Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Ponad osiemdziesięciu delegatów wzięło udział w XV Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który obradował  16 kwietnia 2016 r. w podopolskich Górażdżach.

Zjazd obradował pod przewodnictwem  kol. Dariusza Bajno. Zaproszenie na Zjazd przyjęli honorowi goście: Członek Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzej Pieniążek, Redaktor Naczelna Inżyniera Budownictwa – Barbara Mikulicz-Traczyk, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Małgorzata Kałuża-Swoboda, Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Architektów - Zbigniew Bomersbach oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu – Krystian Walkowiak.

Aktywnym członkom OPL OIIB zostały wręczone honorowe odznaki PIIB, Złotą Odznakę otrzymali: Janusz Kurzyca i Zbigniew Gwizdek.

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak przedstawił sprawozdanie z jej działalności w 2015 r. oraz program działania na 2016 rok.
W sprawozdaniu zwrócił uwagę, iż wzrosły oczekiwania wobec samorządu zawodowego, coraz powszechniejsze jest przekonanie o budowie większej więzi wśród członków, a także potrzebie dobrych relacji z pokrewnymi izbami. Przewodniczący mówił o dobrze układającej się współpracy Izby z Politechniką Opolską, z władzami samorządowymi i państwowymi regionu, dużej aktywności Forum Młodych Inżynierów, którego działalność aktywizuje młodą kadrę inżynierską.
Wykonanie budżetu za 2015 r. przedstawił skarbnik - Ryszard Karwasiecki. Sprawozdania z działalności organów Okręgowej Rady zaprezentowali ich przewodniczący: Wiktor Abramek - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Zbigniew Pastuszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator, Andrzej Duda - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Małgorzata Kostarczyk-Gąska - Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Następnie zostały podjęte przez Zjazd uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdań organów  statutowych izby za 2015 r., przyjęcia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu OPL OIIB za 2015 r., programu działania i budżet OPL OIIB na 2016 rok. Okręgowy Zjazd  udzielił  absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2015 roku. Okręgowy Zjazd podjął uchwałę w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez OPL OIIB, a także zaakceptował wniosek o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB dla kol. Piotra Kołodzieja, członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Ponadto stosowną uchwałą, Zjazd uzupełnił skład Okręgowej Rady OPL OIIB, nowym członkiem Okręgowej Rady został kol. Zenon Mieruszyński.


Podczas obrad delegaci zgłosili 14 wniosków zjazdowych, z czego 2 wnioski uzyskały akceptację delegatów i zostały skierowane do Okręgowej Rady OPL OIIB, 3 wnioski zostały skierowane do Krajowego Zjazdu PIIB oraz 3 wnioski do Krajowej Rady PIIB.
Delegaci przyjęli także wnioski zaproponowane przez Zespół, jako wynik dyskusji przedzjazdowej w zakresie uwarunkowań prawnych przygotowania i realizacji inwestycji oraz postrzegania zawodu inżyniera w społeczeństwie.

 

Początek strony