Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 05.11.2014 r.

W dniu 5 listopada br. odbyło się posiedzenie Prezydium  Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W posiedzeniu oprócz członków Prezydium Okręgowej Rady udział wzięli przedstawiciele jej organów statutowych oraz Kierownik Biura okręgowej izby  i prawnik izby. Obradom przewodniczył Adam Rak przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB.
Na początku został przyjęty protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium, a następnie uczestnicy obrad zapoznali się z bieżącą działalnością polskiej izby i izby opolskiej, i tak przewodniczący Okręgowej Rady izby między innymi przekazał informację z posiedzenia Rady Krajowej PIIB w dniu 22 października br., gdzie wśród wielu innych spraw poruszano kwestię sfinansowania czasopisma technicznego „Inżynier budownictwa”, XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego, bezpłatnego dostępu do „Serwisu  budowlanego” oraz konieczności zmiany regulaminu dotyczącego odznaczeń nadawanych przez PIIB.
Informacje z posiedzenia Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił Wiktor Abramek,  który zwrócił uwagę na konsekwencje związane z wprowadzeniem „ustawy deregulacyjnej”, a przedstawiciele naszej izby - członkowie komisji problemowych przy Krajowej Radzie (Mieczysław Molencki, Henryk Nowak, Adam Skardowski)  przekazali najnowsze wiadomości z pracy tych komisji, poruszano między innymi: zmiany w statucie PIIB, kadencyjność funkcji w izbie  skreślenia z  listy członków w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Dalej przewodniczący Okręgowej Rady Adam Rak dokonał podsumowania dotychczas zorganizowanych spotkań szkoleniowo-integracyjnych w starostwach, tj. w Starostwie Powiatowym w Głubczycach i w Sta-rostwie Powiatowym  w Oleśnie, stwierdził,, że jest to dobry kierunek w celu aktywizacji zawodowej naszych członków a Mieczysław Molencki  zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady OPOL OIIB podsumował  warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez OPL OIIB w Pawłowicach w październiku br. Zarówno spotkania szkoleniowo-integracyjne jak również warsztaty szkoleniowe jw. zostały uznane jako odpowiedź na potrzeby nie tylko naszych członków ale także organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Jan Broniewicz  omówił sprawy organizacji spotkania szkoleniowo-integracyjnego w dniu 7 listopada w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie  pokrycia kosztów szkolenia odbytego w dniu 15 paź-dziernika  zorganizowanego przy współudziale PZITB w Opolu dotyczącego współczesnych konstrukcji drewnianych oraz w sprawie prenumeraty branżowych czasopism naukowo-technicznych dla członków OPL OIIB a także w sprawie odstąpienia od badania bilansu w 2014 r.
Skarbnik Okręgowej Rady Ryszard Karwasiecki przekazał informację z realizacji budżetu izby opolskiej za okres od stycznia do końca października br. oraz zapoznał z projektem prowizorium budżetowego izby na 2015 rok.
Przewodniczący lub przedstawiciele organów statutowych okręgowej rady (OKK, OSD, OROZ, OKR) przedstawili informację z bieżącej działalności tych organów.
W trakcie obrad omawiano także plan działań na najbliższy okres, tj. szkolenia - terminarz i tematyka, harmonogram posiedzeń Prezydium Krajowej i Okręgowej Rady i ich organów na I półrocze 2015 r., założenia i stan przygotowań do wydania „Biuletynu Informacyjnego”.
Na prezydium poruszana była również sprawa zmian w regulaminie Konkursu „Inżynier Roku” a także  wniosków o odznaczenia, analizowano również wnioski z kontroli organów i biura izby przez Okręgową Komisję Rewizyjną .   
Na koniec przewodniczący okręgowej rady Adam Rak w skrócie przestawił także inne sprawy związane z działalnością izby, po czym zamknął posiedzenie.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                     Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony