Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne powiatu krapkowickiego, Rogów Opolski - 08.05.2015 r.

  

    W dniu 8 maja 2015 r. odbyło się spotkanie  szkoleniowo-integracyjne organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współudziale władz starostwa krapkowickiego. Spotkania szkoleniowo-integracyjne mają na celu  nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie.
    W pierwszej części spotkania nastąpiło zwiedzanie Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowi-cach, które teraz noszą nazwę ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach. Najpierw w siedzibie spółki spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy: Władysławem Latochą - kierownikiem laboratorium spółki i technologiem Romanem Buszko. Władysław Latocha przekazał informację o firmie, jej historię od 1929 roku kiedy to właścicielami koncernu byli Schaffgotschowie poprzez etap struktur Huty Katowice po czasy współczesne, przekazał dane statystyczne oraz informacje nt. technologii produkcji. Następnie Roman Buszko zapoznał nas
z wydziałami oddziału, mieliśmy okazję  je odwiedzić. Pobyt w Zdzieszowicach stanowił dla nas ciekawe doświadczenie i niezapomniane przeżycia.
      Druga część spotkania - część szkoleniowa miała miejsce na zamku w Rogowie, należącym
do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Przed szkoleniem mieliśmy okazję zwiedzić bibliotekę oraz obejrzeć cenne zbiory biblioteczne, między innymi zrewitalizowaną książkę z fraszkami Jana Kochanowskiego, starodruki, rękopisy, grafiki i zabytkowe mapy.
     Część szkoleniową otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Adam Rak, który powitał zaproszonych gości oraz członków izby z terenu powiatu krapkowickiego, przedstawił także członków Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB, uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu, tj. swoich zastępców : Mieczysława Molenckiego i Henryka Nowaka, sekretarza Halinę Kaniak, skarbnika Ryszarda Karwasieckiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej-koordynatora Zbigniewa Pastuszkę i kierownika biura Izby Jana Broniewicza.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi:
- Henryk Małek Sekretarz Powiatu - w zastępstwie Starosty Krapkowickiego Macieja Sonika
- Henryk Hehmueller  –  Koordynator ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
- Józef Nossol – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach,
- Piotr Longin –  przedstawiciel Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
- Krystian Walkowiak  – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu.  
Pierwszy z zaproszonych gości Henryk Małek Sekretarz Powiatu przedstawił charakterystykę powiatu krapkowickiego, dane statystyczne oraz program rozwoju. Następnie Henryk Hehmueller  Koordynator ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa omówił podstawowe procedury formalnoprawne związane z przygotowaniem i realizacją procesu budowlanego na terenie powiatu krapkowic-kiego,  w tym najczęściej popełniane błędy i braki we wnioskach i projektach budowlanych.
Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach Piotr Longin w swym wystąpieniu omówił  proces budowlany z punktu widzenia nadzoru budowlanego, zapoznał z zasadami obowiązującymi w czasie kontroli budów, podał przykłady nieprawidłowych działań w czasie budowy.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu Krystian Walkowiak przedstawił realizację procesu budowlanego wg aktualnie obowiązującego prawa oraz po zmianach ustawy Prawo budowlane, które wejdą w życie w czerwcu br.
    W dalszej części  przewodniczący OPL OIIB Adam Rak zapoznał z bieżącą  działalnością naszej izby oraz przedstawił główne kierunku jej działania w 2015 roku.
Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB Mieczysław Molencki podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z pełnienia przez dwie kadencje funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowie-dzialności Zawodowej-Koordynatora oraz aktualnie pełnionej funkcji Krajowego Rzecznika Odpowie-dzialności Zawodowej, zwrócił uwagę na błędy inżynierów i związaną z nimi odpowiedzialność, poruszył także kwestię odszkodowań za popełniane błędy członków naszej izby.
O swojej pracy w Izbie opowiedział aktualny Okręgowy  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator  Zbigniew Pastuszka
     Po wystąpieniach nastąpiła dyskusja na tematy fachowe wraz z wymianą doświadczeń związanych z procesem budowlanym.
     Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak dziękując wszystkim
za przybycie na spotkanie i ponawiając zaproszenie do udziału w szkoleniach organizowanych przez izbę opolską oraz przez polską izbę w ramach e-learningu.

Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                         Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony