Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne powiatu namysłowskiego, Jakubowice - 07.11.2014 r.

     Kolejne spotkanie  szkoleniowo-integracyjne organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współudziale władz starostwa odbyło się w dniu 7 listopada 2014 r., tym razem w starostwie namysłowskim. Spotkania te są kontynuacją spotkań konsultacyjnych z ubiegłej kadencji i mają na celu  nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie.
     W pierwszej części spotkania zorganizowano wyjazd techniczny, w czasie którego zaprezento-wano ciekawe miejsca Namysłowa, między innymi odrestaurowany dworzec kolejowy, zabytko-kowe mury miejskie, miejską bramę wjazdową zwaną „krakowską”, gotycki ratusz oraz gotycki zamek książęcy na terenie Browaru Namysłów a także zapoznano z funkcjonującymi zakładami usługowo-produkcyjnymi na terenie miasta. Jednak najważniejszym elementem wyjazdu technicznego było zwiedzanie Browaru Namysłów, gdzie członkowie izby mieli okazję zapoznać się z produkcją piwa oraz związanymi z nią obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi. Pobyt w browarze wywołał  na nas duże wrażenie zarówno ze względu na przyjęte tam nowoczesne rozwiązania technologiczne jak również na  sam proces produkcji piwa.
Następnie udaliśmy się do Jakubowic, gdzie w centrum konferencyjnym Hotelu Jakubus zaplanowaną drugą część spotkania - część szkoleniową. Szkolenie poprzedzone zostało zwiedzaniem urządzonego w odrestaurowanym pałacu hotelu oraz jego otoczenia, gdzie zaprezento-wano nam przebudowane obiekty gospodarskie (stajnie w przyziemiu, na poddaszu - hotel), a także park.
Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Adam Rak serdecznie powitał zaproszonych gości oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Namysłowie  oraz członków Izby z powiatu namysłowskiego, przedstawił również członków Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB (zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady : Mieczysław Molencki i Henryk Nowak, sekretarz Halina Kaniak) oraz jej organów statutowych (przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifika-cyjnej Wiktor Abramek) i kierownika biura Izby Jana Broniewicza.
Zaproszeni goście to między innymi:
- Edmund Dworecki  –  Naczelnik Wydziału  Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
   w Namysłowie,
- Jerzy Kisiela – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie,
- Krystian Walkowiak  – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu  - utknął w korku drogowym spowodowanym wypadkiem drogowym w okolicach m. Kup, dlatego też nie dojechał na dzisiejsze spotkanie.
Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Naczelnik Wydziału  Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W swym wystąpieniu przedstawił uwagi dotyczące funkcjono-wania procesu budowlanego w Starostwie, omówił procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji w proce-sie budowlanym począwszy od prawidłowego wniosku po prawidłowy projekt budowlany, omówił  też wnioski i materiały niezbędne przy rozbiórce, przy zgłoszeniu robót i przy zmianie sposobu użytkowania. Na podstawie udostępnionego w internecie protokołu z kontroli sprawdzającej starostę zwrócił uwagę na wymagania urzędu w postępowaniach związanych z procesem budowlanym,  poruszył także problem gminnej ewidencji zabytków.   Następnie  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie Jerzy Kisiela scharakteryzował proces budowlany z punktu widzenia nadzoru budowlanego, zatrzymując się na często powtarzanych błędach uczestników procesu budowlanego oraz na samowoli budowlanej, zwrócił uwagę na braki w dzienniku budowy, na istotne i nieistotne zmiany w dokumentacji projektowej, podkreślił dobrą współpracę z kierownikami budów na terenie starostwa.
    W dalszej części  przewodniczący OPL OIIB Adam Rak przedstawił zadania statutowe  samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz dane statystyczne izby opolskiej i informację o jej bieżącej działalności. Z bieżącej działalności naszej izby przewodniczący poruszył następujące zagadnienia: ponowne przyjęcie członka do izby po uprzednim skreśleniu z izby (zmiana procedur - przeszkolenie), szkody z udziałem inżynierów i kwestia odszkodowań (w OPL OIIB :13 spraw, odszkodowania na kwotę 127 tys. zł), system stałego dokształcania członków izby (e-learning, szkolenia w Opolu, prenumerata czasopism technicznych, elektroniczny dostęp do norm technicznych, Serwisu Budowlanego i Środowis-kowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, szkolenia, konferencje naukowo-techniczne, biuletyn izby, itd.), postulaty członków izby w sprawie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych (odejście od jedy-nego kryterium - najniższej ceny), zmiany w Prawie geodezyjno-kartograficznym, zaawansowanie prac nad Kodeksem budowlanym (uwagi naszej izby do projektu), tzw. mała zmiana w Prawie budowlanym,  perspektywy w budownictwie, plany na przyszłość dotyczące Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Prawa ochrony środowiska.
    Dalej przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek przedstawił w skrócie nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych w związku z wejściem w życie ustawy deregulacyjnej oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, poruszył  także kwestię interpretacji nadanych uprawnień budowlanych.
   Następnie zastępca przewodniczącego Okręgowej rady OPL OIIB Mieczysław Molencki przedstawił swoje doświadczenia z okresu pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynatora w opolskiej izbie, zwrócił uwagę na błędy inżynierów i związaną z nimi odpowiedzialność, poruszył także kwestię odszkodowań za popełniane błędy członków naszej izby.
   Na koniec wystąpiła zastępca przewodniczącego Okręgowej rady OPL OIIB Maria Mleczko-Król, która poinformowała o konkursie organizowanym przez naszą izbę pn. „Inżynier Roku”, w którym  członkowi izby z powiatu namysłowskiego Stanisławowi Losterowi zostało przyznane wyróżnienie jako kierowniko-wi budowy pałacu, w którym dzisiaj gościmy a jego właścicielom Państwu Joannie i Władysławowi Gostkowskim - podziękowanie za rewitalizację obiektu. W związku z powyższym  w czasie spotkania Stanisław Loster otrzymał statuetkę z wyrożnieniem, zaś podziękowanie jw. w imieniu właścicieli pałacu odebrał upoważniony pracownik obiektu.
     Po wystąpieniach nastąpiła dyskusja na tematy fachowe wraz z wymianą doświadczeń związanych z procesem budowlanym.
     Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak dziękując wszystkim za przybycie na spotkanie i zaproszając do udziału w szkoleniach organizowanych przez izbę opolską oraz przez polską izbę w ramach e-learningu.

Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                                 Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony