Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1447

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w powiecie głubczyckim, Kietrz - 26.09.2014 r.

    Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu - wzorem ubiegłej kadencji - będzie kontynuować spotkania konsultacyjne, organizowane przy współudziale władz starostwa. Spotkania te mają na celu nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji
i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie.
    W IV kadencji  zmieniono nieco formułę spotkań organizując spotkania szkoleniowo-integracyjne.
W pierwszej części spotkań będą miały miejsce prezentacje ciekawych firm lub obiektów budow-lanych na terenie danego starostwa, drugą część będzie stanowiła część szkoleniowa.
Pierwsze z cyklu spotkań szkoleniowo-integracyjnych zostało zorganizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach w dniu 26 września 2014 r. i miało ono miejsce w Kombinacie Rolnym
w Kietrzu.
Współorganizator spotkania - Starosta Głubczycki Józef Kozina, z uwagi na obowiązki służbowe
nie mógł wziąć udziału w spotkaniu, w jego zastępstwie wystąpiła Pani Wicestarosta Irena Sapa.
W spotkaniu ze strony Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady oraz jej organów: przewodniczący - Adam Rak oraz jego zastępcy: Maria Mleczko-Król, Mieczysław Molencki, Henryk Nowak, sekretarz Halina Kaniak, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek, Jolanta Warczok członek Okręgowej Rady OPL OIIB, Stanisław Staniszewski delegat na zjazdy OPL OIIB oraz członkowie
Izby z powiatu głubczyckiego.
W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście :
- Józef Matela – Burmistrz Kietrza
- Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Opolu
- Bogusław Maciaszczyk – Naczelnik Wydziału Drogownictwa Starostwa Głubczyckiego
- Marceli Głogiewicz – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Głubczyckiego
- Ewa Sowińska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Głubczyckiego
- Mirosław Pasternak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Głubczycach
- Anna zwęglińska - przedstawiciel OOIA RP.
- Jan Broniewicz - Kierownik Biura OPL OIIB.
   W pierwszej części spotkania  nastąpiła prezentacja Kombinatu Rolnego w Kietrzu : najpierw obejrzeliśmy film, w którym poznaliśmy kombinat „wczoraj i dziś” (1976 i 2006 rok), a następnie nastąpiło zwiedzanie wybranych obiektów budownictwa rolniczego, gdzie przedstawiono nam obory, magazyny, suszarnie, budynek, w którym następuje udój mleka, biura z komputerowym systemem informatycznym.   
Druga część spotkania - część szkoleniowa miała miejsce w Hotelu Kombinatu. Spotkanie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Adam Rak, który powitał zaproszonych gości, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Głubczycach
oraz członków Izby z powiatu głubczyckiego a także przedstawił  członków Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB oraz jej organów statutowych.  
Następnie Wicestarosta Irena Sopa przybliżyła uczestnikom spotkania powiat głubczycki prezentując jednocześnie jego dokonania oraz plany.  
W dalszej części Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Głubczyckiego Marceli Głogiewicz zapoznał z  podstawowymi procedurami formalno-prawnymi związanymi z przygotowaniem
i realizacją procesu budowlanego na terenie powiatu głubczyckiego, w tym z najczęstszymi problemami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ze zgłoszeniem robót budowlanych zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Głubczycach Mirosław Pasternak  przedstawił charakterystykę procesu budowlanego z punktu widzenia nadzoru budowlanego, skupiając się na często powtarzanych błędach jego uczestników.
Dalej przewodniczący OPL OIIB Adam Rak poinformował o zadaniach statutowych naszego samorządu zawodowego oraz o bieżącej działalności izby opolskiej, gdzie zaprezentował różne formy systemu sta-łego dokształcania jej członków  (czasopisma techniczne, dostęp do norm, serwis budowlany, e-learning, biuletyn, szkolenia, konferencje, itd.) a przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek przedstawił pozytywne i negatywne strony ustawy deregulacyjnej.
Następnie Opolski Wojewódzki Inspektor  Nadzoru Budowlanego Krystian Walkowiak omówił reali-zację procesu budowlanego według aktualnie obowiązującego prawa, między innymi poruszył kwestię wszczęcia i zakończenia budowy oraz oddania do użytkowania obiektu budowlanego a także samowoli budowlanej i opłat legalizacyjnych.
Kolejny punkt programu to spotkanie integracyjne, w czasie którego nastąpiła dyskusja na tematy fachowe oraz wymianą doświadczeń związanych z procesem budowlanym.
    Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak, który podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie życząc sukcesów zawodowych i dobrych doświadczeń
we współpracy z administracją architektoniczno-budowlaną, namawiając jednocześnie do korzystania
ze szkoleń organi-zowanych przez naszą  izbę oraz e-learningowych.

Materiał przygotowała: Halina Kaniak
Sekretarz Okręgowej Rady Izby

1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
9.JPG
9.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
19.JPG
19.JPG
21.JPG
21.JPG
16.JPG
16.JPG
17.JPG
17.JPG
20.JPG
20.JPG
18.JPG
18.JPG
22.jpg
22.jpg

Początek strony