Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okręgowej Rady, Opole - 05.12.2013 r.

W dniu 5 grudnia 2013 r. w siedzibie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu odbyło się XVI posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB. Obrady Okręgowej Rady OPL OIIB poprowadził jej przewodniczący Wiktor Abramek. Na posiedzeniu zostały podjęte przez Okręgową Radę OPL OIIB uchwały: uchwała zatwierdzająca uchwały Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB (8 szt) w okresie od września do końca listopada 2013 r.,  uchwała w sprawie korekty budżetu OPL OIIB na 2013 rok, uchwała w sprawie prowizorium budżetowego na 2014 rok, uchwała w sprawie zwołania XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OPL OIIB, uchwała w sprawie harmonogramu przygotowania sprawozdań z dzialalnosci organów Izby za 2013 rok, w sprawie wydawania zaswiadczeń o uczestnictwie w szkoleniach zawodowych członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.
Skarbnik Okręgowej Rady Ryszard  Karwasiecki przekazał informację o realizacji budżetu za 10 miesięcy 2013 roku,  oświadczył, że sytuacja finansowa Izby jest dobra.
 Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady i przewodnicząca Składu Orzekającego Maria Mleczko-Król przedstawiła informację o uchwałach Składu Orzekającego OPL OIIB za okres od 01.01.2013 r. do 02.12.2013 r.  Bilans uchwał  przedstawia się następująco:  108 uchwał o wpisie na listę członków Izby,  46 uchwał o wznowieniu członkostwa,  38 uchwał o zawieszeniu w prawach członków z powodu niepłacenia składek, 76 uchwał o zawieszeniu w prawach członków na wniosek zainteresowanego,  39 uchwał o skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich, 19 uchwał o skreś-leniu z powodu śmierci, 4 uchwały  o skreślenie z powodu przeniesienia członkostwa, 4 uchwały o skreś-leniu na wniosek zainteresowanego.  
Przewodniczący  Okręgowej Rady Wiktor Abramek dokonał podsumowania spotkań konsultacyjnych OPL OIIB w starostwach oraz szkoleń zawodowych w okregach w okresie III kadencji Izby, przedstawił rownież sytuację z realizacji wniosków XII Zjazdu Sprawodawczego OPL OIIB (2 wnioski zostały odrzucone, 2 wnioski - skierowane do Krajowej Rady, 1 wniosek  skierowany do Rady Okręgowej OPL OIIB – zrealizowano).
 Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy OPL OIIB  Adam Rak zapoznał z wynikami  jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, w wyniku której uprawnienia budowlane uzyskało 48 osób.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kostarczyk-Gąska poinformowała  o wynikach kontroli Biura Izby (kontrola wypadla pomyślnie) oraz o tym, że OKR wystapiła do PIIB z wnioskiem o nadanie odznak honorowych dla członków OPL OIIB  (4 złote, 5 srebrnych).
Na posiedzeniu przekazano również informację o prowadzonych postępowaniach przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sąd dyscylinarny. Na posiedzeniu został również przyjęty bez uwag protokół z XV posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB w dniu 12.09.2013 r.
Na koniec przewodniczący okręgowej rady przedstawił kalendarium przyszłych i minionych wydarzeń, w których brali udział członkowie naszej izby, przekazał również życzenia świąteczne i noworocze.
    

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                        Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony