Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsultacyjne w powiecie prudnickim, Prudnik - 17.04.2013 r.

W dniu 17 kwietnia  2013 r. w Starostwie Prudnickim odbyło się  dziesiąte spotkanie konsultacyjne  w ramach  cyklu spotkań organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa  przy współudziale władz starostwa.
Tym razem współorganizatorem spotkania był Starosta Prudnicki – Radoslaw Roszkowski.
       Celem wszystkich organizowanych spotkań jest nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny  w celu zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie, będącymi jednocześnie członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. projektantami, kierownikami budów  i inspektorami nadzoru.
W spotkaniu ze strony Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady: przewodniczący - Wiktor Abramek, z-cy przewodniczącego : Henryk Nowak i Adam Skardowski, sekretarz - Halina Kaniak, skarbnik - Ryszard Karwasiecki oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Mieczysław Molencki a także kierownik biura OPL OIIB  - Jan Broniewicz oraz członkowie Izby z powiatu prudnickiego.
W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście :
- Justyna Ciszak – Naczelnik Wydziału Orzeczniczo-Administracyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu  
  Nadzoru Budowlanego w Opolu
- Adam Drohomirecki – Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej Starostwa Prudnickiego
- Justyna Skubańska – przedstawiciel Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   
  Starostwa Prudnickiego
- Joanna Kazek-Hryszko  – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku
- Jan Dzikowicz - Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Prudniku
- Tomasz Protaś  – zastępca Komendanta Powiatowej Państwowek Straży Pożarnej w Prudniku.

Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Wiktor Abramek powitał zaproszonych gości oraz członków Izby  z powiatu prudnickiego, przedstawił również członków Prezydium OPL OIIB , Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB a następnie omowił program spotkania.  
Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski jako współorganizator  również powitał uczestników spotkania podziękował za jego zorganizowanie, przybliżył  najnowsze inwestycje budowlane na terenie Starostwa.  Zgodnie z programem spotkania przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Wiktor Abramek przedstawił główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zapoznał również z działalnością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, poinformował o współpracy izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami technicznymi oraz organami administracji państwowej  i samorządowej jak również  z inspekcją pracy, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowla-nych  z podziałem na poszczególne branże techniczne, poinformował o organizowanych przez Izbę szkoleniach ,konkursie „Inżynier Roku” oraz o szkileniach, w tym e-learningowych, zachęcał do korzystania ze strony internetowej Izby,  omówił również bariery występujace na drodze uzyskania pozwolenia na budowę.
      Następnie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  – Mieczysława Molenckiego wygłosił krótką prelekcję nt. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, przedstawił uczestników procesu budowlanego, zwrócił uwagę także  na ubezpieczenia naszych członków w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz kwestię nadzoru autorskiego.
     Kolejnym punktem programu były wystąpienia osób zatrudnionych w Starostwie Prudnickim, które przedstawiły swoje doświadczenia w sprawach zatwierdzania projektów budowlanych, udzielania pozwoleń na budowę i dopuszczenia do użytkowania, uzyskiwania decyzji środowiskowych,  i tak :
-Adam Drohomirecki  – Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej Starostwa w Prudniku scharakteryzował dokumenty przedkładane o pozwolenie budowlane bądź zgłoszenie robót,  przedstawił błędy i uchybienia projektantów i inwestorów w przedkładanych dokumentach, zwrócił uwagę  na braki  we wniosku, na zakres  i formę projektu budowlanego, poruszył  problem aktualności mapy, oświadczeń dysponentów mediów oraz zarządcy drogi, upoważnień, opłat skarbowych oraz na braki wymaganych decyzji i uzgodnień.
- Justyna Skubańska – jako przedstawiciel Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska   
Starostwa w Prudniku omówiła wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i najczęściej występujące błędy we wnioskach o to pozwolenie.
    Dalej Justyna  Ciszak – Naczelnik Wydziału Orzeczniczo-Administracyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu omówiła podstawowe uchybienia w budownictwie na Opolszczyźnie na podstawie doświadczeń WINB, zwracając szczególną uwagę na nieprawidłowości   w prowadzeniu dziennika budowy oraz na brak wymaganych dokumentow, poruszyła również kwestię pozwolenia na budowę
Ostatni punkt programu - dyskusję,  poprowadził zastępca przewodniczącego OPL OIIB Adam Skardowski. W dyskusji członkowie Izby przedstawili swoje doświadczenia dotyczące współpracy  z organami jw. w procesie budowlanym, zostały poruszone między innymi następujące tematy :
- odpowiedzialność kierownika budowy za pracowników zatrudnionych przez Inwestora;
- obowiązki kierownika budowy i obowiązki Inwestora;
- materiały budowlane, zapisy w dzienniku budowy o zastosowanych materiałach, atesty;
- bezpieczeństwo na budowie;
- nadzór autorski, kwestia wynagrodzenia za nadzór;
- uprawnienia budowlane;
- zasięg oddziaływania inwestycji w pozwoleniu wodnoprawnym.
Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie życząc sukcesów zawodowych i dobrej współpracy uczestnikom  procesu budowlanego z przedstawicielami organów administracji budowlanej.

Materiał przygotowała: Halina Kaniak
Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony