Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne w powiecie kluczborskim

W dniu 11 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie  szkoleniowo-integracyjne organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współudziale władz starostwa, tym razem starostwa kluczborskiego. Spotkania szkoleniowo-integracyjne mają na celu  nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi  w budownictwie.

W pierwszej części spotkania członkowie Izby mieli okazję zwiedzić  oczyszczalnię ścieków HYDROKOM Sp. z o. o. w Ligocie Dolnej. Następnie uczestnicy spotkania odwiedzili firmę PROTEA Sp. z o. o. w Ligocie Górnej. Część pierwszą spotkania zakończyła wizyta w zmodernizowanych warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7.
    Druga część spotkania - część szkoleniowa została zorganizowana w Hotelu „SOMMER RESIDENCE” w Kuniowie. Część szkoleniową poprowadził przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu - Adam Rak, który powitał zaproszonych gości oraz członków Izby z terenu powiatu kluczborskiego.
Spotkanie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście:
•    Jakub Goliński - w zastępstwie Starosty Kluczborskiego Piotra Pośpiech,
•    Krystian Walkowiak  - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu,
•    Krzysztof Lewandowski - Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Kluczborku,
•    Piotr Rasztar - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kluczborku.

Członek Zarządu  Powiatu – Jakub Goliński przedstawił informację o powiecie kluczborskim oraz program rozwoju Starostwa. Natomiast Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego Krzysztof  Lewandowski, zapoznał z podstawowymi procedurami formalno-prawnymi związanymi  z przygotowaniem i realizacją procesu budowlanego na terenie powiatu kluczborskiego, zwłaszcza  z wymaganymi dokumentami w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę i najczęściej popełnianymi błędami i brakami we wnioskach o pozwolenie na budowę i projektach budowlanych, dziennikach budowy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan  Piotr Rasztar przedstawił charakterystykę  procesu   budowlanego z punktu widzenia nadzoru budowlanego, zapoznał    z obowiązkami kierownika budowy  oraz wskazał najczęściej popełniane błędy we wnioskach  o zakończeniu budowy i pozwoleniu na użytkowanie. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu Krystian Walkowiak przedstawił realizację procesu budowlanego wg aktualnie obowiązującego prawa oraz po zmianach ustawy Prawo budowlane, które weszły w życie 28 czerwca 2015 r. Przewodniczący OPL OIIB Adam Rak zapoznał z bieżącą  działalnością naszej Izby oraz przedstawił główne kierunku jej działania w 2016 roku, między innymi zwrócił uwagę na podnoszenie kwalifikacji członków Izby, promocję dokonań inżynierów, aktywizację młodej kadry inżynierskiej, współdziałanie z administracją architektoniczno-budowlaną, konkursy, nowe zasady egzaminów na uprawnienia budowlane, ubezpieczenia członków Izby. Po wystąpieniach nastąpiła dyskusja, w czasie której zaproszeni goście udzielali wyjaśnień na pytania inżynierów związane z procesem budowlanym. Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak dziękując wszystkim za przybycie na spotkanie i zapraszając do udziału w szkoleniach organizowanych przez izbę opolską oraz PIIB w ramach e-learningu.

 

Początek strony