Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Warsztaty OPL OIIB, NB i AAB w dniach 17-19.10.2016 r.

W dniach 17-19.10.2016 r. w Pokrzywnej odbyły się warsztaty szkoleniowe członków izby inżynierów budownictwa, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów samorządowych zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy wsparciu merytorycznym Wojewody Opolskiego i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nt. „Stosowania przepisów Prawa budowlanego, tzw. Ustawy krajobrazowej, problematyka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania”.         

.be

 
Warsztaty w Pokrzywnej zgromadziły wielu zaprzyjaźnionych z sektorem budowlanym gości. Obecni byli m.in.: Wojewoda Opolski – Adrian Czubak, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Małgorzata Kałuża – Swoboda, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Katarzyna Kubicz, Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów – Zbigniew Bomersbach. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Jacka Szera, Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego – Norberta Książka, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Katowicach – Jana Spychały, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Bożeny Goldamer – Kapały.


Po uroczystym otwarciu, przywitaniu uczestników warsztatów i przedstawieniu programu przez zastępcę Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB – Mieczysława Molenckiego, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - Małgorzata Peters i Jarosław Kadłubowski wygłosili praktyczny komentarz na temat ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz ustawy o rewitalizacji jako narzędzia w przygotowaniu, zarządzaniu i realizacji procesu rewitalizacji.
Następnego dnia obyły się w trzech panelach problemowych narady o aktualnych problemach orzecznictwa: administracji architektoniczno – budowlanej, przedstawicieli organów gmin z udziałem Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz  Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z udziałem Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.
Rozbieżności w interpretacji prawa w toku postępowań prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej – problematyka niespójności przepisów lub ich indywidualnej interpretacji przedstawiła Pani Ewa Dworska ze Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  Po przerwie Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Norbert Książek omówił ustawę Prawo budowlane po zmianach, wpływ na przygotowanie i realizację procesu budowlanego oraz udzielił odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników. W ostatnim punkcie drugiego dnia warsztatów, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - Mieczysław Molencki oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB - Zbigniew Pastuszka zaprezentowali prezentację nt. Odpowiedzialności zawodowej członków izby inżynierów budownictwa  w świetle dotychczasowej praktyki organów nadzoru budowlanego i organów samorządu zawodowego.
Trzeci dzień warsztatów, to wykład Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego - Romana Ciąglewicza, który  omówił niektóre proceduralne aspekty usuwania naruszeń Prawa budowlanego. Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprezentował działania opolskiej Izby w roku 2016 oraz plan działań na rok następny. Następnie Adam Rak – przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Małgorzata Kałuża Swoboda – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Katarzyna Kubicz  – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poprowadzili dyskusję o współpracy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Początek strony