Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Warsztaty szkoleniowe, Pawłowice - 23-24.10.2014 r.

 

     W dniach 23 - 24 października 2014 r. w Pałacu Pawłowice niedaleko Gorzowa Śląskiego odbyły się warsztaty szkoleniowe Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
W konferencji oprócz członków Prezydium Okręgowej Rady PL OIIB i przedstawicieli jej organów statutowych (Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) oraz biura izby udział wzięli przedstawiciele nadzoru budowlanego (Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego) oraz przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej województwa opolskiego (Wydział Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  wydziały budownictwa wszystkich starostw województwa).  
      Warsztaty otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Adam Rak, który powitał wszystkich uczestników warsztatów oraz zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli między innymi : Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, dyrektor Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  pełniący jednocześnie funkcję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Marek Świetlik, zastępca Dyrektora Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Kałuża-Swoboda, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak a także wiceprezydent m. Tychy Igor Śmietański oraz przedstawiciele Opolskiej Okręgowej Izby Architektów: przewodniczący Zbigniew Bomersbach, sekretarz Ewelina Grot a także  Krzysztof Zając mecenas Polskiej izby Inżynierów Budownictwa. W drugim dniu do zaproszonych gości dołączyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej :  st. kapitan Michał Zawiślak i brygadier Leszek Chomilicz.
Spotkanie poprowadził zastępca przewodniczącego OPL OIIB Mieczysław Molencki.
W pierwszym dniu warsztatów odbyły się wykłady, w których Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Marek Świetlik przedstawił wpływ znowelizowanych przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na zakres i formę projektów budowlanych oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych sporządzanych na potrzeby budownictwa, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak na podstawie swoich doświadczeń poinformował o współpracy Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego, poruszył także kwestię wyrobów budowlanych, samowoli budowlanej, zmiany pozwolenia na budowę oraz zmian w Prawie budowlanym.
Następnie zastępca Dyrektora Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Kałuża-Swoboda omówiła nowelizację Prawa budowlanego oraz opłaty za materiały geode-zyjne w związku z wejściem w życie nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego a także terminy załatwiania spraw.
Dalej przewodniczący OPL OIIB Adam Rak poinformował o zadaniach statutowych naszego samorządu zawodowego oraz o bieżącej działalności izby opolskiej, gdzie przedstawił statystykę izby, formy systemu stałego dokształcania jej członków  (czasopisma techniczne, dostęp do norm, serwis budowlany, e-lear-ning, biuletyn, szkolenia, konferencje, itd.), współpracę z organami administracji architektoniczno-budowlanej, poinformował o skutkach wprowadzenia ustawy deregulacyjnej, o Kodeksie budowlanym, zmianach w Prawie budowlanym a także o szkodach związanych z błędami inżynierów.
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński w swym krótki wystąpieniu zaapelował do projektantów o „ładną Polskę”, zadeklarował pomoc w załatwianiu spraw, życzył inżynierom satysfakcji z wykonywanego zawodu i dobrych relacji z administracja budowlaną.
Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Zbigniew Bomersbach zwrócił uwagę na przes-trzeń publiczną, poruszył sprawę opłat geodezyjnych, ustawy o zamówieniach publicznych, bezkarnego podważania decyzji administracyjnych i problemy związane z odwołaniem od decyzji.
W dalszej części zastępca przewodniczącego Opolskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Mieczysław Molencki przedstawił swoje doświadczenia ze sprawowanej w izbie funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, podane informacje dotyczyły 2013 roku i stanowiły przestrogę dla inżynierów.
Na koniec pierwszego dnia miał swoje wystąpienie mecenas Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Krzysztof  Zając, który przedstawił przykłady interpretacji orzecznictwa NSA i WSA zwiazanego z wprowadzeniem ustawy deregulacyjnej, poruszył kwestię przynależności architektów do izby inży-nierów, omówił także  wyrok NSA, dotyczący członka OPL OIIB w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych (dot. funkcji projektanta w specjalności architektonicznej w zakresie sporządzania projektów w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubatu-rze do 1000 m3 w zakresie rozwiązań architektonicznych).
     W drugim dniu wszyscy uczestnicy warsztatów wysłuchali prezentacji st.kpt. Michała Zawiślaka z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarne, który przedstawił procedury z zakresu bezpie-czeństwa pożarowego w procesie budowlanym, tj. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Następnie odbyły się w oddzielnych salach narady dla organów administracji architektoniczno-budowla-nej oraz organów nadzoru budowlanego, na których poruszane były istotne problemy związane z pracą każdego z organów, między innymi omawiane były procedury postępowań administracyjnych w zada-niach nadzoru budowlanego na tle orzeczeń sądów administracyjnych.
       Posumowania konferencji dokonali przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak oraz zaproszeni goście : Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  Krystian Walkowiak, z-ca Dyrektora Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Kałuża-Swoboda oraz przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Zbigniew Bomersbach,  którzy podziękowali za zorganizowanie warsztatów, za zaproszenie do wzięcia w nich udziału, jednocześnie stwierdzając potrzebę zorganizowania następnych warsztatów lecz w nieco większym wymiarze.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                    Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony