Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego, Polska Cerekiew - 24.04.2015 r.

Kolejne spotkanie  szkoleniowo-integracyjne organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współudziale władz starostwa miało miejsce w dniu 24 marca 2015 r.
na terenie starostwa kędzierzyńsko-kozielskiego. Spotkania szkoleniowo-integracyjne stanowiące kontynuację spotkań konsultacyjnych z ubiegłej kadencji, mają na celu zbudowania dobrych relacji
i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie w zakresie dotyczącym danego starostwa.
     Tradycyjnie w pierwszej części spotkania nastąpiło zwiedzanie nowego obiektu oddanego do użytku na terenie starostwa oraz innego ciekawego obiektu, w którym prowadzone są nadal roboty budowlane.
W dniu dzisiejszym najpierw spotkaliśmy się w Polskiej Cerekwi, gdzie inspektor ds. inwestycji Tamt. Urzędu Gminy Ireneusz Smal oprowadził nas po zamku, będącym własnością Gminy Polska Cerekiew. Zwiedziliśmy teren wokół zamku jak również i jego wnętrze. Duże wrażenie zrobiły na nas części obiektu już odbudowane (parter z wykończeniem, więźba dachowa) oraz te, które są w trakcie odbudowy (pozostałe piętra w stanie surowym).
Następnie udaliśmy się do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, oddanego do użytku
w 2014 roku, w którym członkowie naszej izby mogli zwiedzić ośrodek oraz uczestniczyć w części szkoleniowej spotkania.
W trakcie zwiedzania mieliśmy możliwość obserwacji odbywających się międzynarodowych  zawodów konnych w ujeżdżaniu CDI. Piękno i umiejętności koni oraz dżokeje zrobiły na nas niesamowite wrażenie.
Część szkoleniowa odbyła się w pięknej i nowoczesnej sali konferencyjnej, wyposażonej we wszelkie niezbędne urządzenia techniczne.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz starostwa, przedstawiciele organów samorządowych oraz administracji architektoniczno-budowlanej a także nadzoru budowlanego oraz członkowie izby
z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Zaproszeni goście to między innymi:
- Małgorzata Tudaj - Starosta Powiatu
- Józef Gisman- Wicestarosta Powiatu
- Rajmund Frischko - członek Zarządu Powiatu
- Lesław Grzybek  –  Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
- Anna Kopania – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu
- Krystian Walkowiak  – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu.  
    Na wstępie przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu Adam Rak serdecznie powitał zaproszonych gości oraz członków Izby z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego a także  przedstawił członków Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB oraz jej organów, i tak w spotkaniu oprócz przewodniczącego uczestniczyli: jego zastępcy  : Maria Mleczko-Król, Mieczysław Molencki i Henryk Nowak, sekretarz Halina Kaniak, skarbnik Ryszard Karwasiecki, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinar-nego - Andrzej Duda, Okręgowy  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator –  Zbigniew Pastuszka i kierownika Biura Izby Jan Broniewicz.
    Następnie Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj przedstawiła charakterystykę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego : uwarunkowania geograficzne, gminy powiatu, zabytki, rys demograficzny oraz program rozwoju starostwa.
Dalej głos zabrał Kierownik Wydziału  Budownictwa i Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego   w Kędzierzynie-Koźlu Lesław Grzybek, który omówił podstawowe procedury formalno-prawne związane z przygotowaniem i realizacją procesu budowlanego na terenie powiatu,  zwrócił uwagę  na obowiązujące  przepisy prawne, w tym Prawo budowlane i rozporządzenia z warunkami technicznymi, oraz prawidłowo wypełniony wniosek z załącznikami o wydanie pozwolenia na budowę,  poruszył także następujące kwestie: projekt budowlany, roboty na zgłoszenie , zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę, przeniesienia pozwolenia na budowę, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego, odstępstwo od wa-runków technicznych, zaświadczenia o samodzielności lokali.
     Kolejne wystąpienia to wystąpienia przedstawicieli nadzoru budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie-Koźlu Anna Kopania scharakteryzowała proces budowlany z punktu widzenia nadzoru budowlanego, omówiła nieprawidłowości w procesie budowlanym takie jak: rozpoczęcie robót bez wymaganego pozwolenia na budowę, brak wymaganych uprawnień budowlanych, nieprawidłowe wpisy w dzienniku budowy lub ich brak, istotne i nieistotne odstąpienie od projektu, zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu Krystian Walkowiak  zaznajomił z realizacją procesu budowlanego wg aktualnie obowiązującego prawa oraz zwrócił uwagę na prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego w kontekście przewidywanych zmian  Prawa budowlanego, które wejdą w życie 28.06.2015 r.
      W dalszej części  przewodniczący OPL OIIB Adam Rak przedstawił informacje dotyczące zarówno zadań statutowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jak również bieżącej działalności izby opolskiej, a przewodniczący organów izby przedstawili  zakres działania poszczególnych organów :
Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB Mieczysław Molencki podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z pełnienia przez dwie kadencje funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowie-dzialności Zawodowej-Koordynatora oraz aktualnie pełnionej funkcji Krajowego Rzecznika Odpowie-dzialności Zawodowej, zwrócił uwagę na błędy inżynierów i związaną z nimi odpowiedzialność, poruszył także kwestię odszkodowań za popełniane błędy członków naszej izby.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek przedstawił wyniki ostatniej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane oraz nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych w związku z ustawą deregulacyjną oraz rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
O swojej pracy w Izbie opowiedzieli także: przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Duda, aktualny Okręgowy  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator  Zbigniew Pastuszka. Po wystąpieniach nastąpiła dyskusja na tematy fachowe wraz z wymianą doświadczeń związanych z procesem budowlanym. W dyskusji udział wziął także Wicestarosta Józef Gisman, który poruszył temat żeglugi na Odrze oraz ochrony p.powodziowej terenów starostwa.
     Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak, podziękował wszystkim
za przybycie na spotkanie i zaprosił do udziału w szkoleniach organizowanych przez izbę opolską
oraz przez polską izbę w ramach e-learningu.

Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                               Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony