wnioskowej;
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-V 2021 roku;
 • plan działań na najbliższy okres.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • analiza prowadzonych postępowań wyjaśniających.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB;
 • informacja o realizacji budżetu za okres I-IV 2021 r.;
 • przebieg i wyniki obrad XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wnioskowej Okręgowej Rady OPL OIIB w celu analizy wniosków zgłoszonych w trackie obrad XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB i przygotowania propozycji ich realizacji do rozpatrzenia przez OR OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu Ustawy o zmianie Ustawy – Prawo budowlane przygotowanego przez Komisję Prawno – Regulaminową PIIB; informacja bieżąca o działalności organów statutowych.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: przygotowania do Dnia otwartego PIIB;
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-IV w tym podjęcie uchwał w sprawie dofinansowania do szkoleń i konferencji;
 • podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji ubezpieczenia członków organów OPL OIIB.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie XXXVI sesji egzaminacyjnej;
 • organizacja XXXVII sesji egzaminacyjnej.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: projekt ustawy zmiany Prawo budowlane, Ustawy
  o inwestycjach; projekt zmiany Ustawy o architektach oraz inżynierach budownictwa;
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-III 2021 r. w tym podjęcie uchwały w sprawie przyznania dofinansowania do studiów podyplomowych członkom OPL OIIB;
 • przebieg i wyniki obrad XX Okręgowego Zjazdu OPL OIIB;
 • plan działań na najbliższy okres.

W związku z ustawowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu gospodarki narodowej i wszelkich instytucji w celu zwalczania pandemii COVID-19, Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 17 grudnia 2020 roku, podjęła uchwałę nr 25/XV/R/2020 o zwołaniu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego zamieszczonego na portalu PIIB. 

W okresie przedzjazdowym, delegaci otrzymali pocztą tradycyjną materiały zjazdowe, w których zamieszczono sprawozdania organów statutowych za 2020 rok, projekty budżetu i planu działania na 2021 rok, projekty uchwał zjazdowych oraz kartę do składania wniosków. Materiały zjazdowe oraz projekty uchwał zostały także zamieszczone na portalach OPL OIIB i PIIB.

Zgodnie z podjętą uchwałą, głosowanie nad uchwałami zjazdowymi z wykorzystaniem Portalu PIIB trwało w okresie 25-27 marca 2021 roku. 

Na 104 uprawnionych delegatów w głosowaniu wzięło udział 102, co daje frekwencję na poziomie 98,08%. Zatem XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB był prawomocny. Delegaci głosowali nad 11 uchwałami. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych. Okręgowa Rada OPL OIIB uzyskała absolutorium za 2020 rok. Uchwalono budżet i plan działania na 2021 rok. Podjęto także uchwałę o zmniejszeniu liczebności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB. Delegaci zgłosili 9 wniosków zjazdowych, które będą przedmiotem obrad Okręgowej Rady OPL OIIB i uzupełnią przyjęty przez Okręgowy Zjazd Program działania na 2021 rok.

Wysoka frekwencja oraz wyniki głosowania, świadczą o akceptacji działań wszystkich organów statutowych naszej okręgowej izby. Jest to dla opolskiej izby zobowiązanie do jeszcze intensywniejszej działalności.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie;
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-II;
 • podjęcie uchwał w sprawie dofinansowania do szkoleń
  i konferencji;
 • informacja bieżąca o działalności organów statutowych;
 • plan działań na najbliższy okres w tym m. in. raealizacja szkoleń za I półrocze 2021 r.

 

Strona 3 z 15
Początek strony