Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie konsulatcyjne w powiecie oleskim, Olesno - 10.10.2012 r.

W dniu 10 października  2012 r. w Starostwie Oleskim odbyło się  siódme spotkanie konsultacyjne w ramach  cyklu spotkań organizowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa  przy współudziale władz starostwa.
Współorganizatorem spotkania był Starosta Oleski – Jan Kus wraz z Wicestarostą – Stanisławem Belką. Starosta Oleski w związku z licznymi obowiązkami niestety nie wziął udziału w spotkaniu.
       Celem wszystkich organizowanych spotkań jest nawiązanie współpracy z opolskimi starostwami i budowanie dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi w budownictwie, będącymi jednocześnie członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. projektantami, kierownikami budów  i inspektorami nadzoru.
W spotkaniu ze strony Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady: przewodniczący - Wiktor Abramek, z-ca przewodniczącego : Henryk Nowak, sekretarz - Halina Kaniak, skarbnik - Ryszard Karwasiecki oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Mieczysław Molencki a także kierownik biura OPL OIIB  - Jan Broniewicz oraz członkowie Izby z powiatu oleskiego.
W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście :
- Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu
- Danuta Antas – Sekretarz Powiatu Oleskiego
- Halina Paluchowska – p.o. Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa
   w Oleśnie
- Piotr Wrześniak – przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
  w Kluczborku
- Jolanta Bala  – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie
- Joanna Sekieda - przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oleśnie
- Pan Zbigniew Jakubowski – emerytowany Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.
- przedstawiciele  administracji budowalnej gmin powiatu oleskiego, tj. Gmina Olesno: Krzysztof  
  Dydyna, Jan Kubik, Gmina Radłów: Piotr Górski, Gmina Gorzów Śląski: Jerzy Struzik, Gmina  
  Dobrodzień: Ewald Zajonc, Gmina Zębowice: Edmund Langosz.

      Wicestarosta Oleski Stanisław Belka otworzył spotkanie witając wszystkich zebranych , podziękował przewodniczącemu OPL OIIB Wiktorowi Abramkowi za zorganizowanie spotkania, krotko omówił znaczenie budownictwa w Starostwie Oleskim, wskazał nowo powstałe obiekty budowlane na terenie starostwa.
Następnie głos zabrał otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Wiktor Abramek, który po powitaniu zaproszonych gości i członków Izby przybyłych na to spotkanie, przedstawił program spotkania.
Dalej przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w Opolu przedstawił główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zapoznał również z działal-nością i strukturą Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, przybliżył także zadania zrealizowane przez izbę, poinformował o współpracy izby z Politechniką Opolską i stowarzyszeniami technicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej jak również  z inspekcją pracy  i strażą pożarną, przedstawił również listę nadanych uprawnień budowlanych  z podziałem na poszcze-gólne branże techniczne, poinformował o organizowanych przez Izbę szkoleniach ,konkursie „Inżynier Roku” oraz obchodach  Dnia Budowlanych a także Jubileuszu 10 – lecia OPL OIIB, omówił również bariery występujace na drodze uzyskania pozwolenia na budowę.
      Kolejny punkt programu to wystąpienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  – Mieczysława Molenckiego, który krótko przedstawił samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, prawa i obowiązkiu uczestników procesu budowlanego oraz informację nt. odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (odpowiedzialność cywilna, karna, zawodowa, dyscyplinarna).  
      Emerytowany inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Zbigniew Jakubowski wygłosił krótką prelekcję nt. niektórych poważniejszych wypadków w budownictwie występujących  na Opolszczyźnie, przedstawił strukturę wypadków ich przyczyny oraz koszty.
     Następnie osoby zatrudnione w Starostwie Oleskim przedstawiły swoje doświadczenia w sprawach   zatwierdzania projektów budowlanych, udzielania pozwoleń na budowę i dopuszczenia do użytkowania, uzyskiwania decyzji środowiskowych,  zaś członkowie Izby - swoje doświadczenia dotyczące współpracy z organami jw. w procesie budowlanym, i tak :
-Halina Paluchowska – p.o.Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa
w Oleśnie scharakteryzowała dokumenty przedkładane o pozwolenie budowlane bądź zgłoszenie robót,    przedstawiła błędy i uchybienia projektantów i inwestorów w przedkładanych dokumentach, zwróciła uwagę  na zakres i formę projektu budowlanego oraz poruszyła  problem nieuwzględniania przez projek-tantów warunków technicznych,  decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowych planów zagospodaro-wania przestrzennego  jak również problem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oraz problem   pozwoleń na rozbiórkę, poruszyła również sprawę interpretacji nadanych uprawnień budowlanych.  
- Piotr Wrześniak – jako przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa Starostwa
w Oleśnie omówił wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
i najczęściej występujące błędy we wnioskach o to pozwolenie, zwracając szczególną uwagę na problem  stosowania przez wnioskodawców nieaktualnych przepisów oraz na pełnomocnictwa.  
    Następnie Krystian Walkowiak – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu omówił rozdział Prawa budowlanego dotyczący realizacji inwestycji, w szczególności odstąpienie od warunków realizacji inwestycji, legalizacja samowoli budowlanej a także problem zmiany sposobu użytkowania
i problem przebudowy.  
Ostatni punkt programu - dyskusję,  poprowadził zastępca przewodniczącego OPL OIIB Henryk Nowak. W dyskusji zostały poruszone między innymi następujące tematy :
- zmiana istotna i nieistotna w projekcie;
- przydomowe oczyszczalnie ścieków (wymóg przedłożenia badań geologicznych w zgłoszeniu);
- sposób liczenia kubatury, powierzchni zabudowy obiektów budowlanych;
- szkolenia pracowników pracujących na budowie;
- lokalizacja budynku i wiaty w granicy działki a przepisy techniczne;
- projekty gotowe a prawa autorskie;
- uprawnienia budowlane;
- nadzór autorski i odbiór obiektu;
- wymagania bhp na budowie;
- pozwolenia wodnoprawne (termin ważności, przepust pod zjazdem);
- uwierzytelnianie dokumentów dołączonych do wniosku o pozwolenie na budowę
  i do  projektu budowlanego.
Na koniec Wicestarosta Stanisław Belka dokonał podsumowania spotkania, które potwierdziło stanowisko starostwa w trudnych przypadkach, zapewnił również, żew starostwie będą przestrzegane wymogi prawa. Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Wiktor Abramek, który podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie życząc sukcesów zawodowych i dobrej współpracy uczestnikom  procesu budowlanego z przedstawicielami organów administracji budowlanej.


Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                                    Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony