Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 20.08.2014 r.

NFORMACJA NR 6

      W dniu 20 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium  Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. Jak zwykle w posiedzeniu oprócz członków Prezydium udział wzięli przewodniczący lub przedstawiciele organów statutowych okręgowej rady (Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator) oraz kierownik biura okręgowej izby. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ze względu na okres urlopowy nie uczestniczył w posiedzeniu.
Obrady prowadził Adam Rak przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB.
Na posiedzeniu przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady oraz podjęto dwie uchwały w sprawie dofinansowania do wyjazdów technicznych organizowanych przez PZITS do Paczkowa i Krakowa.
Przewodniczący okręgowej rady Adam Rak oraz zastępca przewodniczącego Mieczysław Molencki przekazali informacje z posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB w dniu 06.08.br. oraz o bieżącej działalności PIIB, między innymi o powołaniu krajowych komisji oraz naszych reprezentantach w tych komisjach, i tak w Komisji Wnioskowej - Adam Skardowski, Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego - Henryk Nowak, Komisji Prawno-Regulaminowej - Mieczysław Molencki a także przeka- zali stanowisko PIIB         i OPL OIIB do projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicz-nych w budownictwie.
W czasie obrad przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego naszej izby Henryk Nowak przedstawił propozycje szkoleń na II półrocze, dokładny plan szkoleń wraz z terminami zostanie przedstawiony na posiedzeniu okręgowej rady w dniu  13.09.br. po uprzedniej akceptacji Komisji.
W trakcie posiedzenia omawiano również sprawy związane z organizacją warsztatów szkoleniowych organizowanych przez naszą izbę, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz administrację architektoniczno-budowlaną (starostwa), które odbędą się 23-24 października br. oraz organizacją spotkania szkoleniowo-integracyjnego          w Głubczycach w dniu 26.09.br.
Debatowano również  na temat przygotowań  do „Dnia Budowlanych”, w tym do Konkursu „Inżynier Roku” w OPL OIIB i do wydania Biuletynu Informacyjnego izby.
Jak na każdym posiedzeniu Prezydium i tym razem przekazane zostały informacje o bieżącej działalności izby, między innymi o wykonaniu budżetu za okres od stycznia do końca lipca br. oraz z działalności organów okręgowej rady (OKK, OSD, OROZ, OKR).
W czasie posiedzenia poruszono również kwestię form i metod współpracy z młodą kadrą inżynierską oraz z seniorami.


Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                           Sekretarz Okręgowej Rady Izby
                                           IV kadencji

Początek strony