Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w powiecie oleskim, Pawłowice - 17.10.2014 r.

 Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu - wzorem ubiegłej kadencji - będzie kontynuować spotkania konsultacyjne, organizowane przy współudziale władz starostwa. Spotkania te  mają na celu nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji
i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie.
W IV kadencji  zmieniono nieco formułę spotkań organizując spotkania szkoleniowo-integracyjne.
W pierwszej części spotkań będą miały miejsce prezentacje ciekawych firm lub obiektów budow-lanych na terenie danego starostwa, drugą część będzie stanowiła część szkoleniowa.
     Drugie z cyklu spotkań szkoleniowo-integracyjnych organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współudziale władz starostwa odbyło się w dniu 17 października  2014 r. w Starostwie Oleskim. Spotkania te mają na celu nawiązanie współpracy ze Starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie.
Pierwsza część spotkania to wyjazd techniczny z udziałem Wicestarosty Stanisława Belki, w czasie którego Wicestarosta przedstawił nowe inwestycje oraz tereny inwestycyjne powiatu oleskiego, i tak zwiedziliśmy nowoczesny salon meblowy DOBROTEKA w Dobrodzieniu, gdzie oprócz nowoczesnych mebli zaprezentowano nam nowoczesne systemy i  technologie w budownictwie. Odwiedziliśmy także nowo wybudowany zakład produkcji odlewów aluminiowych  Aludesign w Gorzowie Śląskim, gdzie osobiście powitał nas jego dyrektor Jan Opiola, a po obiekcie oprowadził Burmistrz Gorzowa Śląskiego Jan Tomala. Przedstawione nam rozwiązania techniczno - materiałowe spowodowały uznanie zarówno dla projektantów jak i wykonawców obiektu.
Ponadto zaprezentowano  nowe lub przebudowane odcinki dróg, np. obwodnicę Olesna lub drogę gminną w m. Świercz oraz tereny inwestycyjne Starostwa, które będą zagospodarowane w ramach Śląskiej Strefy Ekonomicznej.
Druga część spotkania - część szkoleniowa miała miejsce w Pałacu w Pawłowicach, w której oprócz członków Izby z powiatu oleskiego, a także przedstawił  członków Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB oraz jej organów statutowych udział wzięli :
- Jan Kus– - Starosta Oleski
- Stanisław Belka – Wicestarosta Oleski
- Halina Paluchowska –  Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa
   w Oleśnie
- Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu
- Regina Urbanek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oleśnie.
      Spotkanie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Adam Rak, który powitał zaproszonych gości oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Oleśnie a także członków Izby z powiatu oleskiego a następnie dokonał prezentacji członków Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB (zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady: Mieczysław Molencki i Henryk Nowak, sekretarz Halina Kaniak) oraz jej organów statutowych (przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek) i pracowników biura Izby (kierownik - Jan Broniewicz, inspektor - Małgorzata Godyń).  
Współorganizator spotkania - Starosta Oleski Jan Kus przedstawił charakterystykę Starostwa Oleskiego, jego osiągnięcia i program rozwoju.
Następnie Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej  Halina Paluchowska przedstawiła podstawowe procedury formalno-prawne związane z przygotowaniem i realizacją procesu budowlanego na terenie powiatu oleskiego, zwracając uwagę na często spotykane problemy i błędy związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ze zgłoszeniem robót budowlanych.
Dalej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oleśnie Regina Urbanek scharakteryzowała proces budowlany z punktu widzenia nadzoru budowlanego, zatrzymując się na często powtarzanych błędach uczestników procesu budowlanego oraz na samowoli budowlanej.
W dalszej części  przewodniczący OPL OIIB Adam Rak zaprezentował informację o bieżącej działalności Opolskiej Izby, szczególnie zwracając uwagę różne formy możliwości dokształcania jej członków  (czasopisma techniczne, dostęp do norm, serwis budowlany, e-learning, biuletyn, szkolenia, konferencje, itd.) zaś przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek przedstawił
w skrócie nowe zasady nadawania uprawnień budowlanych w związku z wejściem w życie Ustawy deregulacyjnej oraz Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
a także kwestię interpretacji nadanych uprawnień budowlanych na podstawie jednego z członków Izby
z powiatu oleskiego.
Kolejny punkt programu to wystąpienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krystiana Walkowiaka, który omówił realizację procesu budowlanego według aktualnie obowiązującego prawa, między innymi poruszył kwestię eksploatacji i utrzymania budynków oraz  robót wymagających i niewymagających zgłoszenia robót, odstępstw od projektu budowlanego, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy w związku z ta zmianą, bezpieczeństwa użytkowania pomieszczeń oraz oddania do użytkowania obiektu budowlanego, a także samowoli budowlanej i opłat legalizacyjnych.
     Po wystąpieniach zaproszonych gości w czasie spotkania integracyjnego nastąpiła dyskusja na tematy fachowe wraz z wymianą doświadczeń związanych z procesem budowlanym.
     Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak, który podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie i ponowił zaproszenie do udziału w szkoleniach organizowanych przez izbę opolską jak również przez polską izbę w ramach e-learningu.

Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                        Sekretarz Okręgowej Rady Izby

1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
16.JPG
16.JPG
17.JPG
17.JPG
18.JPG
18.JPG
19.JPG
19.JPG
20.JPG
20.JPG
21.JPG
21.JPG
22.JPG
22.JPG
23.JPG
23.JPG
24.JPG
24.JPG
25.JPG
25.JPG
9.jpg
9.jpg

Początek strony