Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okręgowej Rady, Opole - 03.07.2014 r.

       Drugie w IV kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu odbyło się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym DomExpo            przy ul. Kępskiej 8 w Opolu i poprzedzone było zwiedzaniem obiektu. W posiedzeniu oprócz członków okręgowej rady oraz przedstawicieli organów statutowych okręgowej izby (Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator) udział wzięli goście - przedstawiciele DomExpo Kępska Spółka z o.o.: Pan Marcin Garczyński - Prezes Zarządu, Pani Ewa Makowiecka-Granatowska - Dyrektor Centrum oraz Pan Jan Prokop - inżynier odpowiedzialny za budowę.
W posiedzeniu udział wziął również kierownik biura Jan Broniewicz i radca prawny Piotr Klim.
Posiedzenie otworzył i poprowadził przewodniczący okręgowej rady Adam Rak.
W pierwszej części posiedzenia  Pan Jan Prokop dokonał prezentacji Centrum i zapoznał z prze-biegiem jego budowy, Pani Ewa Makowiecka-Granatowska przedstawiła plany dotyczące zakresu działania Centrum. Następnie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Spółką DomEXPO  a OPL OIIB, mające na celu aktywizację działalności obu stron poprzez wspólną organizację szkoleń, seminariów, konferencji naukowo-technicznych, konkursów, wystaw,  targów budownictwa i innych form działalności podnoszących kwalifikacje inżynierów budownictwa.
     W czasie obrad podjęto uchwały w sprawie akceptacji dla treści projektu Porozumienia o współpracy jw., w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej rady OPL OIIB podjętych w okresie  od 2 kwietnia do 9 czerwca br. (7 uchwał dot. dofinansowania członkowi izby kosztów uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej,  delegowania członków izby na konferencje naukowo-techniczne i warsztaty szkoleniowe, przyznania zapomogi bezzwrotnej członkowi izby, sfinansowania przejazdu
na XII Forum Inżynierskie i nagród finalistom konkursu nt. bezpieczeństwa pracy w budownictwie).
     W trakcie posiedzenia dokonano wyboru przewodniczących komisji opiniodawczo-doradczych  przy Okręgowej Radzie OPL OIIB, którymi zostali zastępcy przewodniczącego okręgowej rady, tj.  przewodniczącym Komisji Prawno-Regulaminowej - Mieczysław Molencki,  przewodniczącym Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego - Henryk Nowak.
Przewodniczący komisji opiniodawczo-doradczych przedstawili propozycje dotyczące składu komisji, które zostały zaakceptowane przez okręgową radę. Skład Komisji Prawno-Regulaminowej oprócz przewodniczącego przedstawia się następująco : Stanisław Harasimowicz-WM, Bogusław Margański-IE, Zenon Mieruszyński - IS, Jan Mokrzycki-BO, Jerzy Sylwestrzak-BO zaś członkami Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego zostali: Wiesław Baran-BO, Celina Grzelak-BD, Andrzej Jastrzębski-IE, Janusz Kurzyca-BO, Adam Skardowski-IS.
Na posiedzeniu zostały przedstawione informacje z działalności organów okręgowej rady (OKK, OSD, OROZ, OKR) oraz informacja o uchwałach Składu Orzekającego za okres od początku roku do 30 czerwca br. a także o realizacji budżetu za okres od początku roku do 31 maja br.
Przewodniczący okręgowej rady Adam Rak poinformował o przebiegu XIII Zjazdu Sprawoz-dawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w dniach 27-28 czerwca br. w Warszawie oraz przestawił inne sprawy związane z działalnością izby.

Po zakończeniu posiedzenia okręgowej rady odbyło się krótkie posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB, którego głównym tematem był Konkurs „Inżynier Roku” oraz nowy numer Biuletynu izby.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                        Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony