Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA, Prószków - 7-9.05.2014 r.

W dniach 7 - 9 maja 2014 r. w Hotelu Arkas Prószkowie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie”, zorganizowana przez  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu, Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Opolu, Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Opolu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Politechniki Opolskiej prof.dr hab.inż. Marek Tukiendorf, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Piotr Soczyński.
      Otwarcia konferencji dokonali: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Wiesław Baran oraz przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. inż. Adam Rak prof. Politechniki Opolskiej. Wśród zaproszonych gości byli między innymi :  JM Prorektor Politechniki Opolskiej - prof. Janusz Pospolita, Wicemarszałek Województwa Opolskiego - Tomasz Kostuś, zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -Arnold Donitza, posłanka do Parlamentu Europejskiego - Danuta Jazłowiecka, poseł na Sejm RP - Ryszard Gala, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  - Stefan Czarniecki, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie - Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Prezes Opolskiej Izby Gospo-darczej - Henryk Galwas, Burmistrz Miasta i Gminy Prószków - Róża Malik oraz przedstawiciele nadzoru budowlanego na czele z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego - Krystianem Walkowiakiem a także przedstawiciele administracji budowlanej : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Alicja Majewska, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gaworski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu - Manfred Grabelus.  
W dniu otwarcia miała odbyła się sesja plenarna, w czasie której mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  przedstawiła stan prac i kierunki zmian w prawie budowlanym i wybrane problemy przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego,  Andrzej Podlaski przedstawiciel Dyrekcji Projektu ALSTOM Power Sp. z o.o. zapoznał z organizacją procesu inwestycyjnego i wybranymi elementami rozwiązań projektowych rozbudowy Elektrowni Opole zaś dr inż. Bogdan Tomaszek przedstawiciel NOT-u omówił znaczenie rzeki Odry dla gospodarki regionu oraz potrzeby inwestycyjne w aspekcie zachowania zasady zrównoważonego rozwoju. Po sesji plenarnej uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać koncertu orkiestry Politechniki Opolskiej pod batutą Przemysława Ślusarczyka.
Drugi dzień konferencji to dwie sesje tematyczne: pierwsza pn. „Budownictwo zrównoważone, oddzia-ływanie na środowisko” oraz druga pn. „Inżynieria materiałów budowlanych, zagospodarowanie odpadów w budownictwie”.
W ramach pierwszej sesji zostały wygłoszone referaty dotyczące: tożsamości, czasu i miejsca jako para-dygmatów kreacji w przestrzeni (przykłady z  regionu  nyskiego oraz Paczkowa, Otmuchowa, Głuchołaz),uwarunkowań hydrologicznych budowy zbiorników retencyjnych, rewaloryzacji stalowej konstrukcji dawnej cementowni w aspekcie zrównoważonego rozwoju (dotyczy dawnej cementowni Silesia - obecnie Centrum domEXPO Opole),  wybranych zagadnień odbudowy dróg na terenach powodziowych, oceny poziomu hałasu wokół obiektów mostowych na przykładzie autostrady A1, zmniejszenia dynamicznych oddziaływań ruchu samochodowego na mieszkańców budynków z uwzględnieniem przeprowadzonych pomiarów.
wybranych aspektów projektowania i realizacji małych oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w Łambinowicach.
W drugiej sesji tematycznej wygłoszone referaty dotyczyły:  biobójczego  działania środków i materiałów produkowanych na bazie nanosrebra oraz analizy ich wpływu na środowisko, geokompozytów sorbują-cych wodę jako elementu wspomagającego pokrycia biotechniczne, zastosowania mieszanki klinkieru portlandzkiego i przepalonego łupku przywęglowego do stabilizacji podłoży gruntowych, wykorzystania recyklingu w budownictwie, energochłonności w budownictwie w aspekcie systemów kominowych.
W czasie popołudniowej sesji terenowej uczestnicy konferencji zwiedzili  budowę suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz oddane niedawno do użytku Centrum domEXPO przy ul. Kępskiej w Opolu.
W ostatnim dniu konferencji odbyły się dwie sesje nt. „Projektowanie obiektów budowlanych, w tym rekonstrukcja i odnowa obiektów zabytkowych” oraz „Zagadnienia prawno-organizacyjne przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych”.
W trakcie ww. sesji wygłoszono referaty dotyczące wybranych problemów rekonstrukcji i odnowy  obiektów zabytkowych na przykładzie adaptacji budynku łaźni dozoru na terenie dawnej KWK „KATOWICE”,  rewitalizacji budowli hydrotechnicznej jako zabytkowego elementu systemu wodnego miasta Nysy, projektu renowacji zabytkowego mostu w Ozimku w świetle uwarunkowań środowiskowych, wykorzystania pomiarów czasów propagacji fal ultradźwiękowych do identyfikacji stref uszkodzonych w elementach żelbetowych a także realizacji procesu inwestycyjnego w świetle zamówień publicznych  na roboty budowlane, wpływu uwarunkowań prawnych i rynkowych na opłacalność budowy suszarni osadów ściekowych w miejskiej oczyszczalni ścieków (dot. oczyszczalni ścieków w Opolu), planowania i rozliczania liniowych inwestycji infrastrukturalnych oraz jakości robót budowlanych na przykładzie oczyszczalni ścieków (dot. oczyszczalni ścieków we Wrocławiu).
W czasie konferencji zaprezentowały się także firmy sponsorujące konferencję :  Nemetschek Frilo GmbH  ze Stuttgartu , Jung Pumpen z Sosnowca,  Jawar Sp. z o.o. z Ciechanowa, Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Sika Poland Sp. z o.o., Xella Polska Sp. z o.o., HABA-BETON, Schiedel Polska, Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. oraz wydawnictwa naukowe: PWN SA i Świat Książki.
Posumowania konferencji podobnie jak i jej otwarcia dokonali przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego, tj. dr inż. Wiesław Baran oraz dr hab. inż. Adam Rak.


Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                        Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony