Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 08.09.2014 r.

      W dniu 8 września obradowało Prezydium  Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W posiedzeniu oprócz członków Prezydium udział wzięli przewodniczący  lub przedstawiciele organów statutowych okręgowej rady (Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator) oraz kierownik Biura okręgowej izby Jan Broniewicz
    Obrady prowadził Adam Rak przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB.
Na początku posiedzenia został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady, następnie przekazane zostały informacje o bieżącej działalności polskiej izby i izby opolskiej, między innymi skarbnik Okręgowej Rady Ryszard Karwasiecki  poinformował o wykonaniu budżetu w izbie opolskiej za okres od stycznia do końca sierpnia br. a przewodniczący Okręgowej Rady Adam rak  przedstawił pismo Prezesa Krajowej rady PIIB  Andrzeja Rocha Dobruckiego skierowane do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w sprawie uwag do projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w którym dziękuje za uwzględnienie uwag zgłoszonych przez PIIB i jednocześnie z niepokojem twierdza, że część bardzo ważnych uwag  i sugestii zgłoszonych nie tylko przez PIIB nie została uwzględniona, dotyczy to między innymi zakresu ograniczenia uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie do „terenu zabudowy zagrodowej”, odpowiednich uprawnień do nadzorowania  praktyki zawodowej, egzaminu na uprawnienia budowlane, uprawnień wydawanym mistrzom budowlanym, specjalności inżynieryjnej kolejowej.
     Na posiedzeniu podjęto także 5 uchwały: dwie w sprawie przyznania członkom izby dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej (14-19.09.2014 r. Krynica-Zdrój) oraz w sprawie delegowania członków izby na II Konferencję Naukowo-Techniczną Bezpieczne Ciepło 2014 (2-4.10.2014 r. Prószków)  jak również w sprawie dofinansowania Festiwalu Ekoenergetycznego w Opolu (8-11.10.2014 r. CWK Opole) a także w sprawie zatwierdzenia wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę Kierownika Biura OPL OIIB.
    W trakcie posiedzenia omawiano stan przygotowań do Dnia Budowlanych,  warsztatów szkoleniowych organizowanych przez OPL OIIB w październiku br. w Pawłowicach, spotkań szkoleniowo-integracyjnych w starostwie głubczyckim i oleskim oraz salonu budowlanego DomEXPO w Opolu  we wrześniu.
W czasie obrad przedstawiono również informację z bieżącej działalności organów okręgowej rady (OKK, OSD, OROZ, OKR) a przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego naszej izby Henryk Nowak przedstawił propozycje szkoleń na II półrocze 2014 r.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                           Sekretarz Okręgowej Rady Izby
                                           IV kadencji

Początek strony