Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB, Warszawa - 28-29.06.2013 r.


28-29 czerwca 2013 r. obradował XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Delegaci przyjęli stanowisko PIIB do projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z 13 czerwca 2013 r. Podkreślili w nim, że wprowadzone rozwiązania dotyczące praktyk mogą zagrażać bezpieczeństwu obiektów budowlanych oraz procesu inwestycyjnego, co w konsekwencji stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia obywateli.
– Rok 2012 przyniósł nam dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, które miały i nadal mają bezpośredni wpływ na naszą działalność statutową. Często istniała potrzeba wspólnego działania w sprawach dotyczących funkcjonowania samorządów zawodowych, jak i poszczególnych grup reprezentujących zawody zaufania publicznego – powiedział Andrzej R.  Dobrucki prezes PIIB w wystąpieniu otwierającym XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB . – Dlatego też wystąpiłem z inicjatywą podjęcia wspólnych działań prowadzących do powołania ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień pomiędzy rządem i samorządami zawodowymi.
Działalność takiej komisji, jak stwierdził prezes PIIB, miałaby przyczynić się do poprawy jakości stanowionego prawa i dawałaby większy wpływ na proces legislacyjny. Stwarzałaby także możliwość reprezentowania interesów wszystkich samorządów zaufania publicznego, a nie tylko określonych grup zawodowych.
Prezes PIIB podkreślił szczególną aktywność w 2012 r. w obszarze legislacyjnym dotyczącym branży budowlanej oraz bezpośrednio samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nawiązał do działań związanych z pracami nad zmianami do ustawy Prawo budowlane oraz nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. A. R. Dobrucki zauważył, że o ile niektóre ze zgłaszanych przez izbę postulatów zostały uwzględnione w projekcie ustawy „deregulacyjnej”, to jednak zawiera ona też zmiany budzące poważne zastrzeżenia, zwłaszcza zaś znaczne skrócenie wymiaru praktyki projektowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych oraz wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane i uznanie praktyk studenckich za całość praktyki.
Uczestniczący w zjeździe goście w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą współpracę z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa i rolę, jaką odgrywa PIIB. Podsekretarz stanu w MTBiGM Janusz  Żbik stwierdził, że – Izba inżynierów budownictwa jest bardzo ważnym partnerem administracji rządowej. Jest partnerem kompetentnym i wymagającym. Głos izby się liczy i jest słuchany, co ma wyraz w legislacji, chociaż nie zawsze się zgadzamy. Nowelizacja Prawa budowlanego, ustawa deregulacyjna, Kodeks budowlany – to wszystko ma swoje terminy realizacji. Mam nadzieję, że poczynione zmiany będę dobrze służyły naszemu środowisku.
Delegaci XII Krajowego Zjazdu PIIB podczas obrad przyjęli uchwałę w sprawie stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z 13 czerwca 2013 r. Zaproponowane zmiany budzą duże zaniepokojenie wśród samorządu zawodowego, a wprowadzone rozwiązania dotyczące praktyk mogą zagrażać bezpieczeństwu obiektów budowlanych oraz procesu inwestycyjnego, co w konsekwencji stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia obywateli, jako użytkowników tych obiektów. Delegaci zobowiązali prezesa Krajowej Rady PIIB do przedstawienia przyjętego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów RP oraz Marszałkom Sejmu i Senatu RP. (Treść Uchwały Nr 30/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz Stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych).
W związku także  z propozycją likwidacji samorządu zawodowego urbanistów, zgłaszaną przez stronę rządową, XII Krajowy Zjazd PIIB wyraził głębokie zaniepokojenie i sprzeciw. W przyjętym przez zjazd stanowisku zaakcentowano, że „specyfika zawodu urbanisty jako jednego z zawodów zaufania publicznego w dziedzinie budownictwa związana z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i potrzeba fachowego dbania o zagospodarowanie przestrzeni publicznej, uzasadniają potrzebę istnienia tego samorządu zawodowego”.
Na XII Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przybyło 174 delegatów (frekwencja - 90,16%) wybranych na czteroletnią trzecią kadencję (lata 2010-2014) i reprezentujących ponad 115 tysięczną rzeszę członków należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zgodnie ze statutem PIIB, Krajowy Zjazd jest najwyższym organem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W czasie dwudniowych obrad PIIB przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania wszystkich krajowych organów Izby, podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2012 r. oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie PIIB i zatwierdzono budżet na 2014 r. Podczas obrad XII Krajowego Zjazdu PIIB r. zasłużonym działaczom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wręczono odznaczenia państwowe oraz Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB.

Początek strony