Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsultacyjne w powiecie głubczyckim, Głubczyce - 08.05.2013 r.


       W dniu 8 maja  2013 r. odbyło się  jedenaste spotkanie konsultacyjne w ramach  cyklu spotkań organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy współudziale władz starostwa, tym razem spotkanie miało miejsce w Starostwie Głubczyckim.
Współorganizatorem spotkania był Starosta Głubczycki – Józef Kozina, któremu obowiązki służbowe nie pozwoliły wziąć udziału w spotkaniu, w jego zastępstwie wystąpił Wicestarosta – Piotr Soczyński.  
       Spotkania organizowane w Starostwach mają na celu nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny dla zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie, będącymi jednocześnie członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. projektantami, kierownikami budów  i inspektorami nadzoru.
W spotkaniu ze strony Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady: przewodniczący - Wiktor Abramek, z-cy przewodniczącego : Henryk Nowak i Adam Skardowski, sekretarz - Halina Kaniak oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Mieczysław Molencki oraz członkowie Izby z powiatu głubczyckiego.
W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście :
- Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Opolu
- Marceli Głogiewicz – Kierownik  Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Głubczyckiego
- Ewa Sowińska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Głubczyckiego
- Mirosław Pasternak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Głubczycach
- Alina Mazur-Ciapa   – Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Głubczycach
- Wojciech Semeniuk  – zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.

     Spotkanie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Wiktor Abramek, który powitał zaproszonych gości, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz członków Izby  z powiatu głubczyckiego, przedstawił również członków Prezydium OPL OIIB , Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB a następnie omowił program spotkania.  
Po krótkim wstępie  przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB  głos zabrał  Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego Piotr Soczyński, który powitał uczestników spotkania, podziękował za zorgani zowanie spotkania oraz udział przedstawicieli branży budowlanej w spotkaniu, wyraził nadzieję, że spotkanie to pomoże w wyjaśnieniu wielu wątpliwości na etapie procesu budowlanego.
     Zgodnie z programem spotkania przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Wiktor Abramek przedstawił główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zapoznał również z działalnością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, poinformował o współpracy izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami technicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej jak również  z inspekcją pracy, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowlanych  z podziałem na poszczególne branże techniczne, poinformował o organizowa-nych przez Izbę szkoleniach ,konkursie „Inżynier Roku” oraz o szkoleniach, w tym e-learningowych, zachęcał do korzystania ze strony internetowej Izby,  omówił również bariery występujace na drodze uzyskania pozwolenia na budowę.
      Następnie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  – Mieczysława Molenckiego wygłosił krótką prelekcję nt. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, przedstawił uczestników procesu budowlanego, zwrócił uwagę także  na odpowiedzialność cywilną i karną uczestników procesu budowlanego, poruszył  kwestię nadzoru autorskiego oraz odpowiedzialności sprawdzającego.
     W dalszej kolejności wystąpiły osoby zatrudnione w Starostwie Głubczyckim przedstawiły swoje doświadczenia w sprawach zatwierdzania projektów budowlanych, udzielania pozwoleń na budowę i dopuszczenia do użytkowania, uzyskiwania decyzji środowiskowych,  i tak :
-Marceli Głogiewicz  – Kierownik  Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Głubczyckiego   scharakteryzował dokumenty przedkładane o pozwolenie budowlane bądź zgłoszenie robót,  przedstawił błędy i uchybienia projektantów i inwestorów w przedkładanych dokumentach, zwrócił uwagę  na braki  we wniosku, na zakres  i formę projektu budowlanego, poruszył  problem nieuwzględniania zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zwrócil uwagę na niezbędne decyzje i uzgodnienia, m.in. decyzje na zjazd z drogi publicznej, poruszył także kwestię błędnych definicji niezgodnych z nazew-nictwem przyjętym w prawie budowlanym a także kwestię uprawnień budowlanych i projektu typowego- gotowego.
- Ewa Sowińska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Głubczyckiego
omówiła wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i najczęściej występujące błędy we wnioskach o to pozwolenie, przedstawiła m.in. definicje występujące w procesie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego, zwróciła uwagę na strony postępowania oraz wymagania dla wniosku o pozwolenie wodnoprawne i operatu wodnoprawnego a także terminy ważności i przedłużania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.
    Następnie Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Opolu omówił podstawowe uchybienia w budownictwie na Opolszczyźnie na podstawie doświadczeń WINB, poruszył problem wyrobów budowlanych oraz niestosowania norm technicznych  a także kwestię odstąpienia
od warunków pozwolenia na budowę i samowoli budowlanej, omówił także proponowane zmiany  w prawie budowlanym, odnióśł się także do kwestii niskiej ceny w zamówieniach publicznych.
    Kolejny punkt programu to dyskusja, którą poprowadził zastępca przewodniczącego OPL OIIB Adam Skardowski. W dyskusji członkowie Izby przedstawili swoje doświadczenia dotyczące współpracy z organami jw. w procesie budowlanym, zostały poruszone między innymi następujące tematy :
- Franciszek Sobczuk : w trakcie budowy bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe zostaje   
   zastąpiony przydomową oczyszczalnią ścieków, czy jest to istotne odstępienie od pozwolenia
   na budowę,
Odpowiedź WINB K. Walkowiaka : jeśli zmiany dotyczą zagospodarowania terenu to nie są to zmiany
nieistotne a więc wymagają zmiany pozwolenia na budowę.
- Krzysztof Sporny : co będzie z wyrobami budowlanymi po wejściu w życie zmian w prawie  
   budowlanym po 01.07.2013 r. , zwrócił także uwagę na rozbieżności w prawie budowlanym i przepisach  
   dot. ochrony środowiska, zaapelował do Izby o interwencję w sprawie ujednolicenia przepisów, między  
   innymi dot. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepustów na rowie;
Odpowiedź OPL OIIB A. Skardowskiego : jako przedstawiciel Komisji Prawno-Regulaminowej uczestniczy w pracach komisji legislacyjnej dot. zmiany prawa budowlanego, są dyskusje ale nie ma przełożenia prac PIIB na prace zespołu ochrony środowiska, zaznaczył, że należałoby skorelować wszystkie ustawy związane z budownictwem, aby nie było rozbieżności.
- Kazimierz Suliga : jakiego zwrotu należy używać „projekt typowy” czy „projekt powtarzalny”.
Odpowiedź WINB K. Walkowiaka : takie zwroty nie funkcjonują w prawie budowlanym.
Ponadto poruszone zostały także tematy dotyczące docieplenia budynków o wysokości powyżej
12m, uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego dla urządzeń wodnych (np. wylot kanalizacyjny).

Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie życząc sukcesów zawodowych i dobrej współpracy uczestnikom  procesu budowlanego z przedstawicielami organów administracji budowlanej.

Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                                    Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony