Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne powiatu prudnickiego, Głogówek - 06.03.2015 r.

   

W dniu 6 marca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie  szkoleniowo-integracyjne organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współudziale władz starostwa, tym razem starostwa prudnickiego. Spotkania szkoleniowo-integracyjne są kontynuacją spotkań konsultacyjnych z ubiegłej kadencji i mają na celu  nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie.
    Pierwsza część spotkania została zorganizowana w otwartym w 2013 roku zakładzie Firmy FILPLAST w Głogówku, gdzie szef firmy Waldemar Filipowski przedstawił firmę FILPLAST a następnie wraz z dyrektorem handlowym Bogdanem Bochenkiem i głównym konstruktorem Jerzym Lipieniem zapoznali z zasobami firmy oraz oferowanymi produktami. W ramach pobytu w zakładzie członkowie izby mieli możliwość zwiedzenia pomieszczeń produkcyjnych, gdzie zapoznano ich z poszczególnymi etapami produkcji okien i drzwi.
Kolejny etap spotkania miał miejsce w Hotelu Salve w Głogówku, w którym członkowie izby z powiatu prudnickiego mieli okazję spotkać się z przedstawicielami organów samorządowych oraz administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.
Na początku przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Adam Rak serdecznie powitał zaproszonych gości oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Prudniku  oraz członków Izby z powiatu prudnickiego, następnie  przedstawił członków Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB : zastępców przewodniczącego Okręgowej Rady Mieczysława Molenckiego i Henryka Nowaka, skarbnika Ryszarda Karwasieckiego, sekretarza Halinę Kaniak oraz przedstawicieli jej organów statutowych : Wiktora Abramka- przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,  Andrzeja Dudę – przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Stanisława Głębockiego – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i kierownika Biura Izby Jana Broniewicza.
Zaproszenie na spotkanie przyjęli między innymi:
- Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki,
- Edward Plicko – burmistrz Białej,
- Adam Drohomirecki  –  Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego
   w Prudniku,
- Jan Dzikowicz – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu  Krystian Walkowiak - pomimo wcześniejszej deklaracji - nie uczestniczył w spotkaniu, powodem jego nieobecności była choroba.
    Po przedstawieniu gości i członków Izby przewodniczący OPL OIIB Adam Rak przedstawił zadania statutowe  samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz dane statystyczne izby opolskiej i informację o jej bieżącej działalności, w której poruszył między innymi następujące zagadnienia:
odszkodowania za błędy inżynierów, system stałego dokształcania członków izby (e-learning, szkolenia w Opolu, prenumerata czasopism technicznych, elektroniczny dostęp do norm technicznych, Serwisu Budowlanego i Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, szkolenia, konferencje naukowo-techniczne, biuletyn izby, itd.), zmiany w Prawie geodezyjno-kartograficznym, zaawansowanie prac nad Kodeksem budowlanym (uwagi naszej izby do projektu), zmiany w Prawie budowlanym,  perspektywy w budownictwie, odszkodowania za błędy inżynierów.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Powiatu prudnickiego Radosław Roszkowski zaprezentował charakterystykę powiatu prudnickiego, zwrócił uwagę na położenie powiatu i wynikające z tego tytułu możliwości, kompetencje, inicjatywy i program rozwoju  powiatu.
Kolejno Naczelnik Wydziału  Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Prudniku Adam Drohomirecki, który w swym wystąpieniu przedstawił podstawowe procedury formalno-prawne związane z przygotowaniem i realizacją procesu budowlanego na terenie powiatu prudnickiego, zwrócił uwagę na zasady i pojęcia zawarte w Prawie budowlanym, w tym na obiekty zwolnione z pozwolenia na budowę, omówił procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji w procesie budowlanym oraz niezbędne elementy projektu budowlanego a także podział zadań pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.
    Dalej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku Jan Dzikowicz scharakteryzował proces budowlany z punktu widzenia nadzoru budowlanego, szczególnie zatrzymał się na dokumentach niezbędnych przy zgłoszeniu budowy do użytkowania.
W związku z nieobecnością na spotkaniu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu Krystiana Walkowiaka – ten punkt programu został zastąpiony wystąpieniem zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Mieczysława Molenckiego nt. odpowiedzialności zawodowej  w budownictwie.
    Po ww. wystąpieniach nastąpiła dyskusja na tematy fachowe wraz z wymianą doświadczeń związanych z procesem budowlanym.
    Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Ra, który podziękował wszystkim za przybycie i ponowił zaproszenie do udziału w szkoleniach organizowanych przez izbę opolską oraz przez polską izbę w ramach e-learningu.

Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                       Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony